Download  Print this page

Advertisement

Vyvarujte se zablokování
vstupu a výstupu vzduchu,
např. umístěním předmětů
na výstup vzduchu nebo
před vstup vzduchu.
Dbejte na to, aby do
přístroje skrz výstup
vzduchu nespadly cizí
předměty.
Upozornění
Tento přístroj nenahrazuje
řádné větrání, pravidelné
vysávání prachu nebo
použití digestoře či
ventilátoru během vaření.
Pokud je v zásuvce
použité k napájení
přístroje špatný kontakt,
začne se zástrčka přístroje
přehřívat. Dbejte na to,
abyste přístroj zapojili do
řádně instalované síťové
zásuvky.
Přístroj vždy pokládejte
a používejte na suchém,
stabilním, vyrovnaném a
vodorovném povrchu.
Za přístrojem a po obou
jeho stranách ponechejte
alespoň 20 cm volného
prostoru a zároveň
ponechejte alespoň
30 cm volného prostoru
nad přístrojem.
Na přístroj nic
nepokládejte.
Na přístroj si nesedejte
ani na něj nestoupejte.
Sednutí nebo stoupnutí
si na přístroj může vést
k potenciálnímu zranění.
Neumisťujte přístroj přímo
pod klimatizaci, zabráníte
tak tomu, aby na něj
kapala kondenzovaná
voda.
Před zapnutím přístroje
se ujistěte, že všechny
ltry jsou správně
nainstalovány.
Používejte pouze
originální ltry značky
Philips určené přímo pro
tento přístroj. Žádné jiné
ltry nepoužívejte.
Spalování ltru může
způsobit nevratné
ohrožení lidského zdraví
nebo ohrožení života
jiných osob. Nepoužívejte
ltr jako palivo ani pro
podobný účel.
Dbejte na to, abyste
do přístroje (zejména
do vstupu a výstupu
vzduchu) nenarazili
tvrdým předmětem.
CS
19

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: