Download Print this page

Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 98011
AC2889
EN
User manual
1
RO Manual de utilizare
CS
Příručka pro uživatele
19
SK
Príručka užívateľa
HU
Felhasználói kézikönyv 37
UK
Посібник користувача 119
PL
Instrukcja obsługi
57
1
A
B
C
D
E
F
G
H1
79
99
2
J
K
L
M
N
O P
I
H3
H2
Q
R
S

Advertisement

loading

  Also See for Philips AC2889

  Summary of Contents for Philips AC2889

 • Page 1 AC2889 User manual RO Manual de utilizare Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv 37 Посібник користувача 119 Instrukcja obsługi © 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 210 98011...
 • Page 3 Contents 8 Troubleshooting 1 Important Safety 9 Guarantee and service 2 Your air purifier Order parts or accessories Product overview (fig.a) 10 Notices Controls overview (fig.b) Electromagnetic fields (EMF) 3 Getting started Recycling Software Installing the filters Setting up the Wi-Fi connection for the first time 4 Using the air purifier Understanding the air quality light 7...
 • Page 4: Important

  Important If the power cord is • damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized Safety by Philips, or similarly qualified persons in order Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for to avoid a hazard.
 • Page 5 If the power socket used • Only use the original • to power the appliance Philips filters specially has poor connections, intended for this the plug of the appliance appliance. Do not use any becomes hot. Make other filters.
 • Page 6 Do not insert your fingers such as TVs, radios, and • or objects into the air radio-controlled clocks. outlet or the air inlet to The appliance is only • prevent physical injury intended for household or malfunctioning of the use under normal appliance.
 • Page 7: Your Air Purifier

  On/Off button Congratulations on your purchase, and Light dimming button welcome to Philips! To fully benefit from the support that Auto mode button Philips offers, register your product at Display screen www.philips.com/welcome. General mode icon Product overview (fig.a) Allergen mode icon Bacteria &...
 • Page 8: Getting Started

  3 Getting started Setting up the Wi-Fi connection for the first time Installing the filters Setting up the Wi-Fi connection Note for the first time • Make sure the air purifier is Download and install the 'Air unplugged from the electrical outlet Matters' app from the App Store or before installing the filters.
 • Page 9: Using The Air Purifier

  • This app supports the latest Blue-Purple Fair versions of Android and iOS. Please Purple-Red Poor check www.philips.com/purifier- compatibility for the latest update 10-12 Very poor of supported operating systems and The air quality light automatically goes devices.
 • Page 10: Changing The Auto Mode Setting

  Put the plug of the air purifier in the Changing the Auto mode wall outlet. setting Touch to switch on the air purifier (fig.j). You can choose the Allergen mode » The air purifier beeps. ), the General mode ( )or the »...
 • Page 11: Setting The Timer

  Changing the fan speed Setting the timer In addition to the Auto modes, there are With the timer, you can have the air several fan speeds available. purifier operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, When using the manual fan speed the air purifier will automatically switch settings, the purifier will still monitor the...
 • Page 12: Switching The Display Mode

  5 Cleaning Switching the display mode The air purifier has dual display mode, Note IAI display and PM2.5 display. • Always turn the air purifier off and unplug from the electrical outlet Note before cleaning. • Never immerse the air purifier in •...
 • Page 13: Cleaning The Air Quality Sensor

  Cleaning the air quality Cleaning the pre-filter sensor Clean the pre-filter when F0 is displayed on the screen(fig.y). Clean the air quality sensor every Switch off the air purifier and unplug 2 months for optimal functioning of the from the wall outlet. purifier.
 • Page 14: Filter Replacement

  • Do not clean the filters with a vacuum. • If the pre-filter is damaged, worn or broken, do not use. Visit www.philips.com/support or contact the Consumer Care Center in your country.
 • Page 15: Filter Reset

  Filter alert light Action Filter reset status You can replace filters even if there is Replace the no filter replacement code displayed on A3 displays on the NanoProtect filter the screen. After replacing a filter, you screen Series 3 (FY2422) need to reset the filter lifetime counter manually.
 • Page 16: Storage

  Storage Turn off the air purifier and unplug from the wall outlet. Clean the air purifier, air quality sensor and pre-filter (see chapter ‘Cleaning’). Let all parts air dry thoroughly before storing. Wrap the filters and pre-filter separately in air tight plastic bags. Store the air purifier, filters and pre- filter in a cool, dry location.
 • Page 17: Troubleshooting

  8 Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution • Check if the front cover is properly installed. The appliance •...
 • Page 18 The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance The appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an produces a strange authorized Philips service centre. The appliance may also smell.
 • Page 19: Compliance With Emf

  (you find its phone number regarding exposure to electromagnetic in the worldwide guarantee leaflet). If fields. there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Compliance with EMF Koninklijke Philips N.V. manufactures Order parts or...
 • Page 20: Recycling

  Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health. Software App Store is a service mark of Apple Inc.
 • Page 21 Obsah 7 Uskladnění 1 Důležité Bezpečnost 8 Odstraňování problémů 2 Vaše čistička vzduchu 9 Záruka a servis Přehled výrobku (obr. a) Přehled ovládacích prvků Objednání dílů nebo doplňků (obr. b) 10 Upozornění 3 Začínáme Elektromagnetická pole (EMP) Instalace filtrů Recyklace První...
 • Page 22 Pokud by byl poškozen • napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, Bezpečnost autorizovaný servis společnosti Philips nebo Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a obdobně kvalifikovaní uschovejte ji pro budoucí použití. pracovníci, aby se Nebezpečí...
 • Page 23 Pokud je v zásuvce • Používejte pouze • použité k napájení originální filtry značky přístroje špatný kontakt, Philips určené přímo pro začne se zástrčka přístroje tento přístroj. Žádné jiné přehřívat. Dbejte na to, filtry nepoužívejte. abyste přístroj zapojili do Spalování filtru může •...
 • Page 24 Přístroj vždy zvedejte 2 metry od elektrických • nebo s ním pohybujte zařízení využívajících pomocí rukojeti na zadní vzdušných rádiových vln, straně. např. televizorů, rádií a Aby se zabránilo úrazu rádiem řízených hodin. • nebo závadě přístroje, Přístroj je určen pouze •...
 • Page 25 Tlačítko ztlumení světla mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Tlačítko automatického režimu Chcete-li plně využívat výhod, které Displej nabízí podpora společnosti Philips, Ikona obecného režimu zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome. Ikona režimu Alergeny Ikona režimu Bakterie a viry Přehled výrobku (obr. a) Tlačítko rychlosti ventilátoru...
 • Page 26 3 Začínáme První nastavení Wi-Fi připojení Instalace filtrů První nastavení Wi-Fi připojení Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Air Matters z App Storu nebo Note Google Play. • Před instalací filtrů zkontrolujte, zda je čistička vzduchu odpojená od elektrické sítě. • Zkontrolujte, že je strana filtru s poutkem otočená...
 • Page 27 • Tato aplikace podporuje nejnovější Modrá Dobrý verze systémů Android a iOS. Na 115 – Modro- Fair stránkách www.philips.com/purifier- nachová compatibility najdete nejnovější aktualizaci podporovaných Nachovo- Špatný operačních systémů a zařízení. červená Červená Velmi 10 - 12 špatný...
 • Page 28 Zapojte zástrčku čističky do síťové Změna nastavení zásuvky. automatického režimu Stisknutím tlačítka čističku zapněte (obr. j). Můžete si vybrat mezi režimem proti » Čistička vzduchu zapípá. alergenům ( ), obecným režimem ( » Ve výchozím nastavení je nebo režimem proti bakteriím a virům čistička vzduchu spuštěná...
 • Page 29 Změna rychlosti Nastavení časovače ventilátoru Pomocí časovače můžete mít čističku vzduchu spuštěnou po stanovený počet K automatickým režimům je navíc hodin. Po uplynutí nastaveného času se k dispozici i několik rychlostí ventilátoru. čistička vzduchu automaticky vypne. Při použití manuálního nastavení •...
 • Page 30 5 Čištění Zapnutí režimu zobrazení Čistička vzduchu má dva režimy zobrazení: režim IAI a režim jemných Note částic (PM2,5). • Čističku vzduchu před čištěním vždy Note vypněte a odpojte ze zásuvky. • Nikdy čističku neponořujte do vody • Ve výchozím nastavení je čistička ani do jiné...
 • Page 31 Čištění snímače kvality Čištění předfiltru vzduchu Předfiltr vyčistěte poté, co se na obrazovce zobrazí údaj F0 (obr. y). K zajištění optimálního výkonu čističky Vypněte čističku vzduchu a odpojte čistěte snímač kvality vzduchu každé ji ze zásuvky. dva měsíce. Vytáhněte spodní část předního Note panelu a sejměte panel z čističky vzduchu (obr.
 • Page 32 • K čištění filtrů nepoužívejte vysavač. • Pokud je předfiltr poškozený, opotřebený nebo nefunkční, nepoužívejte ho. Navštivte webové stránky www.philips.com/support nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi. 30 CS...
 • Page 33 Stav kontrolky Akce Resetování filtru výstrahy filtru Filtry můžete vyměnit i v případě, že se Vyměňte filtr na obrazovce nezobrazuje žádný kód Na displeji se NanoProtect pro výměnu filtru. Po výměně filtru je zobrazí údaj A3 Series 3 nutné ručně resetovat počítadlo jeho (FY2422) životnosti.
 • Page 34 Uskladnění Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze zásuvky. Vyčistěte čističku vzduchu, snímač kvality vzduchu a předfiltr (viz kapitolu „Čištění“). Před uskladněním nechte všechny součásti zcela vyschnout. Filtry a předfiltr zabalte zvlášť do vzduchotěsných plastových sáčků. Čističku vzduchu, filtry a předfiltr uchovávejte na chladném a suchém místě.
 • Page 35 8 Odstraňování problémů V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná řešení • Zkontrolujte, že je přední kryt správně nasazený. I když...
 • Page 36 To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází Přístroj vydává zápach spáleniny, kontaktujte prodejce produktů Philips divný zápach. nebo autorizované servisní centrum Philips. Přístroj může také vydávat nepříjemný zápach, pokud je filtr znečištěný. V tomto případě vyčistěte nebo vyměňte příslušný filtr. •...
 • Page 37 Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte Soulad se standardy EMP se na místního prodejce výrobků Philips. Koninklijke Philips N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených Objednání dílů nebo pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný...
 • Page 38 Recyklace Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví Software App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.
 • Page 39 Tartalma 6 A szűrők cseréje 1 Fontos tudnivalók Szűrőcsere-jelzőfény Biztonság A szűrők cseréje 2 A levegőtisztító Szűrő visszaállítása Termék áttekintése (a ábra) 7 Tárolás Vezérlőszervek áttekintése (b ábra) 8 Hibaelhárítás 3 Bevezetés 9 Jótállás és szerviz A szűrők behelyezése A Wi-Fi kapcsolat beállítása az Alkatrészek és tartozékok első...
 • Page 40 Ha a hálózati kábel • meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips Biztonság szakszervizben vagy A készülék első használata előtt hivatalos szakszervizben figyelmesen olvassa el a használati ki kell cserélni. útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
 • Page 41 Ha a készülék • helyezve. áramellátását biztosító Kizárólag az ehhez a • hálózati aljzat rossz készülékhez való, eredeti csatlakozásokkal Philips szűrőket használja. rendelkezik, a készülék Semmilyen más szűrőt ne csatlakozódugója használjon. felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy a...
 • Page 42 A szűrő égése Ne használja a • • visszafordíthatatlan készüléket gázkészülék, veszéllyel járhat az fűtőberendezés vagy emberre nézve és/vagy kandalló közelében. veszélyeztetheti mások A készülék hálózati • életét. Ne használja a csatlakozódugóját szűrőt tüzelőanyagként a használat után, vagy hasonló célokra. valamint tisztítás és Ügyeljen, hogy ne más karbantartási...
 • Page 43 2 A levegőtisztító Ne használja a készüléket • nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű Köszönjük, hogy Philips terméket helyiségekben, például vásárolt, és üdvözöljük a Philips fürdőszobában, világában! mellékhelyiségben vagy A Philips által biztosított támogatás konyhában. teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a A készülék nem távolítja...
 • Page 44 3 Bevezetés Vezérlőszervek áttekintése (b ábra) Be-/kikapcsoló gomb A szűrők behelyezése Világításszabályozó gomb Automatikus mód gombja Megjegyzés Kijelző • Ellenőrizze, hogy a levegőtisztító hálózati csatlakozódugója ki van-e Normál üzemmód ikon húzva a fali aljzatból, mielőtt behelyezné a szűrőket. Allergén mód ikonja •...
 • Page 45 » A Wi-Fi jelzőfény • Az alkalmazás támogatja a narancssárgán villog az első legújabb Android és iOS verziókat. alkalommal. Tekintse meg a www.philips.com/ purifier-compatibility weboldalt a Ellenőrizze, hogy a mobileszköze támogatott operációs rendszerek és megfelelően csatlakoztatva van-e a eszközök legújabb frissítéséért.
 • Page 46 4 A levegőtisztító A Wi-Fi kapcsolat beállítása, ha a hálózatot módosították használata Megjegyzés • Ez abban az esetben érvényes, ha megváltozott az alapértelmezett A levegőminőség hálózat, amelyhez a tisztító csatlakozik. jelzőfényének megismerése Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, A beltéri allergén index (IAI) majd érintse meg a levegőtisztító...
 • Page 47 Be- és kikapcsolás Megjegyzés • Ha a levegőtisztító a kikapcsolást követően csatlakoztatva marad a Megjegyzés fali aljzathoz, a levegőtisztító az • A levegőtisztítót stabil, vízszintes és ismételt bekapcsoláskor a korábban sík felületre helyezze olyan módon, megadott beállításokkal kezd el hogy az egység eleje ne fal felé vagy működni.
 • Page 48 Baktérium és vírus mód Manuális A baktérium és vírus mód növeli a • Érintse meg ismételten a légáramot a baktériumok és vírusok ventilátorsebesség gombját ( gyors csökkentése érdekében. ventilátorsebesség kiválasztásához • Érintse meg az Automatikus mód (p ábra). gombot a Baktérium és vírus mód Turbó...
 • Page 49 A be- és kikapcsolási A kijelzőmód átváltása funkció használata A levegőtisztító kétféle megjelenítési móddal rendelkezik: IAI kijelző és PM2,5 A világításszabályozási gombbal kijelző. igény szerint be- vagy kikapcsolható a levegőminőség jelzőfénye, a kijelző és a Megjegyzés funkció jelzőfénye. • A levegőtisztító alapértelmezés Érintse meg egyszer a jelzőfény szerint IAI kijelzőmódban működik.
 • Page 50 5 Tisztítás A levegőminőség- érzékelő tisztítása A levegőminőség-érzékelő optimális Megjegyzés működése érdekében 2 havonta • Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a végezze el a levegőtisztító tisztítását. levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból. Megjegyzés • Soha ne merítse a levegőtisztítót •...
 • Page 51 Csatlakoztassa a levegőtisztító Az előszűrő tisztítása hálózati dugóját a fali aljzatba. Érintse meg és tartsa lenyomva Tisztítsa meg az előszűrőt, amikor az F0 3 másodpercig a visszaállítás jelenik meg a képernyőn (y ábra). gombot ( ) az előszűrő tisztítási Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és idejének lenullázásához ({ ábra).
 • Page 52 (f ábra). • Ha az előszűrő sérült, kopott vagy Helyezze be az új szűrőket a törött, ne használja. Látogasson el a levegőtisztítóba (g ábra). www.philips.hu/support weboldalra, Csatlakoztassa a levegőtisztító vagy forduljon az országában hálózati dugóját a fali aljzatba. működő vevőszolgálathoz.
 • Page 53 Tárolás Megjegyzés • Mosson kezet szűrőcsere után. Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból. Szűrő visszaállítása Tisztítsa meg a levegőtisztítót, Akkor is kicserélheti a szűrőket, ha a levegőminőség-érzékelőt és a szűrőcsere kódja nem látható a az előszűrőt (lásd a „Tisztítás” c. képernyőn.
 • Page 54 8 Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges megoldás • Ellenőrizze, hogy az elülső fedél megfelelően van-e A készülék behelyezve.
 • Page 55 Probléma Lehetséges megoldás • Ha az útválasztó – amelyhez a levegőtisztító kapcsolódik – kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a tisztító párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. •...
 • Page 56 Ez normális jelenség. A készülék Ha azonban a készülék égett szagot áraszt, lépjen használatakor kapcsolatba egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos furcsa szag Philips márkaszervizzel. A készülék akkor is kellemetlen keletkezik. szagot áraszthat, ha a szűrő piszkos. Ebben az esetben tisztítsa meg, vagy cserélje ki a megfelelő...
 • Page 57 A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági...
 • Page 58 Újrahasznosítás Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU). Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
 • Page 59: Instrukcja Obsługi

  Instrukcja obsługi 1 Ważne 6 Wymiana filtrów Bezpieczeństwo Działanie blokady Healthy Air Protect 2 Twój oczyszczacz powietrza 61 Wymiana filtrów Zerowanie filtra Opis produktu (rys.a) Panel sterowania (rys.b) 7 Przechowywanie 3 Czynności wstępne 8 Rozwiązywanie problemów Montaż filtrów Pierwsza konfiguracja 9 Gwarancja i serwis połączenia Wi-Fi Zamawianie części i akcesoriów...
 • Page 60 Instrukcję warto musi zostać wykonana też zachować na przyszłość. przez autoryzowane Niebezpieczeństwo centrum serwisowe firmy Nie wolno dopuścić Philips lub odpowiednio • do dostania się wykwalifikowaną osobę. wody, łatwopalnych Nie używaj urządzenia, • detergentów ani innych jeśli uszkodzona jest...
 • Page 61 o potencjalnych może się nagrzewać. zagrożeniach. Dzieci Sprawdź, czy podłączasz nie mogą bawić się urządzenie do prawidłowo urządzeniem. Dzieci zainstalowanego chcące pomóc w gniazdka. czyszczeniu i obsłudze Zawsze ustawiaj • urządzenia zawsze urządzenie i korzystaj z powinny to robić pod niego na suchej, stabilnej, nadzorem dorosłych.
 • Page 62 Nie używaj urządzenia • Używaj tylko oryginalnych w pobliżu urządzeń • filtrów firmy Philips gazowych, grzejników lub przeznaczonych dla kominków. danego urządzenia. Nie Zawsze odłączaj • używaj innych filtrów. urządzenie od zasilania Spalanie filtra może po użyciu oraz przed...
 • Page 63 Philips! lub miejscach o wysokiej Aby w pełni korzystać z pomocy temperaturze, takich technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować produkt na jak łazienka, toaleta lub www.philips.com/welcome. kuchnia. Urządzenie nie usuwa • Opis produktu (rys.a) tlenku węgla (CO) ani...
 • Page 64 3 Czynności Panel sterowania (rys.b) wstępne Włącznik/wyłącznik Przycisk przyciemniania światła Przycisk trybu automatycznego Montaż filtrów Wyświetlacz Ikona trybu ogólnego Uwaga Ikona trybu antyalergenowego • Przed przystąpieniem do montażu filtrów sprawdź, czy oczyszczacz Ikona trybu usuwania bakterii i powietrza jest odłączony od wirusów gniazdka elektrycznego.
 • Page 65 Android i sieci Wi-Fi. iOS. Najnowsze informacje na Uruchom aplikację Air Matters i temat obsługiwanych systemów postępuj zgodnie z instrukcjami operacyjnych i urządzeń można wyświetlanymi na ekranie, aby znaleźć na stronie www.philips.com/ podłączyć oczyszczacz powietrza purifier-compatibility. do sieci.
 • Page 66 4 Korzystanie z Konfiguracja połączenia Wi-Fi po zmianie sieci oczyszczacza Uwaga powietrza • Dotyczy to sytuacji, w której uległa zmianie sieć, do której podłączony jest oczyszczacz powietrza. Działanie świetlnego Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka wskaźnika jakości elektrycznego i dotknij przycisku powietrza aby włączyć...
 • Page 67 Włączanie i wyłączanie Uwaga • Jeśli po wyłączeniu oczyszczacz powietrza pozostanie podłączony Uwaga do gniazdka elektrycznego, to • Oczyszczacz powietrza należy po ponownym włączeniu będzie umieścić na płaskiej, stabilnej i pracował z ostatnimi ustawieniami. równej powierzchni, w taki sposób, aby przód urządzenia nie był zwrócony w stronę...
 • Page 68 Tryb usuwania bakterii i wirusów Prędkości 1, 2 lub 3 Tryb usuwania bakterii i wirusów • Dotknij kilkakrotnie przycisku zwiększa strumień powietrza w celu prędkości wentylatora , aby szybkiego zmniejszenia ilości bakterii i wybrać wymaganą prędkość wirusów. wentylatora (rys.p). • Dotknij przycisk trybu Turbo (t) automatycznego...
 • Page 69 Ponownie przytrzymaj przycisk Korzystanie z funkcji przyciemniania światła przez włączania/wyłączania 3 sekundy, aby włączyć tryb wyświetlania PM2,5 (rys.s). światła » zamiga dwukrotnie. » Na ekranie zostanie Za pomocą przycisku kontroli świateł wyświetlony aktualny poziom można w razie potrzeby włączać lub PM2,5.
 • Page 70 5 Czyszczenie Czyszczenie czujnika jakości powietrza Aby uzyskać optymalne funkcjonowanie Uwaga oczyszczacza, czyść czujnik jakości • Przed przystąpieniem do powietrza co 2 miesiące. czyszczenia oczyszczacza powietrza zawsze należy go Uwaga wyłączyć i odłączyć od gniazdka • Jeśli oczyszczacz powietrza jest elektrycznego.
 • Page 71 Zamocuj przedni panel z powrotem, Czyszczenie filtra dociskając jego górną część wstępnego do górnej części oczyszczacza powietrza (1). Następnie delikatnie Wyczyść filtr wstępny, kiedy na ekranie dociśnij panel do obudowy zostanie wyświetlony kod F0 (rys.y). oczyszczacza powietrza (2) (rys.i). Włóż wtyczkę oczyszczacza Wyłącz oczyszczacz powietrza powietrza do gniazdka i wyjmij jego wtyczkę...
 • Page 72 Przejdź do strony filtra (więcej informacji można znaleźć w internetowej www.philips.com/ tabeli ostrzeżeń dotyczących filtra). support lub skontaktuj się z Jeśli filtry nie zostaną wymienione na Centrum Obsługi Klienta w swoim czas, oczyszczacz powietrza przestanie kraju.
 • Page 73 Wyłącz oczyszczacz powietrza i Dotknij przycisk i przytrzymaj go wyjmij jego wtyczkę z gniazdka przez 3 sekundy, aby wymusić reset elektrycznego. licznika okresu użytkowania filtra NanoProtect serii 3 (rys.}). Wyjmij zużyty filtr powietrza zgodnie ze stanem wskaźnika Po zresetowaniu licznika okresu ostrzegawczego filtra wyświetlanym użytkowania filtra NanoProtect na ekranie (rys.|).
 • Page 74 Przechowywa- Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyczyść oczyszczacz powietrza, czujnik jakości powietrza i filtr wstępny (patrz rozdział „Czyszczenie”). Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia. Umieść filtry i filtr wstępny w oddzielnych hermetycznych plastikowych woreczkach.
 • Page 75 8 Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Problem Możliwe rozwiązanie • Sprawdź, czy osłona przednia jest poprawnie założona. Urządzenie nie •...
 • Page 76 Problem Możliwe rozwiązanie • Jeśli router, do którego jest podłączony oczyszczacz powietrza, jest dwuzakresowy i aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie dokonać konfiguracji oczyszczacza. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane. •...
 • Page 77 Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy zapach. Philips. Z urządzenia może się wydobywać nieprzyjemny zapach także wtedy, gdy filtr jest brudny. W takim przypadku należy wyczyścić lub wymienić odpowiedni filtr. • Jeśli urządzenie działa za głośno, możesz ustawić niższą...
 • Page 78 Pola elektromagnetyczne W razie jakichkolwiek pytań lub (EMF) problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.pl lub To urządzenie firmy Philips spełnia skontaktować się z lokalnym Centrum wszystkie normy i jest zgodne z Obsługi Klienta firmy Philips (numer wszystkimi przepisami dotyczącymi telefonu znajduje się...
 • Page 79 Aktywnie uczestniczymy także w Oprogramowanie doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów App Store jest znakiem usługowym bezpieczeństwa, co umożliwia nam firmy Apple Inc. przewidywanie kierunków rozwoju Google Play jest znakiem towarowym standaryzacji i szybkie dostosowywanie firmy Google Inc. naszych produktów do nowych przepisów.
 • Page 81 Cuprins 6 Înlocuirea filtrelor 1 Important Indicatorul de înlocuire a filtrului 92 Siguranţă Înlocuirea filtrelor 2 Purificatorul de aer Resetare filtru Prezentarea generală a 7 Depozitare produsului (fig. a) Prezentarea generală a 8 Depanare comenzilor (fig. b) 3 Primi paşi 9 Garanţie şi service Instalarea filtrelor Comandarea pieselor sau a...
 • Page 82 Important acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau Siguranţă de personal calificat în domeniu, pentru a evita Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi orice accident.
 • Page 83 Dacă priza utilizată • aparatul. pentru alimentarea Foloseşte doar filtrele • aparatului are conexiuni originale Philips create necorespunzătoare, special pentru acest ştecărul aparatului se aparat. Nu folosi niciun alt încinge. Asigură-te că vei tip de filtru. conecta aparatul la o priză...
 • Page 84 Evită lovirea aparatului Nu utiliza aparatul într-o • • (în special a fantelor de cameră cu variaţii mari de admisie şi de evacuare a temperatură, deoarece aerului) cu obiecte dure. acest lucru poate produce Ridică sau mută aparatul condens în interiorul •...
 • Page 85 Nu deplasa aparatul • Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! trăgând de cablul său de alimentare electrică. Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, Curăţă-ţi întotdeauna • înregistrează-ţi produsul la mâinile după schimbarea www.philips.com/welcome. filtrelor.
 • Page 86 3 Primi paşi Prezentarea generală a comenzilor (fig. b) Buton Pornit/Oprit Instalarea filtrelor Buton de reglare a intensităţii luminii Note Buton pentru modul automat • Înainte de a instala filtrele, asigură- Ecran de afişare te că purificatorul de aer este deconectat de la priza de curent.
 • Page 87 • Această aplicaţie acceptă cele mai pentru a porni purificator de aer. recente versiuni de Android şi iOS. luminează » Indicatorul Wi-Fi Te rugăm să consulţi www.philips. intermitent în portocaliu pentru com/purifier-compatibility pentru prima dată. cele mai recente informaţii privind sistemele de operare şi dispozitivele...
 • Page 88 4 Utilizarea Configurarea conexiunii Wi- Fi atunci când reţeaua s-a purificatorului schimbat de aer Note • Aceste instrucţiuni se aplică atunci când reţeaua la care este conectat purificatorul a fost schimbată. Descrierea indicatorului luminos pentru calitatea Introdu ştecărul purificatorului de aer în priză...
 • Page 89 Pornirea şi oprirea Note • Dacă purificatorul de aer rămâne conectat la priza de curent după ce Note este oprit, la repornire va funcţiona • Aşază întotdeauna purificatorul conform setărilor anterioare. de aer pe o suprafaţă stabilă, orizontală şi netedă, cu partea frontală...
 • Page 90 Modul pentru bacterii şi virusuri Manual Modul pentru bacterii şi virusuri • Atinge butonul de turaţie a amplifică fluxul de aer pentru a filtra ventilatorului în mod repetat, rapid bacteriile şi virusurile. pentru a selecta turaţia dorită a • Apasă butonul pentru modul ventilatorului (fig.
 • Page 91 Utilizarea funcţiei de Comutarea modului de aprindere/stingere a afişare luminilor Purificatorul de aer dispune de două moduri de afişare: afişajul IAI (Indicele Cu butonul de reglare a intensităţii alergenilor din interior) şi afişajul PM2,5. luminii, poţi aprinde sau stinge indicatorul luminos pentru calitatea Note aerului, ecranul de afişare şi indicatorul de funcţionare, dacă...
 • Page 92 5 Curăţarea Curăţarea senzorului de calitate a aerului Curăţă senzorul de calitate a aerului Note la fiecare 2 luni, pentru a asigura • Înainte de curăţare, opreşte funcţionarea optimă a purificatorului. întotdeauna purificatorul de aer şi deconectează-l de la priza de Note curent.
 • Page 93 Introdu ştecărul purificatorului de Curăţarea prefiltrului aer în priză. Apasă butonul de resetare şi Curăţă prefiltrul atunci când pe ecran se ţine-l apăsat timp de 3 secunde afişează F0 (fig. y). pentru a reseta intervalul de Opreşte purificatorul de aer şi curăţare a prefiltrului (fig.
 • Page 94 • Dacă prefiltrul este deteriorat, uzat aer în priză. sau rupt, nu îl folosi. Accesează Apasă butonul de resetare şi www.philips.com/support sau ţine-l apăsat timp de 3 secunde contactează centrul de asistenţă pentru a reseta contorul ciclului de pentru clienţi din ţara ta.
 • Page 95 Depozitare Note • Spală-te pe mâini după schimbarea unui filtru. Opreşte purificatorul de aer şi deconectează-l de la priză. Resetare filtru Curăţă purificatorul de aer, senzorul de calitate a aerului şi prefiltrul Poţi, de asemenea, să înlocuieşti filtrele (consultă capitolul „Curăţarea”). chiar dacă...
 • Page 96 8 Depanare Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le puteţi avea la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi Centrul de asistenţă clienţi din ţara dvs. Problemă Soluţie posibilă • Verifică...
 • Page 97 Problemă Soluţie posibilă • Dacă routerul la care este conectat purificatorul este dual- band şi momentan nu se conectează la o reţea de 2,4 GHz, te rugăm să comuţi la altă bandă a aceluiaşi router (2,4 GHz) şi să încerci să asociezi din nou purificatorul. Reţelele de 5 GHz nu sunt acceptate.
 • Page 98 Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars, contactează Aparatul emană un distribuitorul Philips sau un centru autorizat de service miros ciudat. Philips. Aparatul mai poate produce un miros neplăcut şi atunci când filtrul este murdar. În acest caz, curăţă sau înlocuieşte filtrul în cauză.
 • Page 99 Philips la adresa www.philips.com Acest aparat Philips respectă toate sau contactează Centrul de asistenţă standardele şi reglementările aplicabile pentru clienţi Philips din ţara ta (vei privind expunerea la câmpuri găsi numărul de telefon în broşura de electromagnetice. garanţie internaţională). Dacă în ţara ta nu există...
 • Page 100 Reciclare Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit (2012/19/UE). Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane. Software App Store este o marcă...
 • Page 101 Obsah 6 Výmena filtrov 1 Dôležité informácie Indikátor výmeny filtra Bezpečnosť Výmena filtrov 2 Čistička vzduchu Vynulovanie filtra Prehľad výrobku (obr. a) 7 Odkladanie Prehľad ovládacích prvkov (obr. b) 8 Riešenie problémov 3 Začíname 9 Záruka a servis Inštalácia filtrov Prvé...
 • Page 102 Poškodený napájací kábel • Pred použitím zariadenia si pozorne smie vymeniť výlučne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie. personál spoločnosti Philips, servisné Nebezpečenstvo stredisko autorizované Zabráňte vniknutiu vody, • spoločnosťou Philips akejkoľvek inej kvapaliny alebo osoba s podobnou alebo horľavého...
 • Page 103 že sú všetky ventilátora počas varenia. filtre správne vložené. Ak je elektrická zásuvka • Používajte iba originálne • používaná na napájanie filtre značky Philips určené zariadenia nesprávne pre toto zariadenie. zapojená, zástrčka Nepoužívajte žiadne iné zariadenia sa bude filtre. prehrievať. Dbajte, aby ste zástrčku zariadenia...
 • Page 104 Pri spaľovaní filtra Zariadenie nepoužívajte • • môže dôjsť k vážnemu v blízkosti plynových ohrozeniu vášho života zariadení, ohrevných alebo života iných ľudí. zariadení alebo krbov. Filter nespáľte ako palivo Po skončení používania • ani ho nepoužite na a pred čistením, podobné...
 • Page 105 (CO) alebo radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, počas spaľovania alebo zaregistrujte svoj výrobok na lokalite...
 • Page 106 3 Začíname Prehľad ovládacích prvkov (obr. b) Vypínač Inštalácia filtrov Tlačidlo na stlmenie svetelných indikátorov Poznámka Tlačidlo automatického režimu • Pred inštaláciou filtrov skontrolujte, Displej či je čistička vzduchu odpojená od elektrickej zásuvky. Ikona všeobecného režimu • Uistite sa, že je strana filtra so značkou otočená...
 • Page 107 Android a iOS. Aktuálne informácie o podporovaných operačných rpri prvom » Indikátor Wi-Fi systémoch a zariadeniach nájdete spustení bliká na oranžovo na adrese www.philips.com/purifier- compatibility. Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie úspešne pripojené k sieti Wi-Fi. Spustite aplikáciu Air Matters a pripojte čističku vzduchu k sieti...
 • Page 108 4 Používanie Nastavenie pripojenia Wi-Fi po zmene siete čističky vzduchu Poznámka • Týka sa to prípadu, keď sa zmení predvolená sieť, ku ktorej je Význam svetelného pripojená vaša čistička. indikátora kvality Pripojte zástrčku čističky vzduchu vzduchu do sieťovej zásuvky a zapnite čističku vzduchu stlačením tlačidla Index interiérových alergénov (IAI) zobrazuje v reálnom čase numerickú...
 • Page 109 Zapnutie a vypnutie Poznámka • Ak čistička vzduchu po vypnutí zostane pripojený k elektrickej Poznámka zásuvke, po opätovnom • Čističku vzduchu vždy umiestnite na zapnutí bude znova pracovať s stabilný, vodorovný a rovný povrch predchádzajúcim nastavením. s prednou stranou otočenou preč od stien a nábytku.
 • Page 110 Režim na likvidáciu baktérií Manuálny a vírusov • Opakovaným dotknutím sa tlačidla Režim na likvidáciu baktérií a vírusov otáčok ventilátora vyberte zvyšuje prietok vzduchu na rýchle požadovanú rýchlosť otáčok zníženie úrovne baktérií a vírusov. ventilátora (obr. p). • Dotknutím sa tlačidla automatického Turbo (t) režimu vyberte režim na likvidáciu...
 • Page 111 Používanie funkcie Prepínanie režimu zapínania/vypínania zobrazenia svetelných indikátorov Čistička vzduchu má režim dvojitého zobrazenia, zobrazenie indexu Tlačidlom na stlmenie svetelných interiérových alergénov (IAI) indikátorov môžete podľa potreby a zobrazenie úrovne PM2,5. zapnúť alebo vypnúť svetelný indikátor kvality vzduchu, obrazovku displeja Poznámka a indikátor funkcií.
 • Page 112 5 Čistenie Čistenie snímača kvality vzduchu V záujme zachovania optimálnej Poznámka funkčnosti čističky vzduchu • Pred čistením vždy čističku vzduchu odporúčame čistiť snímač kvality vypnite a odpojte od elektrickej vzduchu každé 2 mesiace. zásuvky. • Čističku vzduchu nikdy neponárajte Poznámka do vody ani inej kvapaliny.
 • Page 113 Zástrčku čističky vzduchu pripojte Čistenie predfiltra do sieťovej zásuvky. Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla Predfilter vyčistite, keď sa na obrazovke vynulovania , čím vynulujete čas zobrazuje F0 (obr. y). čistenia predfiltra (obr. {). Vypnite čističku vzduchu a odpojte Po inštalácii filtrov si dôkladne jej od elektrickej zásuvky.
 • Page 114 Vložte nové filtre do čističky opotrebovaný alebo pokazený, vzduchu (obr. g). nepoužívajte ho. Prejdite na web Zástrčku čističky vzduchu pripojte www.philips.com/support alebo do sieťovej zásuvky. kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla vynulovania , čím vynulujete...
 • Page 115 Odkladanie Vynulovanie filtra Filtre môžete nahradiť aj v prípade, ak sa na obrazovke nezobrazuje žiaden Vypnite čističku vzduchu a odpojte kód výmeny filtra. Po výmene filtra jej od elektrickej zásuvky. musíte manuálne vynulovať počítadlo Vyčistite čističku vzduchu, snímač životnosti filtra. kvality vzduchu a predfilter (pozrite Na 3 sekundy sa súčasne dotknite si kapitolu Čistenie).
 • Page 116 8 Riešenie problémov Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine. Problém Možné riešenie • Skontrolujte, či je správne nainštalovaný...
 • Page 117 Zo zariadenia sa šíri výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné zvláštny zápach. stredisko značky Philips. Zo zariadenia môže vychádzať nepríjemný zápach aj v prípade, keď je znečistený filter. V takomto prípade vyčistite alebo vymeňte príslušný filter. •...
 • Page 118 účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavčasu ho integrovať...
 • Page 119 Recyklácia Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Softvér App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc.
 • Page 121 Вміст 6 Заміна фільтрів 1 Важлива інформація Індикатор заміни фільтра Безпека Заміна фільтрів 2 Очищувач повітря Скидання даних про фільтр Огляд виробу (мал. a) 7 Зберігання Огляд елементів керування (мал. b) 8 Усунення несправностей 3 Початок роботи 9 Гарантія та Встановлення...
 • Page 122 Щоб запобігти • замінити, звернувшись ураженню електричним до сервісного центру, струмом та/чи уповноваженого виникненню пожежі, Philips, або фахівців із уникайте потрапляння належною кваліфікацією. води чи іншої рідини або Не використовуйте займистого засобу для • пристрій, якщо штекер, чищення у пристрій.
 • Page 123 щодо безпечного У разі ненадійного • користування пристроєм з’єднання розетки, яка та їх було повідомлено використовується для про можливі ризики. живлення пристрою, Не дозволяйте дітям штекер пристрою бавитися пристроєм. нагрівається. Вставляйте Не дозволяйте дітям пристрій у правильно виконувати чищення та під’єднану...
 • Page 124 Використовуйте лише комах, а також у місцях • оригінальні фільтри із залишками мастила, Philips, призначені для запахами від кадіння чи цього пристрою. Не хімічними випарами. використовуйте інших Не використовуйте • фільтрів. пристрій біля газових Займання фільтра може пристроїв, обігрівачів чи...
 • Page 125 Пристрій призначено Від’єднайте пристрій від • • виключно для мережі, щоб анулювати побутового функції, увімкнені використання за розумним пристроєм нормальних умов або дистанційно. експлуатації. Не використовуйте • пристрій у вологих середовищах чи в середовищах із високою температурою повітря, наприклад у ванній кімнаті, убиральні...
 • Page 126 Огляд елементів повітря керування (мал. b) Кнопка "увімк./вимк. " Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво К Кнопка регулювання підсвітки просимо до клубу Philips! Кнопка автоматичного режиму Щоб вповні користатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, М Дисплей зареєструйте виріб за адресою...
 • Page 127 3 Початок Прилаштуйте передню панель, притиснувши верхню її частину роботи до очищувача повітря (1). Потім обережно притисніть панель до корпуса очищувача повітря (2) (мал. i). Після встановлення фільтрів Встановлення фільтрів ретельно помийте руки. Налаштування Примітка з’єднання Wi-Fi вперше • Перед встановленням фільтрів переконайтеся, що...
 • Page 128 • Відстань між Вашим мобільним пристроєм та очищувач повітря має становити не більше 10 м без будь-яких перешкод. • Цей додаток підтримує найновіші версії Android та iOS. Перевірте найновішу інформацію про підтримувані операційні системи та пристрої на сторінці www.philips.com/purifier- compatibility. 126 UK...
 • Page 129 4 Використання Увімкнення та очищувача вимкнення повітря Примітка • Завжди ставте очищувач повітря на стійку, горизонтальну і рівну поверхню передньою частиною Значення кольорів пристрою подалі від стін чи індикатора якості меблів. • Для оптимальної ефективності повітря очищення закрийте двері та вікна. •...
 • Page 130 » На екрані відобразяться Торкніться та утримуйте індикація (A) та піктограма протягом 3 секунд, щоб вимкнути очищувач повітря. Примітка Універсальний режим • Якщо після вимкнення очищувач Розумний режим автоналаштування, повітря не від’єднувати від що автоматично налаштовує електромережі, то після параметри очищувача повітря до увімкнення...
 • Page 131 Зміна швидкості Установка таймера вентилятора За допомогою таймера очищувач повітря можна налаштувати на Крім автоматичних режимів є кілька роботу протягом встановленого часу. швидкостей вентилятора. Коли встановлений час закінчиться, У разі використання ручних очищувач повітря автоматично налаштувань швидкості вентилятора вимкнеться. очищувач продовжуватиме •...
 • Page 132 5 Чищення Щоб знову ввімкнути всі індикатори, торкніться кнопки регулювання підсвітки третій раз. Примітка Перемикання режиму • Очищувач повітря слід відображення обов’язково вимкнути і від’єднати від електромережі, перш ніж Очищувач повітря має режим чистити. відображення двох екранів – екрана • У жодному разі не занурюйте IAI та...
 • Page 133 Чищення датчика якості Чищення фільтра повітря попереднього очищення Для оптимальної роботи очищувача чистьте датчик якості повітря кожні Чистіть фільтр попереднього 2 місяці. очищення, коли на екрані відображається індикація F0 Примітка (мал. y). • Якщо очищувач повітря Вимкніть очищувач повітря використовується у запиленому і...
 • Page 134 6 Заміна фільтрів Примітка • Слідкуйте, щоб сторона з двома затискачами була спрямована до Вас і всі гачки фільтра Індикатор заміни попереднього очищення було належним чином під’єднано до фільтра очищувача повітря. Цей очищувач повітря обладнано індикатором заміни фільтра для Щоб прилаштувати передню гарантії...
 • Page 135 • Якщо фільтр попереднього очищення пошкоджений, Зніміть все упакування з нових зношений або поламаний, не фільтрів (мал. f). використовуйте його. Відвідайте веб-сайт www.philips.com/ Вставте нові фільтри в очищувач support або зверніться до Центру повітря (мал. g). обслуговування клієнтів у Вашій Вставте штепсель очищувача...
 • Page 136 Зберігання Скидання даних про фільтр Ви можете замінити фільтри, навіть Вимкніть очищувач повітря якщо на екрані не відображається і від’єднайте його від код заміни фільтра. Після заміни електромережі. фільтра потрібно вручну скинути Почистіть очищувач повітря, дані лічильника терміну експлуатації датчик якості повітря і фільтр фільтра.
 • Page 137 8 Усунення несправностей У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Проблема Можливе рішення • Перевірте, чи передню кришку встановлено належним чином.
 • Page 138 Проблема Можливе рішення • Якщо маршрутизатор, до якого під’єднано очищувач, має подвійний діапазон і на даний час не під’єднується до мережі 2,4 ГГц, переключіться на інший діапазон того ж маршрутизатора (2,4 ГГц) і спробуйте повторно виконати спарення з очищувачем. Мережі 5 ГГц не підтримуються.
 • Page 139 з’являється запах паленого, зверніться до дилера Пристрій видає Philips чи до сервісного центру, уповноваженого дивний запах. Philips. Неприємний запах може також з’явитися, якщо фільтр брудний. У такому разі почистіть чи замініть відповідний фільтр. • Якщо пристрій працює надто гучно, можна зменшити...
 • Page 140 необхідних заходів з охорони придбанням частин, зверніться до здоров’я і техніки безпеки для Центру обслуговування клієнтів відповідності наших виробів Philips у своїй країні (номер телефону усім вимогам законодавства та можна знайти на гарантійному стандартам щодо ЕМП, які чинні на талоні).
 • Page 141 Переробка Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU). Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей. Програмне забезпечення App Store є...