Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl
AC2887, AC2882
EN
User manual
1
RO
Manual de utilizare
CS
Příručka pro uživatele
17
SK
Príručka užívateľa
HU
32
UK
Посібник користувача
Felhasználói kézikönyv
49
PL
Instrukcja obsługi
1
A
B
C
D
E
F
67
84
101
2
H
I
J
K
L
M N
G
H
I
J
K L
M
O
P
Q
AC2887
N
O
AC2882

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips AC2887

  Summary of Contents for Philips AC2887

 • Page 1 AC2887, AC2882 AC2887 AC2882 KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina) tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49 User manual Manual de utilizare e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Посібник користувача Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 7 Troubleshooting 1 Important Safety 8 Guarantee and service 2 Your air puri er Order parts or accessories Product overview ( g.a) 9 Notices Controls overview ( g.b) Electromagnetic elds (EMF) 3 Getting started Recycling Installing lters 4 Using the appliance Understanding the air quality light 6 Switching on and o Changing the Auto mode setting...
 • Page 4: Important

  Important If the power cord is • damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized Safety by Philips, or similarly quali ed persons in order Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for to avoid a hazard.
 • Page 5 Only use the original • becomes hot. Make Philips lters specially sure that you plug the intended for this appliance into a properly appliance. Do not use any connected power socket.
 • Page 6 Do not insert your ngers such as TVs, radios, and • or objects into the air radio-controlled clocks. outlet or the air inlet to The appliance is only • prevent physical injury intended for household or malfunctioning of the use under normal appliance.
 • Page 7: Your Air Puri Er

  Congratulations on your purchase, and On/O button welcome to Philips! Light dimming button To fully bene t from the support that Philips o ers, register your product at Auto mode button www.philips.com/welcome. Display screen General mode icon Product overview ( g.a)
 • Page 8: Getting Started

  (2) ( g.h). color of the air quality light. » For AC2887, " " displays on Wash your hands thoroughly after the screen when the appliance installing lters.
 • Page 9: Changing The Auto Mode Setting

  » For AC2882, after measuring Bacteria & Virus mode the particle matters in the air, The specially designed bacteria&virus the appliance operates in auto mode can e ectively remove bacteria mode with displayed on the & viruses such as staphylococcus albsp screen ( g.k).
 • Page 10: Setting The Timer

  Note select the turbo mode (t) ( g.o). • The light dimming function is only Setting the timer applicable for AC2887. With the light dimming button, you can Note switch on or o the air quality light, the display screen and the function •...
 • Page 11: Cleaning

  5 Cleaning The air outlet can also be cleaned with a dry, soft cloth. Cleaning the air quality Note sensor • Always turn the air puri er o and Clean the air quality sensor every unplug from the electrical outlet 2 months for optimal functioning of the before cleaning.
 • Page 12: Cleaning The Pre- Lter ( G.v)

  To reattach the front panel, mount Cleaning the pre- lter the panel onto the top of the ( g.v) appliance rst (1). Then, gently push the panel against the body of the appliance (2) ( g.h). Filter alert light Follow this Touch and hold the reset button status for 3 seconds to reset the pre- lter...
 • Page 13: Replacing The Lter

  6 Replacing the Take out the expired air puri cation lter according to the lter code filter displayed on the screen, and gently put the expired lter into the trash bin ( g.z). Note Understanding the • Do not touch the pleated lter surface, healthy air protect lock or smell the lters as they have collected pollutants from the air.
 • Page 14: Filter Type Change

  Filter type change Touch simultaneously for 3 seconds to enter the lter type change mode ( g.|). » Code (A3) of the NanoProtect lter Series 3 displays on the screen. Touch to select the lter code of the new lter you will use ( g.). Touch and hold for 3 seconds to con rm the lter code of the new...
 • Page 15: Troubleshooting

  Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution • The lter replacement code has been displaying on the The appliance screen but you have not replaced the corresponding lter does not work...
 • Page 16 The rst few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance The appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an produces a strange authorized Philips service centre. The appliance may also smell.
 • Page 17: Guarantee And Service

  (you nd its phone number regarding exposure to electromagnetic in the worldwide guarantee lea et). If elds. there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Compliance with EMF Koninklijke Philips N.V. manufactures Order parts or...
 • Page 18: Recycling

  Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.
 • Page 19 Obsah 7 Odstraňování problémů 1 Důležité Bezpečnost 8 Záruka a servis 2 Vaše čistička vzduchu Objednání dílů nebo doplňků Přehled výrobku (obr. a) 9 Upozornění Přehled ovládacích prvků (obr. b) Elektromagnetická pole (EMP) Recyklace 3 Začínáme Instalace ltrů 4 Použití přístroje Jak funguje kontrolka kvality vzduchu Zapnutí...
 • Page 20: Důležité

  Pokud by byl poškozen • napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, Bezpečnost autorizovaný servis společnosti Philips nebo Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a obdobně kvali kovaní uschovejte ji pro budoucí použití. pracovníci, aby se Nebezpečí...
 • Page 21 Pokud je v zásuvce • Používejte pouze • použité k napájení originální ltry značky přístroje špatný kontakt, Philips určené přímo pro začne se zástrčka přístroje tento přístroj. Žádné jiné přehřívat. Dbejte na to, ltry nepoužívejte. abyste přístroj zapojili do Spalování ltru může •...
 • Page 22 Přístroj vždy zvedejte Aby nedocházelo k rušení, • • nebo s ním pohybujte umístěte přístroj nejméně pomocí rukojeti na zadní 2 metry od elektrických straně. zařízení využívajících Aby se zabránilo úrazu vzdušných rádiových vln, • nebo závadě přístroje, např. televizorů, rádií a nevkládejte do výstupu či rádiem řízených hodin.
 • Page 23: Vaše Čistička Vzduchu

  2 Vaše čistička Přehled ovládacích prvků vzduchu (obr. b) Pro model AC2887 Gratulujeme k nákupu a vítáme vás Tlačítko vypínače mezi uživateli výrobků společnosti Tlačítko ztlumení světla Philips! Tlačítko automatického režimu Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, Displej zaregistrujte svůj výrobek na adrese...
 • Page 24: Začínáme

  3 Začínáme 4 Použití přístroje Instalace ltrů Jak funguje kontrolka kvality vzduchu Note Barva kontrolky Úroveň kvality • Před instalací ltrů zkontrolujte, zda kvality vzduchu vzduchu je čistička vzduchu odpojená od Modrá Dobrý elektrické sítě. • Zkontrolujte, že je strana ltru Modro alová...
 • Page 25: Změna Nastavení Automatického Režimu

  » U modelu AC2887 se na Režim proti alergenům obrazovce při zahřívání přístroje Speciálně navržený režim proti zobrazí symbol „ “. alergenům zvládne účinně odstranit Po změření částic ve běžné alergeny, jako jsou pyl a chlupy vzduchu přejde přístroj do domácích zvířat.
 • Page 26: Nastavení Časovače

  Note požadovanou rychlost ventilátoru (obr. p). • Funkce ztlumení osvětlení je dostupná pouze u modelu AC2887. Turbo (t) Pomocí tlačítka ztlumení osvětlení V režimu turbo pracuje přístroj na můžete v případě potřeby zapnout nejvyšší rychlost. nebo vypnout kontrolku kvality •...
 • Page 27: Čištění

  5 Čištění Čištění snímače kvality vzduchu K zajištění optimálního výkonu čističky Note čistěte snímač kvality vzduchu každé • Čističku vzduchu před čištěním vždy dva měsíce. Pokud čističku používáte vypněte a odpojte ze zásuvky. v prašném prostředí, čistěte je častěji. • Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné...
 • Page 28: Výměna Ltru

  6 Výměna filtru Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze zásuvky. Vytáhněte spodní část předního panelu a sejměte panel z přístroje (obr. d). Jak funguje zámek Zatlačte dva zaklapávací uzávěry ochrany zdravého dolů a vysuňte před ltr směrem k sobě (obr. e). vzduchu Před ltr vyperte v tekoucí...
 • Page 29: Vynucené Resetování Ltrů

  Na základě kódu ltru zobrazeného Stisknutím a podržením tlačítka na displeji vyjměte ltr čištění po 3 sekundy dojde k vynucenému vzduchu, jehož životnost skončila, resetování životnosti ltru a jemně vložte prošlý ltr do koše NanoProtect AC a následnému na odpadky. (obr. z). ukončení...
 • Page 30: Odstraňování Problémů

  Odstraňování problémů V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná řešení I když je přístroj • Na displeji se zobrazuje kód výměny ltru, ale vy jste zapojen do příslušný...
 • Page 31 To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází Přístroj vydává zápach spáleniny, kontaktujte prodejce produktů Philips divný zápach. nebo autorizované servisní centrum Philips. Přístroj může také vydávat nepříjemný zápach, pokud je ltr znečištěný. V tomto případě vyčistěte nebo vyměňte příslušný ltr. •...
 • Page 32: Záruka A Servis

  Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte Soulad se standardy EMP se na místního prodejce výrobků Philips. Koninklijke Philips N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených Objednání dílů nebo pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný...
 • Page 33: Recyklace

  Recyklace Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví...
 • Page 34 Tartalomjegyzék 6 A szűrő cseréje 1 Fontos tudnivalók Az egészséges levegővel Biztonság kapcsolatos biztonsági 2 A levegőtisztító gyelmeztetés megismerése A szűrők cseréje (y ábra) Termék áttekintése (a ábra) A szűrő nullázásának Vezérlőszervek áttekintése kényszerítése (b ábra) Szűrőtípus-módosítás 3 Bevezetés 7 Hibaelhárítás A szűrők behelyezése 8 Jótállás és szerviz 4 A készülék használata...
 • Page 35: Fontos Tudnivalók

  Ha a hálózati kábel • A készülék első használata előtt meghibásodott, a gyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi kockázatok elkerülése használatra. érdekében Philips Veszély szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben Az áramütés és tűz • ki kell cserélni. elkerülése érdekében Ne használja a...
 • Page 36 Ha a készülék • helyezve. áramellátását biztosító Kizárólag az ehhez a • hálózati aljzat rossz készülékhez való, eredeti csatlakozásokkal Philips szűrőket használja. rendelkezik, a készülék Semmilyen más szűrőt ne csatlakozódugója használjon. felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy a készüléket megfelelően...
 • Page 37 A szűrő égése Ne használja a • • visszafordíthatatlan készüléket gázkészülék, veszéllyel járhat az fűtőberendezés vagy emberre nézve és/vagy kandalló közelében. veszélyeztetheti mások A készülék hálózati • életét. Ne használja a csatlakozódugóját szűrőt tüzelőanyagként a használat után, vagy hasonló célokra. valamint tisztítás és Ügyeljen, hogy ne más karbantartási...
 • Page 38: Levegőtisztító

  2 A levegőtisztító Ne használja a készüléket • nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű Köszönjük, hogy Philips terméket helyiségekben, például vásárolt, és üdvözöljük a Philips fürdőszobában, világában! mellékhelyiségben vagy A Philips által biztosított támogatás konyhában. teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome A készülék nem távolítja...
 • Page 39: Vezérlőszervek Áttekintése (B Ábra)

  3 Bevezetés Vezérlőszervek áttekintése (b ábra) AC2887 esetén A szűrők behelyezése Be-/kikapcsoló gomb Világításszabályozó gomb Megjegyzés Automatikus mód gombja • Ellenőrizze, hogy a levegőtisztító hálózati csatlakozódugója ki van-e Kijelző húzva a fali aljzatból, mielőtt Normál üzemmód ikon behelyezné a szűrőket.
 • Page 40: Készülék Használata

  4 A készülék » A levegőminőség-érzékelő rövid ideig méri a levegő minőségét, használata majd automatikusan kiválasztja a levegőminőség jelzőfényének színét. » AC2887 esetén a következő üzenet jelenik meg, amikor a A levegőminőség készülék melegedni kezd: „ ”. A levegőben található jelzőfényének részecskék mennyiségének...
 • Page 41: A Ventilátorsebesség Módosítása

  Normál üzemmód A ventilátorsebesség A különleges kialakítású Normál módosítása üzemmód hatékonyan képes eltávolítani a levegőben található olyan Számos ventilátorsebesség áll szennyeződéseket, mint például a PM rendelkezésre. Az alvó mód (SL), az 1., 2,5. 2., 3.vagy turbó mód (t) közül választhat. •...
 • Page 42: Az Időzítő Beállítása

  Az időzítő beállítása A be- és kikapcsolási funkció használata Megjegyzés Megjegyzés • Az időzítő funkció csak az AC2887 esetén alkalmazható. • A világításszabályozási funkció csak az AC2887 esetén alkalmazható. Az időzítővel a készülék megadott számú órán át működtethető. Ha A világításszabályozási gombbal a beállított idő...
 • Page 43: Tisztítás

  5 Tisztítás A levegőminőség- érzékelő tisztítása A levegőminőség-érzékelő optimális Megjegyzés működése érdekében 2 havonta • Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a végezze el a levegőtisztító tisztítását. levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati Ha poros környezetben használja a csatlakozódugóját a fali aljzatból. levegőtisztítót, gyakrabban végezze el a •...
 • Page 44: Az Előszűrő Megtisztítása (V Ábra)

  Az elülső panel visszahelyezéséhez Az előszűrő először illessze a panelt a készülék megtisztítása (v ábra) tetejére (1). Ezután nyomja rá a panelt a készüléktestre (2) (h ábra). A szűrő Követendő Érintse meg és tartsa lenyomva gyelmeztető eljárás 3 másodpercig a visszaállítás jelzőfénye gombot ( ) az előszűrő...
 • Page 45: Szűrő Cseréje

  6 A szűrő cseréje A szűrő Követendő gyelmeztető eljárás jelzőfénye Cserélje ki a A3 jelenik meg a NanoProtect Az egészséges levegővel kijelzőn 3-as sorozatú kapcsolatos biztonsági szűrőt (FY2422)* gyelmeztetés Cserélje ki a NanoProtect megismerése C7 jelenik meg a légkondicio- kijelzőn náló-szűrőt A készülék a levegőtisztító...
 • Page 46: A Szűrő Nullázásának Kényszerítése

  Érintse meg és tartsa lenyomva A szűrő nullázásának 3 másodpercig a gombot kényszerítése az új szűrő szűrőkódjának megerősítéséhez (€ ábra). Érintse meg egyszerre a és Megjegyzés gombot 3 másodpercig a • Miután kiválasztotta az új szűrő kényszerített nullázás módba való szűrőkódját a gomb segítségével, belépéshez (| ábra).
 • Page 47: Hibaelhárítás

  Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges megoldás A készülék • A szűrőcsere kódja látható a kijelzőn, Ön azonban nem csatlakozik az cserélte ki a megfelelő...
 • Page 48 Ez normális jelenség. A készülék Ha azonban a készülék égett szagot áraszt, lépjen használatakor kapcsolatba egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos furcsa szag Philips márkaszervizzel. A készülék akkor is kellemetlen keletkezik. szagot áraszthat, ha a szűrő piszkos. Ebben az esetben tisztítsa meg, vagy cserélje ki a megfelelő...
 • Page 49: Jótállás És Szerviz

  A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági...
 • Page 50: Újrahasznosítás

  Újrahasznosítás Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU). Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
 • Page 51 Spis treści 6 Wymiana ltra 1 Ważne Działanie blokady ochronnej Bezpieczeństwo zdrowego powietrza 2 Twój oczyszczacz powietrza 54 Wymiana ltrów (rys.y) Wymuszone resetowanie ltra Opis produktu (rys. a) Zmiana typu ltra Elementy sterowania (rys. b) 7 Rozwiązywanie problemów 63 3 Czynności wstępne Montaż...
 • Page 52: Ważne

  Nie wolno dopuścić • zasilającego zleć do dostania się autoryzowanemu centrum wody, łatwopalnych serwisowemu rmy detergentów ani innych Philips lub odpowiednio płynów do wnętrza wykwali kowanej osobie. urządzenia, gdyż może Nie używaj urządzenia, • to doprowadzić do jeśli uszkodzona jest porażenia prądem i/lub...
 • Page 53 warunkiem, że będą Uwaga one nadzorowane lub To urządzenie nie • zostaną poinstruowane zapewnia odpowiedniej na temat korzystania wentylacji i nie nadaje z tego urządzenia w się do użytku w bezpieczny sposób oraz często odkurzanych zostaną poinformowane pomieszczeniach ani o potencjalnych pomieszczeniach zagrożeniach.
 • Page 54 Używaj tylko oryginalnych spalenizny lub opary • ltrów rmy Philips chemiczne. przeznaczonych dla Nie używaj urządzenia • danego urządzenia. Nie w pobliżu urządzeń używaj innych ltrów.
 • Page 55 Nie używaj urządzenia Urządzenie nie usuwa • • w pomieszczeniach tlenku węgla (CO) ani narażonych na duże radonu (Rn). Nie może być zmiany temperatury, gdyż używane jako urządzenie może to spowodować ratunkowe w przypadku skraplanie pary wewnątrz pożarów lub wycieków urządzenia.
 • Page 56: Twój Oczyszczacz Powietrza

  Przycisk przyciemniania światła Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów rmy Philips! Przycisk trybu automatycznego Aby w pełni skorzystać z obsługi Wyświetlacz świadczonej przez rmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na Ikona trybu podstawowego stronie www.Philips.com/welcome. Ikona trybu antyalergenowego Ikona trybu usuwania bakterii Opis produktu (rys.
 • Page 57: Czynności Wstępne

  3 Czynności Zamocuj ltr wstępny z powrotem, dociskając górną część panelu wstępne przedniego do górnej części oczyszczacza powietrza (1). Następnie delikatnie dociśnij panel do obudowy oczyszczacza powietrza (2) (rys. h). Montaż ltrów Po zamontowaniu ltrów dokładnie umyj ręce. Uwaga • Przed przystąpieniem do montażu ltrów sprawdź, czy oczyszczacz powietrza jest odłączony od gniazdka elektrycznego.
 • Page 58: Korzystanie Z Urządzenia

  » Po krótkim czasie potrzebnym do przeprowadzenia pomiaru urządzenia jakości powietrza czujnik jakości powietrza wybierze automatycznie kolor wskaźnika jakości powietrza. » W modelu AC2887 podczas Działanie wskaźnika rozgrzewania się urządzenia na ekranie wyświetlane jakości powietrza jest oznaczenie „ ”. Po zmierzeniu ilości cząsteczek...
 • Page 59: Zmiana Ustawień Trybu Automatycznego

  Zmiana ustawień trybu Zmiana prędkości automatycznego wentylatora Można wybrać tryb podstawowy ( Dostępnych jest kilka prędkości tryb antyalergenowy ( ) oraz tryb wentylatora. Można ustawić tryb snu (SL), poziom prędkości 1, 2, 3 lub tryb usuwania bakterii i wirusów ( turbo (t).
 • Page 60: Ustawianie Zegara Programowanego

  światła Uwaga Uwaga • Funkcja zegara programowanego jest dostępna wyłącznie w modelu AC2887. • Funkcja przyciemniania światła jest dostępna wyłącznie w modelu AC2887. Zegar umożliwia ustawienie liczby godzin pracy urządzenia. Po upływie Za pomocą przycisku przyciemniania ustawionego czasu urządzenie można w razie potrzeby włączać...
 • Page 61: Czyszczenie

  5 Czyszczenie Czyszczenie obudowy urządzenia Aby zapobiec osiadaniu kurzu, Uwaga regularnie czyść oczyszczacz powietrza • Przed przystąpieniem do czyszczenia z zewnątrz i od wewnątrz. oczyszczacza powietrza zawsze należy Do czyszczenia części zewnętrznej go wyłączyć i odłączyć od gniazdka oraz wnętrza oczyszczacza elektrycznego.
 • Page 62: Czyszczenie Ltra Wstępnego (Rys. V)

  Wyczyść czujnik jakości powietrza Włóż ltr wstępny z powrotem do oraz wlot i wylot kurzu lekko urządzenia (rys. g). nawilżonym bawełnianym wacikiem Uwaga (rys. t). Wytrzyj suchym, bawełnianym • Strona z dwoma zaciskami powinna wacikiem. być zwrócona w Twoim kierunku, a wszystkie haczyki ltra wstępnego Załóż...
 • Page 63: Wymiana Ltra

  6 Wymiana filtra Stan wskaźnika Wykonaj ostrzegawczego następujące ltra czynności Wymień ltr Na wyświetlaczu NanoProtect Działanie blokady pojawia się kod A3 serii 3 (FY2422) ochronnej zdrowego Wymień ltr Na wyświetlaczu powietrza NanoProtect AC pojawia się kod C7 (FY2420) To urządzenie jest wyposażone Na wyświetlaczu w blokadę...
 • Page 64: Zmiana Typu Ltra

  Po zmianie typu pierwszego ltra 3 sekundy, aby przejść do trybu na wyświetlaczu pojawi się kod (C7) wymuszonego resetowania ltra ltra NanoProtect AC (rys. }). (rys. |). » Na wyświetlaczu pojawi się kod Dotknij przycisku , aby wybrać (A3) ltra NanoProtect serii 3. nowy kod drugiego ltra (rys.).
 • Page 65: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Problem Możliwe rozwiązanie • Na wyświetlaczu pojawia się kod wymiany ltra, mimo że Urządzenie nie dany ltr nie został...
 • Page 66 Urządzenie emituje skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów rmy dziwny zapach. Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym rmy Philips. Z urządzenia może się wydobywać nieprzyjemny zapach także wtedy, gdy ltr jest brudny. W takim przypadku należy wyczyścić lub wymienić odpowiedni ltr. •...
 • Page 67: Gwarancja I Serwis

  Pola elektromagnetyczne W razie jakichkolwiek pytań lub (EMF) problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową To urządzenie rmy Philips spełnia www.philips.com lub skontaktować się z wszystkie normy i jest zgodne z lokalnym Centrum Obsługi Klienta rmy wszystkimi przepisami dotyczącymi Philips (numer telefonu znajduje się...
 • Page 68 Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów. Recykling Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Należy postępować...
 • Page 69 Cuprins 6 Înlocuirea ltrului 1 Important Descrierea blocării de protec ie Siguran ă pentru aer sănătos 2 Puri catorul de aer Înlocuirea ltrelor ( g.y) Resetarea for ată a ltrului Prezentarea generală a Schimbarea tipului de ltru produsului ( g. a) Prezentarea generală...
 • Page 70: Important

  înlocuit întotdeauna de Philips, Siguran ă de un centru de service autorizat de Philips sau Citi i cu aten ie acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi de personal cali cat în păstra i-l pentru consultare ulterioară.
 • Page 71 înainte de a porni Dacă priza utilizată • aparatul. pentru alimentarea Foloseşte doar ltrele • aparatului are conexiuni originale Philips create necorespunzătoare, special pentru acest ştecărul aparatului se aparat. Nu folosi niciun alt încinge. Asigură-te că tip de ltru. vei conecta aparatul Combustia ltrului poate •...
 • Page 72 Evită lovirea aparatului Nu utiliza i aparatul într-o • • (în special a fantelor de cameră cu varia ii mari de admisie şi de evacuare a temperatură, deoarece aerului) cu obiecte dure. acest lucru poate produce Ridică sau mută aparatul condens în interiorul •...
 • Page 73: Puri Catorul De Aer

  Felicitări pentru achizi ie şi bun venit la • Philips! trăgând de cablul său de alimentare electrică. Pentru a bene cia pe deplin de asisten a oferită de Philips, înregistra i- Cură ă- i întotdeauna • vă produsul la www.philips.com/ mâinile după schimbarea welcome.
 • Page 74: Prezentarea Generală A Comenzilor ( G.b)

  3 Primi paşi Prezentarea generală a comenzilor ( g.b) Pentru AC2887 Instalarea ltrelor Buton Pornit/Oprit Buton de reglare a intensită ii Note luminii • Înainte de a instala ltrele, asigură-te Buton pentru modul automat că puri catorul de aer este deconectat de la priza de curent.
 • Page 75: Utilizarea Aparatului

  » Pentru AC2887, pe durata Descrierea indicatorului încălzirii aparatului, ecranul va a şa „ ”. După măsurarea luminos pentru calitatea cantită...
 • Page 76: Schimbarea Vitezei Ventilatorului

  Note Sunt disponibile mai multe tura ii • Func ia de temporizare este ale ventilatorului. Po i selecta modul disponibilă numai pentru AC2887. nocturn (SL), viteza 1, 2, 3 sau modul turbo (t). Cu ajutorul temporizatorului, po i lăsa aparatul să func ioneze un număr de ore setat.
 • Page 77: Utilizarea Func Iei De Aprindere/Stingere A Luminilor

  • Func ia de reglare a intensită ii luminii • Doar pre ltrul poate spălat. Filtrul de este disponibilă numai pentru AC2887. puri care a aerului nu este lavabil şi nu se poate cură a prin aspirare. Cu butonul de reglare a intensită ii luminii, dacă...
 • Page 78: Cură Area Corpului Aparatului

  Îndepărtează capacul senzorului de Cură area corpului calitate a aerului ( g. s). aparatului Cură ă senzorul de calitate a aerului, ori ciul de admisie şi pe cel Cură ă în mod regulat atât interiorul, de evacuare a prafului, utilizând un cât şi exteriorul puri catorului de aer, tampon din bumbac uşor umezit pentru a evita depunerea prafului.
 • Page 79: Înlocuirea Ltrului

  6 Înlocuirea Montează pre ltrul înapoi în aparat ( g. g). filtrului Note • Asigură-te că partea care con ine cele două cleme este îndreptată spre tine şi că toate cârligele de xare ale Descrierea blocării de pre ltrului sunt xate corespunzător protec ie pentru aer pe puri cator.
 • Page 80: Resetarea For Ată A Ltrului

  Starea avertizărilor Respectă Resetarea for ată a indicatorului următoarele ltrului luminos Înlocuieşte ltrul A3 se a şează pe Atinge şi simultan timp de NanoProtect ecran 3 secunde, pentru a accesa modul Seria 3 (FY2422) de resetare for ată a ltrului ( g.|). Înlocuieşte ltrul »...
 • Page 81 Note • După ce ai selectat codul de ltru al noului ltru utilizând butonul , dacă nu atingi niciun alt buton timp de 10 secunde, aparatul va con rma automat codul de ltru al noului ltru. După schimbarea tipului primului ltru, pe ecran va a şat codul (C7) al ltrului AC NanoProtect ( g.}).
 • Page 82: Depanarea

  Depanarea Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le pute i avea la utilizarea aparatului. Dacă nu pute i rezolva problema cu ajutorul informa iilor de mai jos, contacta i Centrul de asisten ă clien i din ara dvs. Problemă...
 • Page 83 Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars, contactează Aparatul emană un distribuitorul Philips sau un centru autorizat de service miros ciudat. Philips. Aparatul mai poate produce un miros neplăcut şi atunci când ltrul este murdar. În acest caz, cură ă sau înlocuieşte ltrul în cauză.
 • Page 84: Garan Ie Şi Service

  Philips la adresa www.philips.com Acest aparat Philips respectă toate sau contactează Centrul de asisten ă standardele şi reglementările aplicabile pentru clien i Philips din ara ta (vei privind expunerea la câmpuri găsi numărul de telefon în broşura de electromagnetice.
 • Page 85: Reciclare

  Reciclare Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate eliminat împreună cu gunoiul menajer normal (2012/19/UE). Urmează regulile din ara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecin elor negative asupra mediului şi sănătă ii umane.
 • Page 86 Obsah 6 Výmena ltra 1 Dôležité informácie Význam blokovania na zaistenie Bezpečnosť zdravého vzduchu 2 Čistič vzduchu Výmena ltrov (obr. y) Vynútené resetovanie ltrov Prehľad výrobku (obr. a) Zmena typu ltra Prehľad ovládacích prvkov (obr. b) 7 Riešenie problémov 3 Začíname 8 Záruka a servis Inštalácia ltrov Objednanie dielov alebo...
 • Page 87: Dôležité Informácie

  Poškodený napájací kábel • Pred použitím zariadenia si pozorne smie vymeniť výlučne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie. personál spoločnosti Philips, servisné Nebezpečenstvo stredisko autorizované Zabráňte vniknutiu vody, • spoločnosťou Philips akejkoľvek inej kvapaliny alebo osoba s podobnou alebo horľavého...
 • Page 88 že sú všetky Ak je elektrická zásuvka • ltre správne vložené. používaná na napájanie Používajte iba originálne • zariadenia nesprávne ltre značky Philips určené zapojená, zástrčka pre toto zariadenie. zariadenia sa bude Nepoužívajte žiadne iné prehrievať. Dbajte, aby ltre. ste zástrčku zariadenia Pri spaľovaní...
 • Page 89 Predchádzajte nárazom Po skončení používania • • tvrdých predmetov do a pred čistením, zariadenia (obzvlášť vykonávaním inej údržby do vstupu a výstupu alebo výmeny ltrov vzduchu). zariadenie vždy odpojte Počas dvíhania alebo zo siete. • presúvania držte Zariadenie nepoužívajte • zariadenie vždy za v miestnosti s veľkými rúčku na zadnej strane...
 • Page 90: Čistič Vzduchu

  Zariadenie neodstraňuje • kysličník uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás Zariadenie nemožno medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. použiť ako bezpečnostné Ak chcete naplno využiť podporu zariadenie v prípade ponúkanú spoločnosťou Philips, nehôd, ku ktorým dôjde zaregistrujte svoj produkt na webovej stránke www.philips.com/welcome.
 • Page 91: Prehľad Ovládacích Prvkov (Obr. B)

  3 Začíname Prehľad ovládacích prvkov (obr. b) Pre model AC2887 Inštalácia ltrov Vypínač Tlačidlo na stlmenie svetelných Poznámka indikátorov • Pred inštaláciou ltrov skontrolujte, Tlačidlo automatického režimu či je čistič vzduchu odpojený od elektrickej zásuvky. Obrazovka displeja • Uistite sa, že je strana ltra so štítkom Ikona všeobecného režimu...
 • Page 92: Používanie Zariadenia

  Farba svetelného Úroveň kvality automaticky zvolí farbu indikátora kvality vzduchu svetelného indikátora kvality vzduchu vzduchu. Modré Dobré » V prípade modelu AC2887 sa počas zahrievania zariadenia na Fialovo modrá Fair obrazovke zobrazí „ “. Purpurová Nezdravá Po zmeraní úrovne pevných Červená...
 • Page 93: Zmena Nastavenia Automatického Režimu

  » Na displeji sa zobrazí indikátor Zmena nastavenia automatického režimu (A) a automatického režimu ikona Môžete vybrať všeobecný režim ( Zmena otáčok režim na zachytávanie alergénov ( ventilátora a režim na likvidáciu baktérií a vírusov Otáčky ventilátora možno nastaviť na niekoľko rýchlostí.
 • Page 94: Nastavenie Časovača

  Nastavenie časovača Používanie funkcie zapínania/vypínania Poznámka svetelných indikátorov • Funkciou časovača je podporovaná len v prípade modelu AC2887. Poznámka Časovač umožňuje nastaviť zariadenie • Funkcia stlmenia svetelných tak, aby pracovalo určitý počet hodín. indikátorov je podporovaná len v Po uplynutí nastaveného času sa prípade modelu AC2887.
 • Page 95: Čistenie

  5 Čistenie Čistenie snímača kvality vzduchu V záujme zachovania optimálnej Poznámka funkčnosti čističa vzduchu odporúčame • Pred čistením vždy čistič vzduchu čistiť snímač kvality vzduchu každé 2 vypnite a odpojte od elektrickej mesiace. Ak používate čistič vzduchu zásuvky. v prašnom prostredí, čistite ich častejšie. •...
 • Page 96: Čistenie Pred Ltra (Obr. V)

  Ak chcete nasadiť späť predný Čistenie pred ltra panel, najskôr ho založte na vrchnú (obr. v) časť zariadenia (1). Potom panel jemne zatlačte proti telu zariadenia (2) (obr. h). Stav výstražnej Postupujte Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla kontrolky ltra nasledovne vynulovania , čím vynulujete čas...
 • Page 97: Výmena Ltra

  6 Výmena filtra Na základe zobrazeného kódu vymeňte lter čističa vzduchu, ktorému skončila životnosť, a opatrne ho vložte do odpadkového koša (obr. z). Význam blokovania Poznámka na zaistenie zdravého • Nedotýkajte sa skladaného povrchu vzduchu ltrov ani ltre neovoniavajte, pretože obsahujú...
 • Page 98: Zmena Typu Ltra

  Zmena typu ltra Na 3 sekundy sa súčasne dotknite tlačidiel . Zariadenie sa prepne do režimu zmeny typu ltra (obr. |). » Na displeji sa zobrazí kód (A3) ltra NanoProtect série 3. Dotknite sa tlačidla a vyberte kód ltra zodpovedajúci novému ltru, ktorý...
 • Page 99: Riešenie Problémov

  Riešenie problémov Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine. Problém Možné riešenie • Na displeji sa zobrazoval kód výmeny ltra, príslušný lter Zariadenie ste však zatiaľ...
 • Page 100 šíri zvláštny výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné zápach. stredisko značky Philips. Zo zariadenia môže vychádzať nepríjemný zápach aj v prípade, keď je znečistený lter. V takomto prípade vyčistite alebo vymeňte príslušný lter. •...
 • Page 101: Záruka A Servis

  účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavčasu ho...
 • Page 102: Recyklácia

  Recyklácia Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 100 SK...
 • Page 103 іст а ива ін ор а і а іна і тра Безпека    Пояснення щодо функції блокування  для збереження повітря здоровим   111 чи увач овітр Заміна фільтрів (мал.   y)    Огляд виробу (мал.   a)    Примусове скидання даних фільтрів    111 Огляд елементів керування  Зміна типу фільтра    (мал.   b)    сун нн н с равност Початок роботи аранті та обс у овуванн Встановлення фільтрів   ...
 • Page 104: А Ива Ін Ор А І

  а ива Якщо шнур живлення  • пошкоджено,   для уникнення  ін ор а і небезпеки його необхідно  замінити,   звернувшись  до сервісного центру,   ка уповноваженого Philips,   або фахівців із належною  Перед тим як використовувати пристрій,   кваліфікацією. уважно прочитайте цей посібник  Не використовуйте пристрій,   користувача та зберігайте його для  • майбутньої довідки. якщо штекер,   шнур живлення  чи сам пристрій пошкоджено. б чно Цим пристроєм можуть  • Щоб запобігти ураженню  •...
 • Page 105 пристрій,   перевірте,   чи  належну вентиляцію,   звичайне  правильно встановлено всі  вакуумне прибирання чи  фільтри. витяжку або вентилятор під  Використовуйте лише  • час приготування їжі. оригінальні фільтри  У разі ненадійного  • Philips,   призначені для  з’єднання розетки,   яка  цього пристрою.   Не  використовується для  використовуйте інших  живлення пристрою,   штекер  фільтрів. пристрою нагрівається.   Займання фільтра може  • Вставляйте пристрій у  призвести до серйозних  правильно під’єднану розетку.
 • Page 106 Для запобігання травмуванню  радіоприймачі та годинники з  • чи збою у роботі пристрою  радіоуправлінням). не вставляйте пальці чи  Пристрій призначено  • предмети у вихідний отвір  виключно для побутового  для повітря чи вхідний отвір  використання за нормальних  для повітря. умов експлуатації. Не використовуйте цей  Не використовуйте пристрій  • • пристрій у приміщенні після  у вологих середовищах чи  застосування димових засобів  в середовищах із високою  від комах,   а також у місцях із  температурою повітря,   залишками мастила,   запахами  наприклад у ванній кімнаті,   від кадіння чи хімічними  убиральні чи кухні. випарами. Пристрій не усуває чадний  • Не використовуйте пристрій  газ (CO) та радон (Rn).   Його  •...
 • Page 107: Чи Увач Овітр

  чи увач овітр нтів к руванн а b) Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо  о і до клубу Philips! Кнопка "увімк./вимк." Щоб у повній мірі користуватися  підтримкою,   яку пропонує Philips,   Кнопка регулювання підсвітки зареєструйте свій виріб на веб-сайті   www.philips.com/welcome. Кнопка автоматичного режиму Дисплей виробу а a) Піктограма універсального режиму Піктограма режиму усунення  Панель керування алергенів Індикатор якості повітря Піктограма режиму усунення  бактерій і вірусів Сенсори якості повітря Кнопка швидкості вентилятора Фільтр NanoProtect серії 3 ( Кнопка таймера Фільтр AC NanoProtect ( Кнопка скидання Фільтр попереднього очищення...
 • Page 108: Початок Роботи

  режимі за замовчуванням.   » Після нетривалого вимірювання    Прилаштуйте передню панель,   якості повітря сенсор якості повітря  притиснувши верхню її частину до  автоматично обере колір для  очищувача повітря (1).   Потім обережно  індикатора якості повітря. притисніть панель до корпуса очищувача  повітря (2) (мал.   h). » Модель AC2887:   під час розігрівання    пристрою на екрані відображається  Після встановлення фільтрів ретельно  індикація " ".   Після вимірювання  помийте руки. обсягу твердих часточок у  повітрі пристрій переходить в  автоматичний режим,   а на екрані  з’являється індикація xx (мал.   j). 106 UK...
 • Page 109 » Модель AC2882:   після вимірювання    » На екрані відобразяться індикація    обсягу твердих часточок у  ( ) та піктограма  повітрі пристрій переходить в  автоматичний режим,   а на екрані  и усун нн бакт рі та вірусів з’являється індикація   (мал.   k). Спеціально розроблений режим усунення  Торкніться та утримуйте   протягом  бактерій та вірусів може ефективно  3 секунд,   щоб вимкнути пристрій. знищувати такі бактерії та віруси,   як білий  стафілокок та H1N1. При ітка • Торкніться кнопки автоматичного ...
 • Page 110 уві кн нн ви кн нн швидкістю. і світки • Торкніться кнопки швидкості  вентилятора  ,   щоб вибрати  турборежим (t) (мал.   o). При ітка • Функція регулювання підсвітки доступна  становка та ра лише в моделі AC2887. За допомогою кнопки регулювання підсвітки  При ітка можна за потреби ввімкнути або вимкнути  індикатор якості повітря,   дисплей та  • Функція таймера доступна лише в моделі  індикатори функцій. AC2887. Якщо торкнутися кнопки регулювання  За допомогою таймера пристрій можна  підсвітки   один раз,   яскравість ...
 • Page 111 и нн и нн с нсора кості овітр Для оптимальної роботи очищувача чистьте  При ітка сенсори якості повітря кожні 2 місяці.   У  • Очищувач повітря слід обов’язково  разі використання очищувача в запиленому  вимкнути і від’єднати від електромережі,   середовищі чистіть їх частіше. перш ніж чистити. • Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи  При ітка іншу рідину. • Якщо рівень вологості в кімнаті дуже  • Не чистіть жодну частину пристрою  високий,   на сенсорі якості повітря може  абразивними,   їдкими чи займистими  з’явитися конденсат.   Через це індикатор  засобами для чищення,   наприклад  якості повітря може повідомляти про те,  ...
 • Page 112 Щоб знову під’єднати передню  и нн і тра панель,   спочатку прикріпіть її до  о р н о о очи нн верху пристрою (1).   Потім обережно  притисніть панель до корпуса  а v) пристрою (2) (мал.   h). Натисніть та утримуйте кнопку скидання   протягом 3 секунд,   щоб скинути  тан ін икатора икона т таку налаштування часу чищення фільтра  о р нн і попереднього очищення (мал.   x). і...
 • Page 113: А Іна І Тра

  а іна і тра Вийміть зношений фільтр очищення  повітря відповідно до коду,   відображеного на екрані,   й обережно  покладіть у смітник (мал.   z). По сн нн о о унк і При ітка б окуванн б р нн • Не торкайтеся гофрованої поверхні  та не нюхайте фільтрів,   оскільки в них  овітр орови накопичуються забруднюючі речовини з  повітря. Цей пристрій має функцію блокування  для збереження повітря здоровим,   яка  Зніміть пакування з нових фільтрів ...
 • Page 114 іна ти у і тра Одночасно натисніть та утримуйте  кнопки   та   упродовж 3 секунд,   щоб перейти в режим зміни типу фільтра  (мал.   |). » На дисплеї відобразиться код    фільтра NanoProtect серії 3 ( Торкніться  ,   щоб вибрати код,   який  відповідає новому фільтру,   який буде  використовуватися (мал.   ). Натисніть та утримуйте   впродовж  3 секунд,   щоб підтвердити код нового  фільтра (мал.   €). При ітка •...
 • Page 115: Сун Нн Н С Равност

  • Сенсор якості повітря брудний.   Почистьте сенсор якості повітря  кості овітр (див.   розділ "Чищення"). ав и о накови • Під час перших разів використання пристрою можлива поява  запаху пластмаси.   Це нормально.   Однак,   якщо з’являється запах  Пристрі ви а паленого,   зверніться до дилера Philips чи до сервісного центру,   ивни а а уповноваженого Philips.   Неприємний запах може також з’явитися,   якщо фільтр брудний.   У такому разі почистіть чи замініть  відповідний фільтр.
 • Page 116 Проб а о ив рі нн • Якщо пристрій працює надто гучно,   можна зменшити швидкість  Пристрі на то учно вентилятора.   У разі використання пристрою вночі у спальні,   ра обирайте режим сну. Пристрі ро ов у • Імовірно,   ви не скинули даних лічильника терміну експлуатації  ові о ти ро фільтра.   Під’єднайте пристрій до електромережі,   торкніться  ,     н...
 • Page 117: Аранті Та Обс У Овуванн

  вимогам законодавства та стандартам щодо  www.philips.com/support. ЕМП,   які чинні на момент виготовлення  Якщо виникають проблеми з придбанням  виробів. частин,   зверніться до Центру обслуговування  Компанія Philips ставить собі за мету  клієнтів Philips у своїй країні (номер телефону  розробляти,   виготовляти та постачати на  можна знайти на гарантійному талоні). ринок вироби,   які не спричиняють шкоди  здоров’ю людей.   Компанія Philips стверджує,   що у разі застосування її виробів належним  чином і за призначенням,   вони є безпечними  для використання,   що сьогодні доведено  науково.   Компанія Philips бере активну участь у  розвитку міжнародних стандартів ЕМП  та безпеки,   попереджуючи таким чином  подальшу розробку стандартизації для  попередньої запровадження її у своїх  виробах.
 • Page 118 П р робка Цей символ означає,   що цей виріб не  підлягає утилізації зі звичайними побутовими  відходами (2012/19/EU). Дотримуйтесь правил розділеного збору  електричних та електронних пристроїв у  Вашій країні.   Належна утилізація допоможе  запобігти негативному впливу на навколишнє  середовище та здоров’я людей. 116 UK...
 • Page 119 KLIMASKLEP ul. Orzechowa 3 72-010 Przęsocin (koło Szczecina) tel.: (91) 432-43-42 e-mail: kontakt@klimasklep.pl www: www.KlimaSklep.pl...

This manual is also suitable for:

Ac2882

Table of Contents