Download  Print this page

Důležité; Bezpečnost - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

1
Důležité
Bezpečnost
Před použitím přístroje si pozorně
přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
Zamezte proniknutí
vody, jiné kapaliny nebo
hořlavého čisticího
prostředku do přístroje.
Předejdete tak úrazu
elektrickým proudem a/
nebo požáru.
Přístroj nečistěte vodou,
jakoukoli jinou tekutinou
ani (hořlavým) čisticím
prostředkem. Předejdete
tak úrazu elektrickým
proudem a/nebo požáru.
Kolem přístroje
nerozstřikujte žádné
hořlavé látky, jako jsou
například insekticidy nebo
parfémy.
Varování
Dříve než přístroj připojíte
do sítě, zkontrolujte,
zda napětí uvedené na
přístroji souhlasí s napětím
v místní elektrické síti.
CS
18
Pokud by byl poškozen
napájecí kabel, musí
jeho výměnu provést
společnost Philips,
autorizovaný servis
společnosti Philips nebo
obdobně kvali kovaní
pracovníci, aby se
předešlo možnému
nebezpečí.
Pokud byste zjistili závadu
na zástrčce, na napájecím
kabelu nebo přímo na
přístroji, přístroj dále
nepoužívejte.
Děti od 8 let věku a osoby
s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo
duševními schopnostmi
nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí
mohou tento přístroj
používat v případě, že
jsou pod dohledem
nebo byly poučeny
o bezpečném používání
přístroje a chápou rizika,
která mohou hrozit. Děti
si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: