Download  Print this page

Riešenie Problémov - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

7
Riešenie problémov
Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní
spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete
problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.
Problém
Zariadenie
nepracuje, aj keď
je zapojené do
zásuvky.
Zariadenie po
zapnutí nefunguje.
Zariadenie sa
nechcene vypne.
Prúd vzduchu
vychádzajúci
z výstupu vzduchu
je podstatne slabší
než predtým.
Kvalita vzduchu
sa nezlepšuje aj
napriek tomu, že je
zariadenie zapnuté
dlhšiu dobu.
Farba svetelného
indikátora kvality
vzduchu sa
nemení.
Možné riešenie
Na displeji sa zobrazoval kód výmeny ltra, príslušný lter
ste však zatiaľ nevymenili. Ak budete naďalej používať
lter, ktorému vypršala životnosť, zariadenie sa zablokuje.
V takomto prípade vymeňte lter a resetujte počítadlo
životnosti ltra.
Kód výmeny ltra nepretržite svietil, príslušný lter ste však
nevymenili. Zariadenie je zablokované. V takomto prípade
vymeňte lter a resetujte počítadlo životnosti ltra.
Zariadenie sa po obnovení napájania automaticky znova
spustí a prejde do predchádzajúceho režimu.
Pred lter je znečistený. Vyčistite pred lter (pozrite si
kapitolu „Čistenie").
V zariadení chýba niektorý z ltrov. Uistite sa, že sú
všetky ltre správne vložené v nasledujúcom poradí (od
najvnútornejšieho ltra): 1) lter NanoProtect série 3; 2)
pred lter.
Snímač kvality vzduchu je mokrý. Vysoká úroveň vlhkosti
v miestnosti spôsobuje vznik kondenzácie. Uistite sa, že
je snímač kvality vzduchu čistý a suchý (pozrite si kapitolu
„Čistenie").
Snímač kvality vzduchu je znečistený. Vyčistite snímač
kvality vzduchu (pozrite si kapitolu „Čistenie").
SK
97

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: