Download  Print this page

Advertisement

Predchádzajte nárazom
tvrdých predmetov do
zariadenia (obzvlášť
do vstupu a výstupu
vzduchu).
Počas dvíhania alebo
presúvania držte
zariadenie vždy za
rúčku na zadnej strane
zariadenia.
Do vstupu ani výstupu
vzduchu nevkladajte prsty
ani žiadne predmety,
pretože by mohlo dôjsť
k zraneniu osôb alebo
poškodeniu zariadenia.
Zariadenie nepoužívajte,
ak ste použili dymový typ
interiérových repelentov
proti hmyzu alebo na
miestach so zvyškami
oleja, horiacim kadidlom
alebo chemickými
výparmi.
Zariadenie nepoužívajte
v blízkosti plynových
zariadení, ohrevných
zariadení alebo krbov.
Po skončení používania
a pred čistením,
vykonávaním inej údržby
alebo výmeny ltrov
zariadenie vždy odpojte
zo siete.
Zariadenie nepoužívajte
v miestnosti s veľkými
teplotnými zmenami,
pretože by mohli zapríčiniť
kondenzáciu pár v
zariadení.
V záujme predchádzania
rušeniu umiestnite
zariadenie do vzdialenosti
aspoň 2 metre od
elektrických zariadení,
ktoré používajú vzduchom
šírené rádiové vlny,
ako napríklad TV, rádiá
a rádiom ovládané
hodiny.
Zariadenie je určené len
na použitie v domácnosti
za bežných podmienok.
Zariadenie nepoužívajte
vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s vysokými
teplotami, ako napríklad
v kúpeľni, na toalete alebo
v kuchyni.
SK
87

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: