Philips AC2882 Manuals

Manuals and User Guides for Philips AC2882. We have 4 Philips AC2882 manuals available for free PDF download: User Manual

Philips AC2882 User Manual

Philips AC2882 User Manual (166 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 18.39 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Air Purifier7................................................................................................................................................................
Product Overview (fig.a)7................................................................................................................................................................
Controls Overview (fig.b)7................................................................................................................................................................
Getting Started8................................................................................................................................................................
Installing Filters8................................................................................................................................................................
Using The Appliance8................................................................................................................................................................
Understanding The Air Quality Light8................................................................................................................................................................
Switching On And Off8................................................................................................................................................................
Changing The Auto Mode Setting9................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed9................................................................................................................................................................
Setting The Timer10................................................................................................................................................................
Using The Light On/off Function10................................................................................................................................................................
Cleaning11................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule11................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Appliance11................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor11................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre-filter (fig.v)12................................................................................................................................................................
Replacing The Filter13................................................................................................................................................................
Understanding The Healthy Air Protect Lock13................................................................................................................................................................
Replacing The Filters (fig.y)13................................................................................................................................................................
Filter Force Reset13................................................................................................................................................................
Filter Type Change14................................................................................................................................................................
Troubleshooting15................................................................................................................................................................
Guarantee And Service17................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories17................................................................................................................................................................
Notices17................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)17................................................................................................................................................................
Recycling18................................................................................................................................................................
Vigtigt20................................................................................................................................................................
Sikkerhed20................................................................................................................................................................
Din Luftrenser23................................................................................................................................................................
Produktoversigt (fig.a)23................................................................................................................................................................
Oversigt Over Betjeningsknapper (fig.b)23................................................................................................................................................................
Kom Godt I Gang24................................................................................................................................................................
Montering Af Filtre24................................................................................................................................................................
Sådan Bruges Apparatet24................................................................................................................................................................
Forklaring Af Luftkvalitetslyset24................................................................................................................................................................
Tænd/sluk24................................................................................................................................................................
Ændring Af Indstillingen Automatisk Tilstand25................................................................................................................................................................
Ændring Af Blæserhastighed25................................................................................................................................................................
Indstilling Af Timeren26................................................................................................................................................................
Sådan Bruges Tænd/sluk- Lysfunktionen26................................................................................................................................................................
Rengøring27................................................................................................................................................................
Rengøringsskema27................................................................................................................................................................
Rengøring Af Selve Apparatet27................................................................................................................................................................
Rengøring Af Luftkvalitetssensoren27................................................................................................................................................................
Rengøring Af Forfilteret (fig.v)28................................................................................................................................................................
Udskiftning Af Filteret29................................................................................................................................................................
Sådan Virker Beskyttelseslåsen Til Sund Luft29................................................................................................................................................................
Udskiftning Af Filtre (fig.y)29................................................................................................................................................................
Tvungen Nulstilling Af Filter29................................................................................................................................................................
Filtertypeskift30................................................................................................................................................................
Fejlfinding31................................................................................................................................................................
Garanti Og Service33................................................................................................................................................................
Bestilling Af Dele Eller Tilbehør33................................................................................................................................................................
Bemærkninger33................................................................................................................................................................
Elektromagnetiske Felter (emf)33................................................................................................................................................................
Genbrug34................................................................................................................................................................
Wichtige Hinweise36................................................................................................................................................................
Sicherheit36................................................................................................................................................................
Der Luftreiniger40................................................................................................................................................................
Produktübersicht (abb. A)40................................................................................................................................................................
Übersicht über Die Bedienelemente (abb. B)40................................................................................................................................................................
Erste Schritte41................................................................................................................................................................
Einsetzen Der Filter41................................................................................................................................................................
Verwenden Des Geräts42................................................................................................................................................................
Informationen Zur Luftqualitätsanzeige42................................................................................................................................................................
Ein- Und Ausschalten42................................................................................................................................................................
Ändern Der Automatikmodus-einstellung42................................................................................................................................................................
Ändern Der Lüftergeschwindigkeit43................................................................................................................................................................
Den Timer Einstellen44................................................................................................................................................................
Nutzen Der Funktion "licht Ein/aus44................................................................................................................................................................
Reinigen45................................................................................................................................................................
Reinigungszeitplan45................................................................................................................................................................
Reinigen Des Gehäuses45................................................................................................................................................................
Reinigen Des Luftqualitätssensors45................................................................................................................................................................
Reinigen Des Vorfilters (abb. V)46................................................................................................................................................................
Auswechseln Des Filters47................................................................................................................................................................
Informationen Zur Verriegelungsfunktion Bezüglich Der Erhaltung Gesunder Luft47................................................................................................................................................................
Auswechseln Der Filter (abb. Y)47................................................................................................................................................................
Erzwingen Der Zurücksetzung Des Filters48................................................................................................................................................................
Änderung Des Filtertyps48................................................................................................................................................................
Fehlerbehebung49................................................................................................................................................................
Garantie Und Kundendienst51................................................................................................................................................................
Bestellen Von Ersatz- Oder Zubehörteilen51................................................................................................................................................................
Hinweise51................................................................................................................................................................
Elektromagnetische Felder51................................................................................................................................................................
Importante54................................................................................................................................................................
Seguridad54................................................................................................................................................................
Purificador De Aire57................................................................................................................................................................
Descripción Del Producto (fig. A)57................................................................................................................................................................
Descripción De Los Controles (fig. B)58................................................................................................................................................................
Introducción58................................................................................................................................................................
Instalación De Los Filtros58................................................................................................................................................................
Uso Del Aparato59................................................................................................................................................................
Explicación Del Piloto De Calidad Del Aire59................................................................................................................................................................
Encendido Y Apagado59................................................................................................................................................................
Cambio De La Configuración Del Modo Automático60................................................................................................................................................................
Cambio De La Velocidad Del Ventilador60................................................................................................................................................................
Programación Del Temporizador61................................................................................................................................................................
Uso De La Función De Encendido/apagado Del Piloto61................................................................................................................................................................
Limpieza62................................................................................................................................................................
Planificación De Limpieza62................................................................................................................................................................
Limpieza Del Cuerpo Del Aparato62................................................................................................................................................................
Limpieza Del Sensor De Calidad Del Aire62................................................................................................................................................................
Limpieza Del Prefiltro (fig. V)63................................................................................................................................................................
Sustitución Del Filtro64................................................................................................................................................................
Explicación Del Bloqueo De Protección De Aire Saludable64................................................................................................................................................................
Sustitución De Los Filtros (fig. Y)64................................................................................................................................................................
Reinicio Forzado Del Filtro65................................................................................................................................................................
Cambio Del Tipo De Filtro65................................................................................................................................................................
Solución De Problemas66................................................................................................................................................................
Garantía Y Servicio68................................................................................................................................................................
Solicitud De Piezas Y Accesorios68................................................................................................................................................................
Avisos68................................................................................................................................................................
Campos Electromagnéticos (cem)68................................................................................................................................................................
Reciclaje69................................................................................................................................................................
Tärkeää71................................................................................................................................................................
Turvallisuus71................................................................................................................................................................
Ilmanpuhdistimesi74................................................................................................................................................................
Tuotteen Yleiskuva (kuva A)74................................................................................................................................................................
Säätimien Yleiskuvaus (kuva B)74................................................................................................................................................................
Aloittaminen75................................................................................................................................................................
Suodattimien Asentaminen75................................................................................................................................................................
Laitteen Käyttö75................................................................................................................................................................
Ilmanlaadun Merkkivalojen Selitykset75................................................................................................................................................................
Käynnistys Ja Sammutus75................................................................................................................................................................
Automaattitilan Vaihtaminen76................................................................................................................................................................
Tuulettimen Nopeuden Muuttaminen76................................................................................................................................................................
Ajan Asettaminen77................................................................................................................................................................
Valotoiminnon Käyttäminen78................................................................................................................................................................
Puhdistaminen78................................................................................................................................................................
Puhdistusaikataulu78................................................................................................................................................................
Laitteen Rungon Puhdistaminen78................................................................................................................................................................
Ilmanlaadun Tunnistimen Puhdistaminen79................................................................................................................................................................
Esisuodattimen Puhdistaminen (kuva V)79................................................................................................................................................................
Suodattimen Vaihto80................................................................................................................................................................
Automaattinen Suojalukitus80................................................................................................................................................................
Suodatinten Vaihto (kuva Y)80................................................................................................................................................................
Suodattimen Pakkonollaus81................................................................................................................................................................
Suodatintyypin Vaihtaminen81................................................................................................................................................................
Vianmääritys82................................................................................................................................................................
Takuu Ja Huolto84................................................................................................................................................................
Osien Tai Tarvikkeiden Tilaaminen84................................................................................................................................................................
Lausunnot84................................................................................................................................................................
Sähkömagneettiset Kentät (emf)84................................................................................................................................................................
Kierrätys85................................................................................................................................................................
Sécurité87................................................................................................................................................................
Votre Purificateur D'air90................................................................................................................................................................
Présentation Du Produit (fig.a)90................................................................................................................................................................
Aperçu Des Commandes (fig.b)91................................................................................................................................................................
Guide De Démarrage91................................................................................................................................................................
Installation Des Filtres91................................................................................................................................................................
Utilisation De L'appareil92................................................................................................................................................................
Compréhension Du Voyant De Qualité De L'air92................................................................................................................................................................
Mise Sous Tension Et Hors Tension92................................................................................................................................................................
Modification Du Réglage De Mode Automatique93................................................................................................................................................................
Modification De La Vitesse Du Ventilateur93................................................................................................................................................................
Réglage Du Minuteur94................................................................................................................................................................
Utilisation De La Fonction D'activation/de Désactivation De La Lumière94................................................................................................................................................................
Nettoyage95................................................................................................................................................................
Calendrier De Nettoyage95................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Corps De L'appareil95................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Capteur De Qualité De L'air95................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Préfiltre (fig.v)96................................................................................................................................................................
Remplacement Du Filtre97................................................................................................................................................................
Fonctionnement Du Verrouillage De Protection De L'air Sain97................................................................................................................................................................
Remplacement Des Filtres (fig.y)97................................................................................................................................................................
Réinitialisation Forcée Du Filtre98................................................................................................................................................................
Changement De Type De Filtre98................................................................................................................................................................
Dépannage99................................................................................................................................................................
Garantie Et Service101................................................................................................................................................................
Commande De Pièces Ou D'accessoires101................................................................................................................................................................
Mentions Légales101................................................................................................................................................................
Champs électromagnétiques (cem)101................................................................................................................................................................
Recyclage102................................................................................................................................................................
Sicurezza104................................................................................................................................................................
Informazioni Su Questo Purificatore D'aria107................................................................................................................................................................
Panoramica Del Prodotto (fig.a)107................................................................................................................................................................
Panoramica Dei Comandi (fig.b)108................................................................................................................................................................
Guida Introduttiva108................................................................................................................................................................
Installazione Dei Filtri108................................................................................................................................................................
Utilizzo Dell'apparecchio109................................................................................................................................................................
Spie Della Qualità Dell'aria109................................................................................................................................................................
Accensione E Spegnimento109................................................................................................................................................................
Modifica Dell'impostazione110................................................................................................................................................................
Modifica Della Velocità Della Ventola110................................................................................................................................................................
Impostazione Del Timer111................................................................................................................................................................
Utilizzo Della Funzione Della Spia On/off111................................................................................................................................................................
Pulizia112................................................................................................................................................................
Programmazione Della Pulizia112................................................................................................................................................................
Pulizia Del Corpo Dell'apparecchio112................................................................................................................................................................
Pulizia Del Sensore Della Qualità Dell'aria112................................................................................................................................................................
Pulizia Del Pre-filtro (fig.v)113................................................................................................................................................................
Sostituzione Del Filtro114................................................................................................................................................................
Blocco Di Protezione Di Aria Salutare114................................................................................................................................................................
Sostituzione Dei Filtri (fig.y)114................................................................................................................................................................
Reimpostazione Forzata Del Filtro115................................................................................................................................................................
Modifica Del Tipo Di Filtro115................................................................................................................................................................
Risoluzione Dei Problemi116................................................................................................................................................................
Garanzia E Assistenza118................................................................................................................................................................
Come Ordinare Parti O Accessori118................................................................................................................................................................
Note118................................................................................................................................................................
Campi Elettromagnetici (emf)118................................................................................................................................................................
Riciclaggio119................................................................................................................................................................
Belangrijk121................................................................................................................................................................
Veiligheid121................................................................................................................................................................
Uw Luchtreiniger124................................................................................................................................................................
Productoverzicht (afb. A)124................................................................................................................................................................
Overzicht Bedieningspaneel (afb. B)125................................................................................................................................................................
Aan De Slag125................................................................................................................................................................
Filters Plaatsen125................................................................................................................................................................
Het Apparaat Gebruiken126................................................................................................................................................................
De Luchtkwaliteitsindicator126................................................................................................................................................................
In- En Uitschakelen126................................................................................................................................................................
De Instelling Van De Automatische Modus Wijzigen127................................................................................................................................................................
De Ventilatorsnelheid Wijzigen127................................................................................................................................................................
De Timer Instellen128................................................................................................................................................................
De Aan-uitfunctie Voor Licht Gebruiken128................................................................................................................................................................
Schoonmaken129................................................................................................................................................................
Schoonmaakschema129................................................................................................................................................................
De Behuizing Van Het Apparaat Schoonmaken129................................................................................................................................................................
De Luchtkwaliteitssensor Reinigen129................................................................................................................................................................
Het Voorfilter Schoonmaken (afb. V)130................................................................................................................................................................
Het Filter Vervangen131................................................................................................................................................................
Werking Van Het Healthyair Protect Lock131................................................................................................................................................................
De Filters Vervangen (afb. Y)131................................................................................................................................................................
Filterreset Afdwingen132................................................................................................................................................................
Type Filter Wijzigen132................................................................................................................................................................
Problemen Oplossen133................................................................................................................................................................
Garantie En Service135................................................................................................................................................................
Onderdelen Of Accessoires Bestellen135................................................................................................................................................................
Kennisgevingen135................................................................................................................................................................
Elektromagnetische Velden (emv)135................................................................................................................................................................
Viktig138................................................................................................................................................................
Sikkerhet138................................................................................................................................................................
Luftrenseren Din141................................................................................................................................................................
Produktoversikt (fig. A)141................................................................................................................................................................
Oversikt Over Kontrollknapper (fig.b)141................................................................................................................................................................
Komme I Gang142................................................................................................................................................................
Montere Filtre142................................................................................................................................................................
Bruke Apparatet142................................................................................................................................................................
Forstå Lampen For Luftkvalitet142................................................................................................................................................................
Slå Av Og På142................................................................................................................................................................
Endre Innstillinger For Automodus143................................................................................................................................................................
Slik Endrer Du Viftehastigheten143................................................................................................................................................................
Stille Inn Timeren144................................................................................................................................................................
Bruke Av/på-funksjonen For Lampen144................................................................................................................................................................
Rengjøring145................................................................................................................................................................
Rengjøringsplan145................................................................................................................................................................
Slik Rengjører Du Apparatkabinettet145................................................................................................................................................................
Rengjøring Av Luftkvalitetssensoren145................................................................................................................................................................
Rengjøre Forfilteret (fig. V)145................................................................................................................................................................
Bytte Ut Filteret146................................................................................................................................................................
Forstå Beskyttelseslåsen For Sunn Luft146................................................................................................................................................................
Skifte Filtre (fig. Y)146................................................................................................................................................................
Tvungen Tilbakestilling For Filteret147................................................................................................................................................................
Endre Filtertype147................................................................................................................................................................
Feilsøking148................................................................................................................................................................
Bestill Deler Eller Tilbehør150................................................................................................................................................................
Merknader150................................................................................................................................................................
Elektromagnetiske Felt (emf)150................................................................................................................................................................
Gjenvinning151................................................................................................................................................................
Viktigt153................................................................................................................................................................
Säkerhet153................................................................................................................................................................
Din Luftrenare156................................................................................................................................................................
Produktöversikt (bild A)156................................................................................................................................................................
Översikt Av Kontroller (bild B)156................................................................................................................................................................
Komma Igång157................................................................................................................................................................
Installera Filter157................................................................................................................................................................
Använda Apparaten157................................................................................................................................................................
Så Här Fungerar Luftkvalitetslampan157................................................................................................................................................................
Slå På Och Av157................................................................................................................................................................
Ändra Autolägesinställningen158................................................................................................................................................................
Ändra Fläkthastigheten158................................................................................................................................................................
Ställa In Timern159................................................................................................................................................................
Använda Funktionen Lampa På/av159................................................................................................................................................................
Rengöring160................................................................................................................................................................
Rengöringsschema160................................................................................................................................................................
Rengöra Apparatens Utsida160................................................................................................................................................................
Rengöra Luftkvalitetssensorn160................................................................................................................................................................
Rengöra Förfiltret (bild V)160................................................................................................................................................................
Byta Ut Filtret161................................................................................................................................................................
Förstå Skyddslåset För Hälsosam Luft161................................................................................................................................................................
Byte Av Filter (bild Y)161................................................................................................................................................................
Tvångsåterställ Filtret162................................................................................................................................................................
Byte Av Filtertyp162................................................................................................................................................................
Felsökning163................................................................................................................................................................
Garanti Och Service165................................................................................................................................................................
Beställ Delar Och Tillbehör165................................................................................................................................................................
Meddelanden165................................................................................................................................................................
Elektromagnetiska Fält (emf)165................................................................................................................................................................
Återvinning166................................................................................................................................................................

Advertisement

Philips AC2882 User Manual

Philips AC2882 User Manual (119 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 2.26 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Air Puri Er7................................................................................................................................................................
Product Overview ( G.a)7................................................................................................................................................................
Controls Overview ( G.b)7................................................................................................................................................................
Getting Started8................................................................................................................................................................
Installing Lters8................................................................................................................................................................
Using The Appliance8................................................................................................................................................................
Switching On And O8................................................................................................................................................................
Changing The Auto Mode Setting9................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed9................................................................................................................................................................
Setting The Timer10................................................................................................................................................................
Using The Light On/o Function10................................................................................................................................................................
Cleaning11................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule11................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Appliance11................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor11................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre- Lter ( G.v)12................................................................................................................................................................
Replacing The Lter13................................................................................................................................................................
Understanding The Healthy Air Protect Lock13................................................................................................................................................................
Replacing The Lters ( G.y)13................................................................................................................................................................
Filter Force Reset13................................................................................................................................................................
Filter Type Change14................................................................................................................................................................
Troubleshooting15................................................................................................................................................................
Guarantee And Service17................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories17................................................................................................................................................................
Notices17................................................................................................................................................................
Electromagnetic Elds (emf)17................................................................................................................................................................
Recycling18................................................................................................................................................................
Důležité20................................................................................................................................................................
Bezpečnost20................................................................................................................................................................
Vaše čistička Vzduchu23................................................................................................................................................................
Přehled Výrobku (obr. A)23................................................................................................................................................................
Přehled Ovládacích Prvků (obr. B)23................................................................................................................................................................
Začínáme24................................................................................................................................................................
Instalace Ltrů24................................................................................................................................................................
Použití Přístroje24................................................................................................................................................................
Jak Funguje Kontrolka Kvality Vzduchu24................................................................................................................................................................
Zapnutí A Vypnutí24................................................................................................................................................................
Změna Nastavení Automatického Režimu25................................................................................................................................................................
Změna Rychlosti Ventilátoru25................................................................................................................................................................
Nastavení časovače26................................................................................................................................................................
Používání Funkce Zapnutí26................................................................................................................................................................
Čištění27................................................................................................................................................................
Plán čištění27................................................................................................................................................................
Čištění Těla Přístroje27................................................................................................................................................................
Čištění Snímače Kvality Vzduchu27................................................................................................................................................................
Čištění Před Ltru (obr. V)27................................................................................................................................................................
Výměna Ltru28................................................................................................................................................................
Jak Funguje Zámek Ochrany Zdravého Vzduchu28................................................................................................................................................................
Výměna Ltrů (obr. Y)28................................................................................................................................................................
Vynucené Resetování Ltrů29................................................................................................................................................................
Změna Typu Ltru29................................................................................................................................................................
Odstraňování Problémů30................................................................................................................................................................
Záruka A Servis32................................................................................................................................................................
Objednání Dílů Nebo Doplňků32................................................................................................................................................................
Upozornění32................................................................................................................................................................
Elektromagnetická Pole (emp)32................................................................................................................................................................
Recyklace33................................................................................................................................................................
Fontos Tudnivalók35................................................................................................................................................................
Biztonság35................................................................................................................................................................
Levegőtisztító38................................................................................................................................................................
Termék áttekintése (a ábra)38................................................................................................................................................................
Vezérlőszervek áttekintése (b ábra)39................................................................................................................................................................
Bevezetés39................................................................................................................................................................
A Szűrők Behelyezése39................................................................................................................................................................
Készülék Használata40................................................................................................................................................................
A Levegőminőség Jelzőfényének Megismerése40................................................................................................................................................................
Be- és Kikapcsolás40................................................................................................................................................................
Az Automatikus Mód40................................................................................................................................................................
A Ventilátorsebesség Módosítása41................................................................................................................................................................
Az Időzítő Beállítása42................................................................................................................................................................
A Be- és Kikapcsolási Funkció Használata42................................................................................................................................................................
Tisztítás43................................................................................................................................................................
Tisztítás ütemezése43................................................................................................................................................................
A Készüléktest Tisztítása43................................................................................................................................................................
A Levegőminőség-érzékelő Tisztítása43................................................................................................................................................................
Az Előszűrő Megtisztítása (v ábra)44................................................................................................................................................................
Szűrő Cseréje45................................................................................................................................................................
Az Egészséges Levegővel Kapcsolatos Biztonsági Gyelmeztetés Megismerése45................................................................................................................................................................
A Szűrők Cseréje (y ábra)45................................................................................................................................................................
A Szűrő Nullázásának Kényszerítése46................................................................................................................................................................
Szűrőtípus-módosítás46................................................................................................................................................................
Hibaelhárítás47................................................................................................................................................................
Jótállás és Szerviz49................................................................................................................................................................
Alkatrészek és Tartozékok Rendelése49................................................................................................................................................................
Figyelmeztetések49................................................................................................................................................................
Elektromágneses Mezők (emf)49................................................................................................................................................................
Újrahasznosítás50................................................................................................................................................................
Ważne52................................................................................................................................................................
Bezpieczeństwo52................................................................................................................................................................
Twój Oczyszczacz Powietrza56................................................................................................................................................................
Opis Produktu (rys. A)56................................................................................................................................................................
Elementy Sterowania (rys. B)56................................................................................................................................................................
Czynności Wstępne57................................................................................................................................................................
Montaż Ltrów57................................................................................................................................................................
Korzystanie Z Urządzenia58................................................................................................................................................................
Działanie Wskaźnika Jakości Powietrza58................................................................................................................................................................
Włączanie I Wyłączanie58................................................................................................................................................................
Zmiana Ustawień Trybu Automatycznego59................................................................................................................................................................
Zmiana Prędkości Wentylatora59................................................................................................................................................................
Ustawianie Zegara Programowanego60................................................................................................................................................................
Korzystanie Z Funkcji Włączania/wyłączania światła60................................................................................................................................................................
Czyszczenie61................................................................................................................................................................
Harmonogram Czyszczenia61................................................................................................................................................................
Czyszczenie Obudowy Urządzenia61................................................................................................................................................................
Czyszczenie Czujnika Jakości Powietrza61................................................................................................................................................................
Czyszczenie Ltra Wstępnego (rys. V)62................................................................................................................................................................
Wymiana Ltra63................................................................................................................................................................
Działanie Blokady Ochronnej Zdrowego Powietrza63................................................................................................................................................................
Wymiana Ltrów (rys.y)63................................................................................................................................................................
Wymuszone Resetowanie Ltra63................................................................................................................................................................
Zmiana Typu Ltra64................................................................................................................................................................
Rozwiązywanie Problemów65................................................................................................................................................................
Gwarancja I Serwis67................................................................................................................................................................
Zamawianie Części I Akcesoriów67................................................................................................................................................................
Uwagi67................................................................................................................................................................
Pola Elektromagnetyczne (emf)67................................................................................................................................................................
Siguran ă70................................................................................................................................................................
Puri Catorul De Aer73................................................................................................................................................................
Prezentarea Generală A Produsului ( G. A)73................................................................................................................................................................
Prezentarea Generală A Comenzilor ( G.b)74................................................................................................................................................................
Primi Paşi74................................................................................................................................................................
Instalarea Ltrelor74................................................................................................................................................................
Utilizarea Aparatului75................................................................................................................................................................
Descrierea Indicatorului Luminos Pentru Calitatea Aerului75................................................................................................................................................................
Pornire şi Oprire75................................................................................................................................................................
Modi Carea Setărilor Modului Automat75................................................................................................................................................................
Schimbarea Vitezei Ventilatorului76................................................................................................................................................................
Setarea Cronometrului76................................................................................................................................................................
Utilizarea Func Iei De Aprindere/stingere A Luminilor77................................................................................................................................................................
Cură Area77................................................................................................................................................................
Program De Cură Are77................................................................................................................................................................
Cură Area Corpului Aparatului78................................................................................................................................................................
Cură Area Senzorului De Calitate A Aerului78................................................................................................................................................................
Cură Area Pre Ltrului ( G.v)78................................................................................................................................................................
Înlocuirea Ltrului79................................................................................................................................................................
Descrierea Blocării De Protec Ie Pentru Aer Sănătos79................................................................................................................................................................
Înlocuirea Ltrelor ( G.y)79................................................................................................................................................................
Resetarea For Ată A Ltrului80................................................................................................................................................................
Schimbarea Tipului De Ltru80................................................................................................................................................................
Depanarea82................................................................................................................................................................
Garan Ie şi Service84................................................................................................................................................................
Comandarea Pieselor Sau A Accesoriilor84................................................................................................................................................................
Observa84................................................................................................................................................................
Câmpuri Electromagnetice (emf)84................................................................................................................................................................
Reciclare85................................................................................................................................................................
Dôležité Informácie87................................................................................................................................................................
Bezpečnosť87................................................................................................................................................................
Čistič Vzduchu90................................................................................................................................................................
Prehľad Výrobku (obr. A)90................................................................................................................................................................
Prehľad Ovládacích Prvkov (obr. B)91................................................................................................................................................................
Začíname91................................................................................................................................................................
Inštalácia Ltrov91................................................................................................................................................................
Používanie Zariadenia92................................................................................................................................................................
Význam Svetelného Indikátora Kvality Vzduchu92................................................................................................................................................................
Zapínanie A Vypínanie92................................................................................................................................................................
Zmena Nastavenia Automatického Režimu93................................................................................................................................................................
Zmena Otáčok Ventilátora93................................................................................................................................................................
Nastavenie časovača94................................................................................................................................................................
Používanie Funkcie Zapínania/vypínania Svetelných Indikátorov94................................................................................................................................................................
Čistenie95................................................................................................................................................................
Plán čistenia95................................................................................................................................................................
Čistenie Tela Zariadenia95................................................................................................................................................................
Čistenie Snímača Kvality Vzduchu95................................................................................................................................................................
Čistenie Pred Ltra (obr. V)96................................................................................................................................................................
Výmena Ltra97................................................................................................................................................................
Význam Blokovania Na Zaistenie Zdravého Vzduchu97................................................................................................................................................................
Výmena Ltrov (obr. Y)97................................................................................................................................................................
Vynútené Resetovanie Ltrov97................................................................................................................................................................
Zmena Typu Ltra98................................................................................................................................................................
Riešenie Problémov99................................................................................................................................................................
Objednanie Dielov Alebo Príslušenstva101................................................................................................................................................................
Poznámky101................................................................................................................................................................
Elektromagnetické Polia (emf)101................................................................................................................................................................
Recyklácia102................................................................................................................................................................
а ива ін ор а і104................................................................................................................................................................
чи увач овітр107................................................................................................................................................................
Початок роботи108................................................................................................................................................................
икористанн ристро108................................................................................................................................................................
повітря108................................................................................................................................................................
а іна і тра113................................................................................................................................................................
для збереження повітря здоровим113................................................................................................................................................................
сун нн н с равност115................................................................................................................................................................
аранті та обс у овуванн117................................................................................................................................................................
Пові о нн117................................................................................................................................................................
Philips AC2882 User Manual

Philips AC2882 User Manual (78 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 10.59 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Air Purifier6................................................................................................................................................................
Product Overview (fig.a)6................................................................................................................................................................
Controls Overview (fig.b)7................................................................................................................................................................
Getting Started7................................................................................................................................................................
Installing Filters7................................................................................................................................................................
Using The Appliance8................................................................................................................................................................
Understanding The Air Quality Light8................................................................................................................................................................
Switching On And Off8................................................................................................................................................................
Changing The Auto Mode Setting8................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed9................................................................................................................................................................
Setting The Timer9................................................................................................................................................................
Using The Light On/off Function9................................................................................................................................................................
Cleaning10................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule10................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Appliance10................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor10................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre-filter (fig.v)11................................................................................................................................................................
Replacing The Filter11................................................................................................................................................................
Understanding The Healthy Air Protect Lock11................................................................................................................................................................
Replacing The Filters (fig.y)11................................................................................................................................................................
Filter Force Reset12................................................................................................................................................................
Filter Type Change12................................................................................................................................................................
Troubleshooting13................................................................................................................................................................
Guarantee And Service15................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories15................................................................................................................................................................
Notices15................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)15................................................................................................................................................................
Recycling15................................................................................................................................................................
Маңызды ақпарат18................................................................................................................................................................
Қауіпсіздік18................................................................................................................................................................
Ауа тазартқыш21................................................................................................................................................................
Өнімге шолу (a-сурет)21................................................................................................................................................................
Басқару құралдарына шолу (b-сурет)21................................................................................................................................................................
Іске қосу22................................................................................................................................................................
Сүзгілерді орнату22................................................................................................................................................................
Құрылғыны пайдалану22................................................................................................................................................................
Ауа сапасы шамының мағынасы22................................................................................................................................................................
Қосу және өшіру22................................................................................................................................................................
Авто режим параметрін өзгерту23................................................................................................................................................................
Желдеткіш жылдамдығын өзгерту23................................................................................................................................................................
Таймерді орнату24................................................................................................................................................................
Шам қосу/өшіру функциясын пайдалану24................................................................................................................................................................
Тазалау25................................................................................................................................................................
Тазалау кестесі25................................................................................................................................................................
Құрылғының корпусын тазалау25................................................................................................................................................................
Ауа сапасы сенсорын тазалау25................................................................................................................................................................
Алдын ала тазалау сүзгісін тазалау25................................................................................................................................................................
(v-сурет)25................................................................................................................................................................
Сүзгіні ауыстыру26................................................................................................................................................................
Таза ауаны сақтау құлпының мағынасын түсіну26................................................................................................................................................................
Сүзгілерді ауыстыру (y-сурет)26................................................................................................................................................................
Сүзгіні күштеп нөлдеу27................................................................................................................................................................
Сүзгі түрін өзгерту27................................................................................................................................................................
Ақаулықтарды жою28................................................................................................................................................................
Кепілдік және қызмет көрсету30................................................................................................................................................................
Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру30................................................................................................................................................................
Ескертулер30................................................................................................................................................................
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)30................................................................................................................................................................
Өңдеу31................................................................................................................................................................
Внимание34................................................................................................................................................................
Безопасность34................................................................................................................................................................
Ваш очиститель воздуха37................................................................................................................................................................
Описание изделия (рис. A)37................................................................................................................................................................
Описание элементов управления (рис. B)38................................................................................................................................................................
Начало работы38................................................................................................................................................................
Установка фильтров38................................................................................................................................................................
Использование прибора39................................................................................................................................................................
Значение сигналов индикатора39................................................................................................................................................................
качества воздуха39................................................................................................................................................................
Включение и выключение39................................................................................................................................................................
Изменение настроек39................................................................................................................................................................
автоматического режима39................................................................................................................................................................
Изменение скорости вентилятора40................................................................................................................................................................
Установка таймера40................................................................................................................................................................
Использование функции включения/выключения подсветки41................................................................................................................................................................
Очистка41................................................................................................................................................................
График очистки41................................................................................................................................................................
Очистка корпуса прибора41................................................................................................................................................................
Очистка датчика качества воздуха42................................................................................................................................................................
Очистка фильтра предварительной очистки (рис. V)42................................................................................................................................................................
Замена фильтра43................................................................................................................................................................
Значение сигналов блокировки системы контроля качества воздуха43................................................................................................................................................................
Замена фильтров (рис. Y)43................................................................................................................................................................
Принудительный сброс фильтра44................................................................................................................................................................
Смена типа фильтра44................................................................................................................................................................
Устранение неисправностей46................................................................................................................................................................
Гарантия и обслуживание48................................................................................................................................................................
Заказ запчастей и аксессуаров48................................................................................................................................................................
Примечания48................................................................................................................................................................
Электромагнитные поля (ЭМП)48................................................................................................................................................................
Утилизация48................................................................................................................................................................

Advertisement

Philips AC2882 User Manual

Philips AC2882 User Manual (62 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 3.13 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Air Puri Er7................................................................................................................................................................
Product Overview ( G.a)7................................................................................................................................................................
Controls Overview ( G.b)7................................................................................................................................................................
Getting Started8................................................................................................................................................................
Installing Lters8................................................................................................................................................................
Using The Appliance8................................................................................................................................................................
Understanding The Air Quality Light8................................................................................................................................................................
Switching On And O9................................................................................................................................................................
Changing The Auto Mode Setting9................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed10................................................................................................................................................................
Setting The Timer10................................................................................................................................................................
Using The Light On/o Function11................................................................................................................................................................
Cleaning11................................................................................................................................................................
Cleaning Schedule11................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Appliance11................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor12................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre- Lter ( G.v)12................................................................................................................................................................
Replacing The Lter13................................................................................................................................................................
Understanding The Healthy Air Protect Lock13................................................................................................................................................................
Replacing The Lters ( G.y)13................................................................................................................................................................
Filter Force Reset13................................................................................................................................................................
Filter Type Change14................................................................................................................................................................
Troubleshooting15................................................................................................................................................................
Guarantee And Service17................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories17................................................................................................................................................................
Notices17................................................................................................................................................................
Electromagnetic Elds (emf)17................................................................................................................................................................
Recycling18................................................................................................................................................................
Penting20................................................................................................................................................................
Pengaman20................................................................................................................................................................
Alat Pemurni Udara Anda23................................................................................................................................................................
Tinjauan Umum Produk (gbr. A)23................................................................................................................................................................
Tinjauan Umum Kontrol (gbr.b)24................................................................................................................................................................
Memulai24................................................................................................................................................................
Memasang Lter24................................................................................................................................................................
Menggunakan Alat25................................................................................................................................................................
Pahami Lampu Kualitas Udara25................................................................................................................................................................
Aktif Dan Tidak Aktif25................................................................................................................................................................
Mengubah Pengaturan Mode Otomatis26................................................................................................................................................................
Mengubah Kecepatan Kipas26................................................................................................................................................................
Menyetel Timer27................................................................................................................................................................
Menggunakan Fungsi On/o Lampu27................................................................................................................................................................
Membersihkan28................................................................................................................................................................
Jadwal Membersihkan28................................................................................................................................................................
Membersihkan Badan Alat28................................................................................................................................................................
Membersihkan Sensor Kualitas Udara28................................................................................................................................................................
Bersihkan Pra- Lter (gbr.v)29................................................................................................................................................................
Mengganti Pra Lter30................................................................................................................................................................
Memahami Kunci Perlindungan Udara Sehat30................................................................................................................................................................
Mengganti Lter (gbr.y)30................................................................................................................................................................
Reset Paksa Lter31................................................................................................................................................................
Perubahan Jenis Lter31................................................................................................................................................................
Garansi Dan Servis34................................................................................................................................................................
Memesan Komponen Atau Aksesori34................................................................................................................................................................
Pemberitahuan34................................................................................................................................................................
Medan Elektromagnet (emf)34................................................................................................................................................................
Mendaur Ulang35................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement