Download  Print this page

Advertisement

hrať. Deti bez dozoru
nesmú čistiť ani vykonávať
údržbu tohto zariadenia.
Neblokujte vstup a
výstup vzduchu, napr.
umiestnením predmetov
na výstup vzduchu alebo
pred vstup vzduchu.
Dbajte na to, aby do
zariadenia cez otvor
výstupu vzduchu nepadli
cudzie predmety.
Výstraha
Toto zariadenie nie je
náhradou za správne
vetranie, pravidelné
vysávanie alebo
používanie krytu
odsávania alebo
ventilátora počas varenia.
Ak je elektrická zásuvka
používaná na napájanie
zariadenia nesprávne
zapojená, zástrčka
zariadenia sa bude
prehrievať. Dbajte, aby
ste zástrčku zariadenia
pripájali do elektrickej
zásuvky so správnym
zapojením.
Zariadenie vždy
umiestnite a používajte
na suchom, stabilnom,
86 SK
hladkom a vodorovnom
povrchu.
Za zariadením a po oboch
jeho stranách nechajte
voľný priestor min. 20 cm
a nad zariadením min.
30 cm.
Na zariadenie neklaďte
žiadne predmety.
Na zariadenie si
nesadajte a nestavajte
sa naň. Sadaním si alebo
stavaním sa na zariadenie
sa môžete zraniť.
Zariadenie neumiestňujte
priamo pod klimatizáciu,
aby ste zabránili
kvapkaniu kondenzácie
na zariadenie.
Pred zapnutím zariadenia
sa uistite, že sú všetky
ltre správne vložené.
Používajte iba originálne
ltre značky Philips určené
pre toto zariadenie.
Nepoužívajte žiadne iné
ltre.
Pri spaľovaní ltra
môže dôjsť k vážnemu
ohrozeniu vášho života
alebo života iných ľudí.
Filter nespáľte ako palivo
ani ho nepoužite na
podobné účely.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: