Download  Print this page

Recyklácia - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

Recyklácia
Tento symbol znamená, že tento
výrobok sa nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom (smernica
2012/19/EÚ).
Postupujte podľa predpisov platných
vo vašej krajine pre separovaný zber
elektrických a elektronických výrobkov.
Správna likvidácia pomáha zabrániť
negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
100 SK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: