Download  Print this page

Čistič Vzduchu; Prehľad Výrobku (obr. A) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Zariadenie neodstraňuje
kysličník uhoľnatý
(CO) alebo radón (Rn).
Zariadenie nemožno
použiť ako bezpečnostné
zariadenie v prípade
nehôd, ku ktorým dôjde
počas spaľovania alebo
práce s nebezpečnými
chemikáliami.
Ak potrebujete zariadenie
premiestniť, najskôr
ho odpojte od zdroja
napájania.
Zariadenie neťahajte za
sieťový kábel.
Po výmene ltrov si umyte
ruky.
88 SK
2 Čistič vzduchu
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás
medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu
ponúkanú spoločnosťou Philips,
zaregistrujte svoj produkt na webovej
stránke www.philips.com/welcome.
Prehľad výrobku (obr. a)
A
Ovládací panel
B
Svetelný indikátor kvality vzduchu
C
Snímače kvality vzduchu
Filter NanoProtect série 3
D
(FY2422)*
E
Filter NanoProtect AC (FY2420)*
F
Pred lter
G
Predný panel
* Ďalej len „ lter čističa vzduchu"

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: