Download  Print this page

Čistenie; Plán čistenia; Čistenie Tela Zariadenia; Čistenie Snímača Kvality Vzduchu - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

5 Čistenie
Poznámka
• Pred čistením vždy čistič vzduchu
vypnite a odpojte od elektrickej
zásuvky.
• Nikdy neponorte zariadenie do vody
ani inej tekutiny.
• Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia
nepoužívajte abrazívne, agresívne ani
horľavé čistiace prostriedky, ako je
bielidlo či alkohol.
• Čistiť možno len pred lter. Filter čističa
vzduchu nemožno umývať ani čistiť
pomocou vysávača.
Plán čistenia
Frekvencia
V prípade
potreby
Keď sa na displeji
zobrazí kód F0
Každé dva
mesiace
Čistenie tela zariadenia
Vnútornú aj vonkajšiu časť čističa
vzduchu pravidelne čistite, aby sa v nich
nehromadil prach.
1
Na čistenie vnútornej a vonkajšej
časti čističa vzduchu použite jemnú,
suchú handričku.
2
Vzduchový otvor môžete tiež vyčistiť
suchou, jemnou handričkou.
Spôsob čistenia
Jemnou suchou
handričkou
očistite povrch
zariadenia.
Vyčistite
pred lter.
Vyčistite snímače
kvality vzduchu.
Čistenie snímača kvality
vzduchu
V záujme zachovania optimálnej
funkčnosti čističa vzduchu odporúčame
čistiť snímač kvality vzduchu každé 2
mesiace. Ak používate čistič vzduchu
v prašnom prostredí, čistite ich častejšie.
Poznámka
• Keď je v miestnosti veľmi vysoká
úroveň vlhkosti, na snímači kvality
vzduchu sa môže začať tvoriť
kondenzácia. V dôsledku toho môže
svetelný indikátor kvality vzduchu
označovať zlú kvalitu vzduchu aj
napriek tomu, že je dobrá. V takomto
prípade musíte vyčistiť snímač
kvality vzduchu alebo použiť jedno
z manuálnych nastavení rýchlosti.
1
Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho
od elektrickej zásuvky.
2
Vstupný a výstupný otvor snímačov
kvality vzduchu vyčistite jemnou
kefkou (obr. r).
3
Zložte kryt snímača kvality vzduchu
(obr. s).
4
Jemne navlhčenou vatovou
tyčinkou očistite snímač kvality
vzduchu a vstupný a výstupný otvor
prachu (obr. t).
5
Suchou vatovou tyčinkou ich osušte.
6
Znova nasaďte kryt snímača kvality
vzduchu (obr. u).
SK
93

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: