Download  Print this page

Rozwiązywanie Problemów - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages

Advertisement

7
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć,
korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do
rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Problem
Urządzenie nie
działa, mimo że
jest podłączone do
sieci elektrycznej.
Urządzenie nie
działa, mimo że
jest włączone.
Urządzenie
przypadkowo się
wyłącza.
Strumień
powietrza
wydobywający
się z wylotu jest
słabszy niż do tej
pory.
Jakość powietrza
nie poprawia się,
choć urządzenie
pracuje już przez
długi czas.
Możliwe rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawia się kod wymiany ltra, mimo że
dany ltr nie został jeszcze wymieniony. Jeśli korzystasz
z ltra, którego okres użytkowania upłynął, urządzenie
zostanie zablokowane. W takim przypadku należy
wymienić ltr i zresetować licznik okresu użytkowania ltra.
Na wyświetlaczu w sposób ciągły świeci się kod wymiany
ltra, mimo że dany ltr nie został wymieniony, a
urządzenie jest zablokowane. W takim przypadku należy
wymienić ltr i zresetować licznik okresu użytkowania ltra.
Urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie
i powraca do poprzedniego trybu po wznowieniu zasilania.
Filtr wstępny jest zabrudzony. Wyczyść ltr wstępny (patrz
rozdział „Czyszczenie").
Jeden z ltrów nie został umieszczony w urządzeniu.
Upewnij się, że wszystkie ltry zostały prawidłowo
zamontowane w następującej kolejności, począwszy od
ltra najbardziej wewnętrznego: 1) ltr NanoProtect serii 3;
2) ltr wstępny.
Czujnik jakości powietrza jest mokry. Wilgotność w moim
pomieszczeniu jest duża i powoduje skraplanie. Sprawdź,
czy czujnik jakości powietrza jest czysty i suchy (patrz
rozdział „Czyszczenie").
PL
63

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: