Download  Print this page

Dôležité Informácie; Bezpečnosť - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

1
Dôležité
informácie
Bezpečnosť
Pred použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie a
uschovajte si ho na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
Zabráňte vniknutiu vody,
akejkoľvek inej kvapaliny
alebo horľavého
čistiaceho prostriedku do
zariadenia, aby ste predišli
zásahu elektrickým
prúdom a/alebo
nebezpečenstvu požiaru.
Zariadenie nečistite
vodou, akoukoľvek inou
kvapalinou ani (horľavým)
čistiacim prostriedkom,
aby ste predišli zásahu
elektrickým prúdom a/
alebo nebezpečenstvu
požiaru.
V blízkosti zariadenia
nestriekajte žiadne
horľavé látky, ako
napríklad insekticídy či
voňavky.
Varovanie
Pred pripojením
zariadenia skontrolujte,
či sa napätie uvedené
na zariadení zhoduje
s napätím v miestnej sieti.
Poškodený napájací kábel
smie vymeniť výlučne
personál spoločnosti
Philips, servisné
stredisko autorizované
spoločnosťou Philips
alebo osoba s podobnou
kvali káciou, aby nedošlo
k nebezpečnej situácii.
Ak je poškodená zástrčka,
sieťový kábel alebo
samotné zariadenie,
nepoužívajte ho.
Toto zariadenie môžu
používať deti od 8
rokov a osoby, ktoré
majú obmedzené
telesné, zmyslové alebo
mentálne schopnosti
alebo nemajú dostatok
skúseností a znalostí,
pokiaľ sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené
bezpečné používanie
tohto zariadenia a za
predpokladu, že rozumejú
príslušným rizikám. Deti sa
s týmto zariadením nesmú
SK
85

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: