Download  Print this page

Zmena Typu Ltra - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Zmena typu ltra

1
Na 3 sekundy sa súčasne dotknite
tlačidiel
a
prepne do režimu zmeny typu ltra
(obr. |).
" Na displeji sa zobrazí kód (A3)
ltra NanoProtect série 3.
2
Dotknite sa tlačidla
kód ltra zodpovedajúci novému
ltru, ktorý budete používať
(obr. ).
3
Dotknutím sa tlačidla
3 sekundy potvrdíte kód nového
ltra (obr. €).
Poznámka
• Ak sa po výbere kódu nového ltra
pomocou tlačidla
nedotknete žiadneho iného tlačidla,
zariadenie automaticky potvrdí kód
nového ltra.
4
Po zmene typu prvého ltra sa
na displeji zobrazí kód (C7) ltra
Nanoprotect AC (obr. }).
5
Dotknite sa tlačidla
kód nového ltra zodpovedajúci
druhému ltru (obr. ).
6
Dotknutím sa tlačidla
3 sekundy potvrdíte kód druhého
ltra a ukončíte režim zmeny typu
ltra (obr. ‚).
Poznámka
• Ak sa po výbere kódu nového ltra
pomocou tlačidla
nedotknete žiadneho iného tlačidla,
zariadenie automaticky potvrdí kód
nového ltra.
96 SK
. Zariadenie sa
a vyberte
na
do 10 sekúnd
a vyberte
na
do 10 sekúnd

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: