Philips 2000 Series User Manual
Hide thumbs Also See for 2000 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 87503
AC2887, AC2882
EN
User manual
1
RO
Manual de utilizare
CS
17
SK
Příručka pro uživatele
Príručka užívateľa
HU
32
UK
Felhasználói kézikönyv
Посібник користувача
PL
49
Instrukcja obsługi
1
A
B
C
D
E
F
67
84
101
2
H
I
J
K
L
M N
O
G
H
I
J
K L
M
N
P
Q
AC2887
O
AC2882

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips 2000 Series

 • Page 1 AC2887, AC2882 AC2887 AC2882 User manual Manual de utilizare Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv Посібник користувача Instrukcja obsługi © 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 210 87503...
 • Page 3: Table Of Contents

  Table of contents 7 Troubleshooting 1 Important Safety 8 Guarantee and service 2 Your air purifier Order parts or accessories Product overview (fig. a) 9 Notices Controls overview (fig. b) Electromagnetic fields (EMF) 3 Getting started Recycling Installing filters 4 Using the appliance Understanding the air quality light 6 Switching on and off Changing the Auto mode setting...
 • Page 4: Important

  Important If the power cord is • damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized Safety by Philips, or similarly qualified persons in order Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for to avoid a hazard.
 • Page 5 Only use the original • becomes hot. Make Philips filters specially sure that you plug the intended for this appliance into a properly appliance. Do not use any connected power socket.
 • Page 6 Do not insert your fingers such as TVs, radios, and • or objects into the air radio-controlled clocks. outlet or the air inlet to The appliance is only • prevent physical injury intended for household or malfunctioning of the use under normal appliance.
 • Page 7: Your Air Purifier

  (fig. b) Congratulations on your purchase, and For AC2887 welcome to Philips! On/Off button To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Light dimming button www.philips.com/welcome. Auto mode button Display screen Product overview (fig. a)
 • Page 8: Getting Started

  3 Getting started 4 Using the appliance Installing filters Understanding the air Note quality light • Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before PM2.5 Air quality Air quality installing the filters. level light color level •...
 • Page 9: Changing The Auto Mode Setting

  » For AC2887, " " displays on Allergen mode the screen when the appliance The specially designed allergen mode is warming up. After measuring can effectively remove common the particle matters in the allergens such as pollen and pet air, the appliance goes to dander.
 • Page 10: Setting The Timer

  Manual Note • Touch the fan speed button • If you have set the timer once, next repeatedly to select the fan speed time when you use the timer, it starts you need (fig. p). from the previous setting time. Turbo (t) Using the light on/off In turbo mode, the appliance operates...
 • Page 11: Cleaning

  5 Cleaning Cleaning the air quality sensor Clean the air quality sensor every Note 2 months for optimal functioning of the • Always turn the air purifier off and purifier. Clean them more frequently unplug from the electrical outlet if you use the purifier in a dusty before cleaning.
 • Page 12: Cleaning The Pre-Filter (Fig. V)

  Put the pre-filter back into the Cleaning the pre-filter appliance (fig. g). (fig. v) Note • Make sure that the side with the two Filter alert light Follow this clips is pointing towards you, and that status all hooks of the pre-filter are properly F0 displays on the Clean the pre- attached to the purifier.
 • Page 13: Replacing The Filter

  6 Replacing the Take out the expired air purification filter according to the filter code filter displayed on the screen, and gently put the expired filter into the trash bin (fig. z). Note Understanding the • Do not touch the pleated filter surface, healthy air protect lock or smell the filters as they have collected pollutants from the air.
 • Page 14: Filter Type Change

  Filter type change Touch simultaneously for 3 seconds to enter the filter type change mode (fig. |). » Code (A3) of the NanoProtect filter Series 3 displays on the screen. Touch to select the filter code of the new filter you will use (fig. ). Touch and hold for 3 seconds to confirm the filter code of the new...
 • Page 15: Troubleshooting

  Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution • The filter replacement code has been displaying on the The appliance screen but you have not replaced the corresponding filter does not work...
 • Page 16 The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance The appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an produces a strange authorized Philips service centre. The appliance may also smell.
 • Page 17: Guarantee And Service

  (you find its phone number regarding exposure to electromagnetic in the worldwide guarantee leaflet). If fields. there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Compliance with EMF Koninklijke Philips N.V. manufactures Order parts or...
 • Page 18: Recycling

  Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.
 • Page 19 Obsah 6 Výměna filtru 1 Důležité Jak funguje zámek ochrany Bezpečnost zdravého vzduchu 2 Vaše čistička vzduchu Výměna filtrů (obr. y) Vynucené resetování filtrů Přehled výrobku (obr. a) Změna typu filtru Přehled ovládacích prvků (obr. b) 7 Odstraňování problémů 3 Začínáme 8 Záruka a servis Instalace filtrů...
 • Page 20: Důležité

  Pokud by byl poškozen • napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, Bezpečnost autorizovaný servis společnosti Philips nebo Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a obdobně kvalifikovaní uschovejte ji pro budoucí použití. pracovníci, aby se Nebezpečí...
 • Page 21 Pokud je v zásuvce • Používejte pouze • použité k napájení originální filtry značky přístroje špatný kontakt, Philips určené přímo pro začne se zástrčka přístroje tento přístroj. Žádné jiné přehřívat. Dbejte na to, filtry nepoužívejte. abyste přístroj zapojili do Spalování filtru může •...
 • Page 22 Přístroj vždy zvedejte Aby nedocházelo k rušení, • • nebo s ním pohybujte umístěte přístroj nejméně pomocí rukojeti na zadní 2 metry od elektrických straně. zařízení využívajících Aby se zabránilo úrazu vzdušných rádiových vln, • nebo závadě přístroje, např. televizorů, rádií a nevkládejte do výstupu či rádiem řízených hodin.
 • Page 23: Vaše Čistička Vzduchu

  Gratulujeme k nákupu a vítáme vás Tlačítko vypínače mezi uživateli výrobků společnosti Tlačítko ztlumení světla Philips! Tlačítko automatického režimu Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, Displej zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Tlačítko režimu Znečištění Ikona režimu Alergeny Přehled výrobku (obr. a) Ikona režimu Bakterie a viry...
 • Page 24: Začínáme

  3 Začínáme 4 Použití přístroje Instalace filtrů Jak funguje kontrolka kvality vzduchu Note Úroveň • Před instalací filtrů zkontrolujte, zda Úroveň Barva kontrolky kvality je čistička vzduchu odpojená od PM2.5 kvality vzduchu vzduchu elektrické sítě. ≤12 Modrá Dobrý • Zkontrolujte, že je strana filtru s poutkem otočená...
 • Page 25: Změna Nastavení Automatického Režimu

  » U modelu AC2887 se na Režim proti alergenům obrazovce při zahřívání přístroje Speciálně navržený režim proti zobrazí symbol „ “. alergenům zvládne účinně odstranit Po změření částic ve vzduchu běžné alergeny, jako jsou pyl a chlupy přejde přístroj do režimu domácích zvířat.
 • Page 26: Nastavení Časovače

  Note Note • V režimu spánku se na displeji přístroje • Pokud jste již časovač jednou nastavili, na jednu minutu zobrazí symbol „SL“. při jeho příštím použití se spustí Poté všechna světla zhasnou a displej s předchozím nastavením času. ztmavne a bude ukazovat symbol „ “. •...
 • Page 27: Čištění

  5 Čištění Čištění snímače kvality vzduchu K zajištění optimálního výkonu čističky Note čistěte snímač kvality vzduchu každé • Čističku vzduchu před čištěním vždy dva měsíce. Pokud čističku používáte vypněte a odpojte ze zásuvky. v prašném prostředí, čistěte je častěji. • Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné...
 • Page 28: Výměna Filtru

  6 Výměna filtru Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze zásuvky. Vytáhněte spodní část předního panelu a sejměte panel z přístroje (obr. d). Jak funguje zámek Zatlačte dva zaklapávací uzávěry ochrany zdravého dolů a vysuňte předfiltr směrem k sobě (obr. e). vzduchu Předfiltr vyperte v tekoucí...
 • Page 29: Vynucené Resetování Filtrů

  Na základě kódu filtru zobrazeného Stisknutím a podržením tlačítka na displeji vyjměte filtr čištění po 3 sekundy dojde k vynucenému vzduchu, jehož životnost skončila, resetování životnosti filtru a jemně vložte prošlý filtr do koše NanoProtect AC a následnému na odpadky. (obr. z). ukončení...
 • Page 30: Odstraňování Problémů

  Odstraňování problémů V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná řešení I když je přístroj • Na displeji se zobrazuje kód výměny filtru, ale vy jste zapojen do příslušný...
 • Page 31 To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází Přístroj vydává zápach spáleniny, kontaktujte prodejce produktů Philips divný zápach. nebo autorizované servisní centrum Philips. Přístroj může také vydávat nepříjemný zápach, pokud je filtr znečištěný. V tomto případě vyčistěte nebo vyměňte příslušný filtr. •...
 • Page 32: Záruka A Servis

  Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte Soulad se standardy EMP se na místního prodejce výrobků Philips. Koninklijke Philips N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených Objednání dílů nebo pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný...
 • Page 33: Recyklace

  Recyklace Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví...
 • Page 34 Tartalomjegyzék 6 A szűrő cseréje 1 Fontos tudnivalók Az egészséges levegővel Biztonság kapcsolatos biztonsági 2 A levegőtisztító figyelmeztetés megismerése A szűrők cseréje (y .ábra) Termék áttekintése (a .ábra) A szűrő nullázásának Vezérlőszervek áttekintése kényszerítése (b .ábra) Szűrőtípus-módosítás 3 Bevezetés 7 Hibaelhárítás A szűrők behelyezése 8 Jótállás és szerviz 4 A készülék használata...
 • Page 35: Fontos Tudnivalók

  Ha a hálózati kábel • A készülék első használata előtt meghibásodott, a figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi kockázatok elkerülése használatra. érdekében Philips Veszély szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben Az áramütés és tűz • ki kell cserélni. elkerülése érdekében Ne használja a...
 • Page 36 Ha a készülék • helyezve. áramellátását biztosító Kizárólag az ehhez a • hálózati aljzat rossz készülékhez való, eredeti csatlakozásokkal Philips szűrőket használja. rendelkezik, a készülék Semmilyen más szűrőt ne csatlakozódugója használjon. felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy a készüléket megfelelően...
 • Page 37 A szűrő égése Ne használja a • • visszafordíthatatlan készüléket gázkészülék, veszéllyel járhat az fűtőberendezés vagy emberre nézve és/vagy kandalló közelében. veszélyeztetheti mások A készülék hálózati • életét. Ne használja a csatlakozódugóját szűrőt tüzelőanyagként a használat után, vagy hasonló célokra. valamint tisztítás és Ügyeljen, hogy ne más karbantartási...
 • Page 38: Levegőtisztító

  2 A levegőtisztító Ne használja a készüléket • nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű Köszönjük, hogy Philips terméket helyiségekben, például vásárolt, és üdvözöljük a Philips fürdőszobában, világában! mellékhelyiségben vagy A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja konyhában. a terméket a www.philips.com/welcome A készülék nem távolítja...
 • Page 39: Vezérlőszervek Áttekintése (B .Ábra)

  3 Bevezetés Vezérlőszervek áttekintése (b .ábra) AC2887 esetén A szűrők behelyezése Be-/kikapcsoló gomb Világításszabályozó gomb Megjegyzés Automatikus mód gombja • Ellenőrizze, hogy a levegőtisztító hálózati csatlakozódugója ki van-e Kijelző húzva a fali aljzatból, mielőtt Szennyezettség mód ikonja behelyezné a szűrőket. •...
 • Page 40: Készülék Használata

  4 A készülék » A levegőminőség-érzékelő rövid ideig méri a levegő minőségét, használata majd automatikusan kiválasztja a levegőminőség jelzőfényének színét. » AC2887 esetén a következő üzenet jelenik meg, amikor a A levegőminőség készülék melegedni kezd: „ ”. A levegőben található jelzőfényének részecskék mennyiségének megismerése...
 • Page 41: A Ventilátorsebesség Módosítása

  Szennyezettség mód A ventilátorsebesség A különleges kialakítású Normál módosítása üzemmód hatékonyan képes eltávolítani a levegőben található olyan Számos ventilátorsebesség áll szennyeződéseket, mint például a rendelkezésre. Az alvó mód (SL), az 1., PM 2.5. 2., 3.vagy turbó mód (t) közül választhat. •...
 • Page 42: Az Időzítő Beállítása

  Az időzítő beállítása A be- és kikapcsolási funkció használata Megjegyzés Megjegyzés • Az időzítő funkció csak az AC2887 esetén alkalmazható. • A világításszabályozási funkció csak az AC2887 esetén alkalmazható. Az időzítővel a készülék megadott számú órán át működtethető. Ha A világításszabályozási gombbal a beállított idő...
 • Page 43: Tisztítás

  5 Tisztítás A levegőminőség- érzékelő tisztítása A levegőminőség-érzékelő optimális Megjegyzés működése érdekében 2 havonta • Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a végezze el a levegőtisztító tisztítását. levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati Ha poros környezetben használja a csatlakozódugóját a fali aljzatból. levegőtisztítót, gyakrabban végezze el a •...
 • Page 44: Az Előszűrő Megtisztítása (V .Ábra)

  Az elülső panel visszahelyezéséhez Az előszűrő először illessze a panelt a készülék megtisztítása (v .ábra) tetejére (1). Ezután nyomja rá a panelt a készüléktestre (2) (h .ábra). A szűrő Követendő Érintse meg és tartsa lenyomva figyelmeztető eljárás 3 másodpercig a visszaállítás jelzőfénye gombot ( ) az előszűrő...
 • Page 45: Szűrő Cseréje

  6 A szűrő cseréje A szűrő Követendő figyelmeztető eljárás jelzőfénye Cserélje ki a A3 jelenik meg a NanoProtect Az egészséges levegővel kijelzőn 3-as sorozatú kapcsolatos biztonsági szűrőt (FY2422)* figyelmeztetés Cserélje ki a NanoProtect megismerése C7 jelenik meg a légkondicio- kijelzőn náló-szűrőt A készülék a levegőtisztító...
 • Page 46: A Szűrő Nullázásának Kényszerítése

  Érintse meg és tartsa lenyomva A szűrő nullázásának 3 másodpercig a gombot kényszerítése az új szűrő szűrőkódjának megerősítéséhez (€ .ábra). Érintse meg egyszerre a és Megjegyzés gombot 3 másodpercig a • Miután kiválasztotta az új szűrő kényszerített nullázás módba való szűrőkódját a gomb segítségével, belépéshez (| .ábra).
 • Page 47: Hibaelhárítás

  Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges megoldás A készülék • A szűrőcsere kódja látható a kijelzőn, Ön azonban nem csatlakozik az cserélte ki a megfelelő...
 • Page 48 Ez normális jelenség. A készülék Ha azonban a készülék égett szagot áraszt, lépjen használatakor kapcsolatba egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos furcsa szag Philips márkaszervizzel. A készülék akkor is kellemetlen keletkezik. szagot áraszthat, ha a szűrő piszkos. Ebben az esetben tisztítsa meg, vagy cserélje ki a megfelelő...
 • Page 49: Jótállás És Szerviz

  A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági...
 • Page 50: Újrahasznosítás

  Újrahasznosítás Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU). Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
 • Page 51 Spis treści 6 Wymiana filtra 1 Ważne Działanie blokady ochronnej Bezpieczeństwo zdrowego powietrza 2 Twój oczyszczacz powietrza 54 Wymiana filtrów (rys. y) Wymuszone resetowanie filtra Opis produktu (rys. a) Zmiana typu filtra Elementy sterowania (rys. b) 7 Rozwiązywanie problemów 63 3 Czynności wstępne Montaż...
 • Page 52: Ważne

  Nie wolno dopuścić • zasilającego zleć do dostania się autoryzowanemu centrum wody, łatwopalnych serwisowemu firmy detergentów ani innych Philips lub odpowiednio płynów do wnętrza wykwalifikowanej osobie. urządzenia, gdyż może Nie używaj urządzenia, • to doprowadzić do jeśli uszkodzona jest porażenia prądem i/lub wtyczka, przewód...
 • Page 53 Uwaga warunkiem, że będą one nadzorowane lub To urządzenie nie • zostaną poinstruowane zapewnia odpowiedniej na temat korzystania wentylacji i nie nadaje z tego urządzenia w się do użytku w bezpieczny sposób oraz często odkurzanych zostaną poinformowane pomieszczeniach ani o potencjalnych pomieszczeniach zagrożeniach.
 • Page 54 Używaj tylko oryginalnych spalenizny lub opary • filtrów firmy Philips chemiczne. przeznaczonych dla Nie używaj urządzenia • danego urządzenia. Nie w pobliżu urządzeń używaj innych filtrów.
 • Page 55 Nie używaj urządzenia Urządzenie nie usuwa • • w pomieszczeniach tlenku węgla (CO) ani narażonych na duże radonu (Rn). Nie może być zmiany temperatury, gdyż używane jako urządzenie może to spowodować ratunkowe w przypadku skraplanie pary wewnątrz pożarów lub wycieków urządzenia.
 • Page 56: Twój Oczyszczacz Powietrza

  Przycisk przyciemniania światła Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Przycisk trybu automatycznego Aby w pełni skorzystać z obsługi Wyświetlacz świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na Ikona trybu usuwania stronie www.Philips.com/welcome. zanieczyszczeń Ikona trybu antyalergenowego Opis produktu (rys. a) Ikona trybu usuwania bakterii i wirusów...
 • Page 57: Czynności Wstępne

  3 Czynności Zamocuj filtr wstępny z powrotem, dociskając górną część panelu wstępne przedniego do górnej części oczyszczacza powietrza (1). Następnie delikatnie dociśnij panel do obudowy oczyszczacza powietrza (2) (rys. h). Montaż filtrów Po zamontowaniu filtrów dokładnie umyj ręce. Uwaga • Przed przystąpieniem do montażu filtrów sprawdź, czy oczyszczacz powietrza jest odłączony od gniazdka elektrycznego.
 • Page 58: Korzystanie Z Urządzenia

  4 Korzystanie z » Po krótkim czasie potrzebnym do przeprowadzenia pomiaru urządzenia jakości powietrza czujnik jakości powietrza wybierze automatycznie kolor wskaźnika jakości powietrza. » W modelu AC2887 podczas Działanie wskaźnika rozgrzewania się urządzenia na ekranie wyświetlane jakości powietrza jest oznaczenie „ ”.
 • Page 59: Zmiana Ustawień Trybu Automatycznego

  Zmiana ustawień trybu Zmiana prędkości automatycznego wentylatora Można wybrać tryb usuwania Dostępnych jest kilka prędkości zanieczyszczeń ( ), tryb wentylatora. Można ustawić tryb snu antyalergenowy ( ) oraz tryb (SL), poziom prędkości 1, 2, 3 lub tryb turbo (t). usuwania bakterii i wirusów ( Tryb usuwania zanieczyszczeń...
 • Page 60: Ustawianie Zegara Programowanego

  Ustawianie zegara Korzystanie z funkcji programowanego włączania/wyłączania światła Uwaga Uwaga • Funkcja zegara programowanego jest dostępna wyłącznie w modelu AC2887. • Funkcja przyciemniania światła jest dostępna wyłącznie w modelu AC2887. Zegar umożliwia ustawienie liczby godzin pracy urządzenia. Po upływie Za pomocą przycisku przyciemniania ustawionego czasu urządzenie można w razie potrzeby włączać...
 • Page 61: Czyszczenie

  5 Czyszczenie Czyszczenie obudowy urządzenia Aby zapobiec osiadaniu kurzu, Uwaga regularnie czyść oczyszczacz powietrza • Przed przystąpieniem do czyszczenia z zewnątrz i od wewnątrz. oczyszczacza powietrza zawsze należy Do czyszczenia części zewnętrznej go wyłączyć i odłączyć od gniazdka oraz wnętrza oczyszczacza elektrycznego.
 • Page 62: Czyszczenie Filtra Wstępnego (Rys. V)

  Wyczyść czujnik jakości powietrza Włóż filtr wstępny z powrotem do oraz wlot i wylot kurzu lekko urządzenia (rys. g). nawilżonym bawełnianym wacikiem Uwaga (rys. t). Wytrzyj suchym, bawełnianym • Strona z dwoma zaciskami powinna wacikiem. być zwrócona w Twoim kierunku, a wszystkie haczyki filtra wstępnego Załóż...
 • Page 63: Wymiana Filtra

  6 Wymiana filtra Stan wskaźnika Wykonaj ostrzegawczego następujące filtra czynności Wymień filtr Na wyświetlaczu NanoProtect Działanie blokady pojawia się kod A3 serii 3 (FY2422) ochronnej zdrowego Wymień filtr Na wyświetlaczu powietrza NanoProtect AC pojawia się kod C7 (FY2420) To urządzenie jest wyposażone Na wyświetlaczu w blokadę...
 • Page 64: Wymuszone Resetowanie Filtra

  Wymuszone resetowanie Zmiana typu filtra filtra Dotknij równocześnie przycisków i przytrzymaj je przez Dotknij równocześnie przycisków 3 sekundy, aby przejść do trybu i przytrzymaj je przez zmiany typu filtra (rys. |). 3 sekundy, aby przejść do trybu » Na wyświetlaczu pojawi się kod wymuszonego resetowania filtra (A3) filtra NanoProtect serii 3.
 • Page 65: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Problem Możliwe rozwiązanie • Na wyświetlaczu pojawia się kod wymiany filtra, mimo że Urządzenie nie dany filtr nie został...
 • Page 66 Urządzenie emituje skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy dziwny zapach. Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips. Z urządzenia może się wydobywać nieprzyjemny zapach także wtedy, gdy filtr jest brudny. W takim przypadku należy wyczyścić lub wymienić odpowiedni filtr. •...
 • Page 67: Gwarancja I Serwis

  Pola elektromagnetyczne W razie jakichkolwiek pytań lub (EMF) problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową To urządzenie firmy Philips spełnia www.philips.com lub skontaktować się z wszystkie normy i jest zgodne z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy wszystkimi przepisami dotyczącymi Philips (numer telefonu znajduje się...
 • Page 68 Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów. Recykling Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Należy postępować...
 • Page 69 Cuprins 6 Înlocuirea filtrului 1 Important Descrierea blocării de protecţie Siguranţă pentru aer sănătos 2 Purificatorul de aer Înlocuirea filtrelor (fig. y) Resetarea forţată a filtrului Prezentarea generală a Schimbarea tipului de filtru produsului (fig. a) Prezentarea generală a 7 Depanarea comenzilor (fig.
 • Page 70: Important

  înlocuit întotdeauna de Philips, Siguranţă de un centru de service autorizat de Philips sau Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi de personal calificat în păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
 • Page 71 înainte de a porni Dacă priza utilizată • aparatul. pentru alimentarea Foloseşte doar filtrele • aparatului are conexiuni originale Philips create necorespunzătoare, special pentru acest ştecărul aparatului se aparat. Nu folosi niciun alt încinge. Asigură-te că tip de filtru. vei conecta aparatul Combustia filtrului poate •...
 • Page 72 Evită lovirea aparatului Nu utilizaţi aparatul într-o • • (în special a fantelor de cameră cu variaţii mari de admisie şi de evacuare a temperatură, deoarece aerului) cu obiecte dure. acest lucru poate produce Ridică sau mută aparatul condens în interiorul •...
 • Page 73: Purificatorul De Aer

  Nu deplasa aparatul Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la • Philips! trăgând de cablul său de alimentare electrică. Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi- Curăţă-ţi întotdeauna • vă produsul la www.philips.com/ mâinile după schimbarea welcome. filtrelor.
 • Page 74: Prezentarea Generală A Comenzilor (Fig. B)

  3 Primi paşi Prezentarea generală a comenzilor (fig. b) Pentru AC2887 Instalarea filtrelor Buton Pornit/Oprit Buton de reglare a intensităţii Note luminii • Înainte de a instala filtrele, asigură-te Buton pentru modul automat că purificatorul de aer este deconectat de la priza de curent. Ecran de afişare •...
 • Page 75: Utilizarea Aparatului

  4 Utilizarea » După măsurarea calităţii aerului pentru o perioadă scurtă de aparatului timp, senzorul de calitate a aerului selectează automat culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului. » Pentru AC2887, pe durata Descrierea indicatorului încălzirii aparatului, ecranul va afişa „ ”.
 • Page 76: Schimbarea Vitezei Ventilatorului

  Modul pentru alergeni Note Modul pentru alergeni, special • În modul nocturn, ecranul va afişa proiectat, poate elimina în mod eficient „SL” timp de un minut. După aceea, alergeni obişnuiţi, precum polenul şi luminile se vor stinge şi luminozitatea părul de animale de companie. ecranului se va reduce, afişând „...
 • Page 77: Utilizarea Funcţiei De Aprindere/Stingere A Luminilor

  5 Curăţarea Note • Dacă ai setat o dată temporizatorul, următoarea dată când vei îl folosi, temporizatorul va porni de la ora Note setată anterior. • Înainte de curăţare, opreşte întotdeauna purificatorul de aer şi Utilizarea funcţiei de deconectează-l de la priza de curent. •...
 • Page 78: Curăţarea Corpului Aparatului

  Îndepărtează capacul senzorului de Curăţarea corpului calitate a aerului (fig. s). aparatului Curăţă senzorul de calitate a aerului, orificiul de admisie şi pe cel Curăţă în mod regulat atât interiorul, de evacuare a prafului, utilizând un cât şi exteriorul purificatorului de aer, tampon din bumbac uşor umezit pentru a evita depunerea prafului.
 • Page 79: Înlocuirea Filtrului

  6 Înlocuirea Montează prefiltrul înapoi în aparat (fig. g). filtrului Note • Asigură-te că partea care conţine cele două cleme este îndreptată spre tine şi că toate cârligele de fixare ale Descrierea blocării de prefiltrului sunt fixate corespunzător pe purificator. protecţie pentru aer sănătos Pentru a reataşa panoul frontal,...
 • Page 80: Resetarea Forţată A Filtrului

  Starea avertizărilor Respectă Resetarea forţată a indicatorului următoarele filtrului luminos Înlocuieşte filtrul A3 se afişează pe Atinge şi simultan timp de NanoProtect ecran 3 secunde, pentru a accesa modul Seria 3 (FY2422) de resetare forţată a filtrului (fig. |). Înlocuieşte filtrul »...
 • Page 81 Note • După ce ai selectat codul de filtru al noului filtru utilizând butonul , dacă nu atingi niciun alt buton timp de 10 secunde, aparatul va confirma automat codul de filtru al noului filtru. După schimbarea tipului primului filtru, pe ecran va fi afişat codul (C7) al filtrului AC NanoProtect (fig.
 • Page 82: Depanarea

  Depanarea Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le puteţi avea la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi Centrul de asistenţă clienţi din ţara dvs. Problemă Soluţie posibilă • Codul de înlocuire al filtrului este afişat pe ecran, dar încă Aparatul nu nu ai înlocuit filtrul corespunzător.
 • Page 83 Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars, contactează Aparatul emană un distribuitorul Philips sau un centru autorizat de service miros ciudat. Philips. Aparatul mai poate produce un miros neplăcut şi atunci când filtrul este murdar. În acest caz, curăţă sau înlocuieşte filtrul în cauză.
 • Page 84: Garanţie Şi Service

  Philips la adresa www.philips.com Acest aparat Philips respectă toate sau contactează Centrul de asistenţă standardele şi reglementările aplicabile pentru clienţi Philips din ţara ta (vei privind expunerea la câmpuri găsi numărul de telefon în broşura de electromagnetice. garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs.
 • Page 85: Reciclare

  Reciclare Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer normal (2012/19/UE). Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
 • Page 86 Obsah 6 Výmena filtra 1 Dôležité informácie Význam blokovania na zaistenie Bezpečnosť zdravého vzduchu 2 Čistič vzduchu Výmena filtrov (obr. y) Vynútené resetovanie filtrov Prehľad výrobku (obr. a) Zmena typu filtra Prehľad ovládacích prvkov (obr. b) 7 Riešenie problémov 3 Začíname 8 Záruka a servis Inštalácia filtrov Objednanie dielov alebo...
 • Page 87: Dôležité Informácie

  Poškodený napájací kábel • Pred použitím zariadenia si pozorne smie vymeniť výlučne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie. personál spoločnosti Philips, servisné Nebezpečenstvo stredisko autorizované Zabráňte vniknutiu vody, • spoločnosťou Philips akejkoľvek inej kvapaliny alebo osoba s podobnou alebo horľavého...
 • Page 88 že sú všetky Ak je elektrická zásuvka • filtre správne vložené. používaná na napájanie Používajte iba originálne • zariadenia nesprávne filtre značky Philips určené zapojená, zástrčka pre toto zariadenie. zariadenia sa bude Nepoužívajte žiadne iné prehrievať. Dbajte, aby filtre. ste zástrčku zariadenia Pri spaľovaní...
 • Page 89 Predchádzajte nárazom Po skončení používania • • tvrdých predmetov do a pred čistením, zariadenia (obzvlášť vykonávaním inej údržby do vstupu a výstupu alebo výmeny filtrov vzduchu). zariadenie vždy odpojte Počas dvíhania alebo zo siete. • presúvania držte Zariadenie nepoužívajte • zariadenie vždy za v miestnosti s veľkými rúčku na zadnej strane...
 • Page 90: Čistič Vzduchu

  Zariadenie neodstraňuje • kysličník uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás Zariadenie nemožno medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. použiť ako bezpečnostné Ak chcete naplno využiť podporu zariadenie v prípade ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na webovej nehôd, ku ktorým dôjde...
 • Page 91: Prehľad Ovládacích Prvkov (Obr. B)

  3 Začíname Prehľad ovládacích prvkov (obr. b) Pre model AC2887 Inštalácia filtrov Vypínač Tlačidlo na stlmenie svetelných Poznámka indikátorov • Pred inštaláciou filtrov skontrolujte, Tlačidlo automatického režimu či je čistič vzduchu odpojený od elektrickej zásuvky. Obrazovka displeja • Uistite sa, že je strana filtra so štítkom Ikona všeobecného režimu otočená...
 • Page 92: Používanie Zariadenia

  4 Používanie Zapínanie a vypínanie zariadenia Pripojte zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky. Dotknutím sa tlačidla zapnite zariadenie (obr. i). Význam svetelného » Zariadenie pípa. indikátora kvality » Zariadenie predvolene pracuje vo všeobecnom režime. vzduchu » Po krátkom meraní kvality vzduchu snímač kvality vzduchu Farba automaticky zvolí...
 • Page 93: Zmena Nastavenia Automatického Režimu

  » Na displeji sa zobrazí indikátor Zmena nastavenia automatického režimu (A) a automatického režimu ikona Môžete vybrať všeobecný režim ( Zmena otáčok režim zachytávania alergénov ( ventilátora režim likvidácie baktérií a vírusov ( Otáčky ventilátora možno nastaviť na Všeobecný režim niekoľko rýchlostí.
 • Page 94: Nastavenie Časovača

  Nastavenie časovača Používanie funkcie zapínania/vypínania Poznámka svetelných indikátorov • Funkciou časovača je podporovaná len v prípade modelu AC2887. Poznámka Časovač umožňuje nastaviť zariadenie • Funkcia stlmenia svetelných tak, aby pracovalo určitý počet hodín. indikátorov je podporovaná len v Po uplynutí nastaveného času sa prípade modelu AC2887.
 • Page 95: Čistenie

  5 Čistenie Čistenie snímača kvality vzduchu V záujme zachovania optimálnej Poznámka funkčnosti čističa vzduchu odporúčame • Pred čistením vždy čistič vzduchu čistiť snímač kvality vzduchu každé 2 vypnite a odpojte od elektrickej mesiace. Ak používate čistič vzduchu zásuvky. v prašnom prostredí, čistite ich častejšie. •...
 • Page 96: Čistenie Predfiltra (Obr. V)

  Ak chcete nasadiť späť predný Čistenie predfiltra panel, najskôr ho založte na vrchnú (obr. v) časť zariadenia (1). Potom panel jemne zatlačte proti telu zariadenia (2) (obr. h). Stav výstražnej Postupujte Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla kontrolky filtra nasledovne vynulovania , čím vynulujete čas Na displeji sa...
 • Page 97: Výmena Filtra

  6 Výmena filtra Na základe zobrazeného kódu vymeňte filter čističa vzduchu, ktorému skončila životnosť, a opatrne ho vložte do odpadkového koša (obr. z). Význam blokovania Poznámka na zaistenie zdravého • Nedotýkajte sa skladaného povrchu vzduchu filtrov ani filtre neovoniavajte, pretože obsahujú...
 • Page 98: Zmena Typu Filtra

  Zmena typu filtra Na 3 sekundy sa súčasne dotknite tlačidiel . Zariadenie sa prepne do režimu zmeny typu filtra (obr. |). » Na displeji sa zobrazí kód (A3) filtra NanoProtect série 3. Dotknite sa tlačidla a vyberte kód filtra zodpovedajúci novému filtru, ktorý...
 • Page 99: Riešenie Problémov

  Riešenie problémov Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine. Problém Možné riešenie • Na displeji sa zobrazoval kód výmeny filtra, príslušný filter Zariadenie ste však zatiaľ...
 • Page 100 šíri zvláštny výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné zápach. stredisko značky Philips. Zo zariadenia môže vychádzať nepríjemný zápach aj v prípade, keď je znečistený filter. V takomto prípade vyčistite alebo vymeňte príslušný filter. •...
 • Page 101: Záruka A Servis

  účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavčasu ho...
 • Page 102: Recyklácia

  Recyklácia Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 100 SK...
 • Page 103 Зміст 6 Заміна фільтра 1 Важлива інформація Пояснення щодо функції Безпека блокування для збереження 2 Очищувач повітря повітря здоровим Заміна фільтрів (мал. y) Огляд виробу (мал. a) Примусове скидання даних Огляд елементів керування фільтрів (мал. b) Зміна типу фільтра 3 Початок роботи 7 Усунення...
 • Page 104: Важлива Інформація

  його необхідно ураженню електричним замінити, звернувшись струмом та/чи до сервісного центру, виникненню пожежі, уповноваженого уникайте потрапляння Philips, або фахівців із води чи іншої рідини або належною кваліфікацією. займистого засобу для Не використовуйте • чищення у пристрій. пристрій, якщо штекер, Щоб запобігти...
 • Page 105 правильно встановлено звичайне вакуумне всі фільтри. прибирання чи витяжку Використовуйте лише або вентилятор під час • оригінальні фільтри приготування їжі. Philips, призначені для У разі ненадійного • цього пристрою. Не з’єднання розетки, яка використовуйте інших використовується для фільтрів. живлення пристрою, Займання...
 • Page 106 летальних наслідків. Завжди від’єднуйте • Не використовуйте пристрій від фільтр як паливо чи для електромережі після подібних цілей. використання та Оберігайте пристрій перед чищенням, • (зокрема, вхідний і обслуговуванням чи вихідний отвори для заміною фільтрів. повітря) від ударів Не використовуйте •...
 • Page 107 середовищах із високою температурою повітря, наприклад у ванній кімнаті, убиральні чи кухні. Пристрій не усуває • чадний газ (CO) та радон (Rn). Його неможливо використовувати як захисний пристрій у разі горіння і викиду небезпечних хімічних речовин. Якщо потрібно • перемістити пристрій, спочатку...
 • Page 108: Очищувач Повітря

  повітря керування (мал. b) Для моделі AC2887 Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво Кнопка "увімк./вимк. " просимо до клубу Philips! Кнопка регулювання підсвітки Щоб у повній мірі користуватися Кнопка автоматичного режиму підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті...
 • Page 109: Початок Роботи

  3 Початок роботи 4 Використання пристрою Встановлення фільтрів Значення кольорів Примітка індикатора якості • Перед встановленням фільтрів повітря переконайтеся, що очищувач повітря від’єднано від електромережі. Колір Рівень Рівень • Фільтр має бути обернутий до вас індикатора якості PM2.5 стороною з язичком. якості...
 • Page 110: Змінення Автоматичного Режиму

  » Після нетривалого Режим усунення забруднень вимірювання якості повітря Спеціально розроблений сенсор якості повітря універсальний режим може автоматично обере колір для ефективно усувати часточки бруду, які індикатора якості повітря. переносяться повітрям, із діаметром » Модель AC2887: під час до 2.5 мікрона. розігрівання...
 • Page 111: Зміна Швидкості Вентилятора

  Зміна швидкості Установка таймера вентилятора Примітка Вентилятор може працювати з • Функція таймера доступна лише в різною швидкістю. Ви можете моделі AC2887. вибрати режим сну (SL), швидкість 1, 2, 3 або турборежим (t). За допомогою таймера пристрій можна налаштувати на роботу Режим...
 • Page 112: Використання Функції Увімкнення/Вимкнення Підсвітки

  5 Чищення Використання функції увімкнення/вимкнення підсвітки Примітка • Очищувач повітря слід обов’язково Примітка вимкнути і від’єднати від • Функція регулювання підсвітки електромережі, перш ніж чистити. • Ніколи не занурюйте пристрій у воду доступна лише в моделі AC2887. чи іншу рідину. За...
 • Page 113: Чищення Корпуса Пристрою

  Зніміть кришку сенсора якості Чищення корпуса повітря (мал. s). пристрою Злегка зволоженим ватним тампоном почистьте сенсор та Регулярно чистьте очищувач повітря вхідний і вихідний отвори для зовні та всередині для запобігання пилу (мал. t). накопиченню пилу. Витріть їх сухим ватним тампоном.
 • Page 114: Заміна Фільтра

  6 Заміна фільтра Примітка • Почистивши фільтр попереднього очищення, дайте йому повністю висохнути, щоб збільшити термін Пояснення щодо його експлуатації. • Після роботи з фільтром помийте функції блокування для руки. збереження повітря Встановіть фільтр попереднього здоровим очищення назад у пристрій (мал.
 • Page 115: Примусове Скидання Даних Фільтрів

  Стан індикатора Виконайте таку Примусове скидання попередження дію даних фільтрів фільтра Якщо на екрані Замініть фільтр Одночасно натисніть і утримуйте відображається NanoProtect кнопки та упродовж напис A3 серії 3 (FY2422) 3 секунд, щоб перейти в режим Якщо на екрані Замініть фільтр примусового...
 • Page 116 Торкніться , щоб вибрати код, який відповідає новому фільтру, який буде використовуватися (мал. ). Натисніть та утримуйте впродовж 3 секунд, щоб підтвердити код нового фільтра (мал. €). Примітка • Якщо після вибору коду нового фільтра за допомогою кнопки впродовж 10 секунд не буде натиснуто...
 • Page 117: Усунення Несправностей

  Усунення несправностей У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Проблема Можливе рішення • На дисплеї відображався код фільтра, який потрібно Пристрій...
 • Page 118 з’являється запах паленого, зверніться до дилера Пристрій видає Philips чи до сервісного центру, уповноваженого дивний запах. Philips. Неприємний запах може також з’явитися, якщо фільтр брудний. У такому разі почистіть чи замініть відповідний фільтр. • Якщо пристрій працює надто гучно, можна зменшити...
 • Page 119: Гарантія Та Обслуго- Вування

  стандартам щодо ЕМП, які чинні на придбанням частин, зверніться до момент виготовлення виробів. Центру обслуговування клієнтів Компанія Philips ставить собі за Philips у своїй країні (номер телефону мету розробляти, виготовляти та можна знайти на гарантійному постачати на ринок вироби, які не талоні).
 • Page 120: Переробка

  збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей. Служба підтримки споживачів тел.: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні) для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua 118 UK...

This manual is also suitable for:

Ac2887Ac2882Ac2887/10

Table of Contents