Download  Print this page

Advertisement

Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek
nelze likvidovat s běžným komunálním
odpadem (2012/19/EU).
Řiďte se pravidly vaší země pro sběr
elektrických a elektronických výrobků.
Správnou likvidací pomůžete předejít
negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví
CS
31

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: