Download  Print this page

Advertisement

Aktywnie uczestniczymy także w
doskonaleniu międzynarodowych
standardów EMF i przepisów
bezpieczeństwa, co umożliwia nam
przewidywanie kierunków rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie
naszych produktów do nowych
przepisów.
Recykling
Ten symbol oznacza, że produktu nie
można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi (2012/19/UE).
Należy postępować zgodnie z
obowiązującymi w danym kraju
przepisami dotyczącymi selektywnej
zbiórki urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Prawidłowa utylizacja
pomaga chronić środowisko naturalne
oraz ludzkie zdrowie.
66 PL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: