Download  Print this page

Výmena Ltra; Význam Blokovania Na Zaistenie Zdravého Vzduchu; Výmena Ltrov (obr. Y); Vynútené Resetovanie Ltrov - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

6 Výmena filtra
Význam blokovania
na zaistenie zdravého
vzduchu
V záujme zabezpečenia optimálneho
stavu ltra čističa vzduchu počas
prevádzky zariadenia je toto zariadenie
vybavené blokovaním na zaistenie
zdravého vzduchu. Keď sa blíži koniec
životnosti ltrov, na displeji sa zobrazí
kód ltrov, ktorý znamená, že je
potrebné ltre vymeniť.
Ak sa ltre nevymenia do 14 dní,
zariadenie prestane pracovať
a zablokuje sa.
Výmena ltrov (obr. y)
Poznámka
• Filtre čističa vzduchu nemožno umývať
ani čistiť pomocou vysávača.
• Pred výmenou ltrov vypnite
zariadenie.
Stav výstražnej
kontrolky ltra
Na displeji sa
zobrazí kód A3
Na displeji sa
zobrazí kód C7
Na displeji sa
striedavo zobrazujú
kódy A3 a C7
Postupujte
nasledovne
Vymeňte lter
NanoProtect
série 3 (FY2422)
Vymeňte lter
NanoProtect
lter AC
(FY2420)
Vymeňte oba
ltre
1
Na základe zobrazeného kódu
vymeňte lter čističa vzduchu,
ktorému skončila životnosť,
a opatrne ho vložte do
odpadkového koša (obr. z).
Poznámka
• Nedotýkajte sa skladaného povrchu
ltrov ani ltre neovoniavajte, pretože
obsahujú nahromadené nečistoty zo
vzduchu.
2
Z nových ltrov odstráňte všetok
obalový materiál (obr. c).
3
Vložte nové ltre do zariadenia
(obr. f).
4
Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla
vynulovania
počítadlo životnosti ltra (obr. {).
Poznámka
• Po výmene ltra si umyte ruky.
Vynútené resetovanie
ltrov
1
Na 3 sekundy sa súčasne dotknite
tlačidiel
a
prepne do režimu vynúteného
resetovania ltrov (obr. |).
" Na displeji sa zobrazí kód (A3)
ltra NanoProtect série 3
2
Dotknutím sa tlačidla
3 sekundy resetujete životnosť ltra
NanoProtect série 3 (obr. {).
3
Po resetovaní životnosti ltra
NanoProtect lter série 3 sa na
displeji zobrazí kód (C7) ltra
NanoProtect AC (obr. }).
4
Dotknutím sa tlačidla
3 sekundy resetujete životnosť ltra
NanoProtect AC a ukončíte režim
vynúteného resetovania ltrov
(obr. ~).
, čím vynulujete
. Zariadenie sa
na
na
SK
95

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: