Download  Print this page

Záruka A Servis; Objednanie Dielov Alebo Príslušenstva; Poznámky; Elektromagnetické Polia (emf) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

8 Záruka a servis
Ak potrebujete informácie alebo máte
nejaký problém, navštívte webovú
lokalitu spoločnosti Philips na adrese
www.philips.com alebo sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine
(telefónne číslo strediska nájdete
v medzinárodnom záručnom liste).
Ak sa vo vašej krajine toto stredisko
nenachádza, obráťte sa na miestneho
predajcu výrobkov Philips.
Objednanie dielov alebo
príslušenstva
Ak potrebujete vymeniť nejaký diel
alebo si chcete zakúpiť ďalší diel,
navštívte predajcu značky Philips alebo
stránku www.philips.com/support.
Ak máte problém diely zohnať,
obráťte sa na stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo
svojej krajine (telefónne číslo do tohto
strediska nájdete v medzinárodnom
záručnom liste).
9 Poznámky
Elektromagnetické polia
(EMF)
Tento spotrebič značky Philips
vyhovuje všetkým príslušným normám
a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Koninklijke Philips N.V. vyrába a
predáva mnoho produktov určených
pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek
elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a
prijímať elektromagnetické signály.
Jedným z hlavných obchodných
princípov spoločnosti Philips je vykonať
všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní
našich produktov s cieľom dodržať
všetky príslušné zákonné požiadavky
a v dostatočnej miere ich zosúladiť
s normami EMF platnými v čase výroby
produktov.
Spoločnosť Philips je odhodlaná
vyvíjať, vyrábať a predávať produkty,
ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť Philips
potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi
správne zaobchádza a používajú sa na
zamýšľaný účel, ich použitie je podľa
dnes dostupných vedeckých poznatkov
bezpečné.
Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo
vývoji medzinárodných bezpečnostných
a EMF štandardov, čo spoločnosti
Philips umožňuje predpokladať budúci
vývoj v štandardizácii a zavčasu ho
integrovať do svojich produktov.
SK
99

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: