Beoogd Gebruik; Elektrische Veiligheid - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Beoogd gebruik

De snoerloze takkenzaag van Black & Decker is ontworpen
voor het snoeien van bomen. Dit gereedschap is uitsluitend
bestemd voor consumentengebruik.
Uw Black & Decker oplader is ontworpen voor het opladen
van Black & Decker accu's van het type dat bij deze machine
wordt geleverd.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch
gereedschap
Waarschuwing! Lees alle
!
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.
Wanneer de instructies niet in acht worden
genomen, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies als
referentiemateriaal.
Het hierna gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op de
netspanning (met netsnoer) of op een accu (snoerloos).
1. Veilige werkomgeving
a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een
rommelige of slecht verlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.
b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch
gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de
dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval
worden omgebouwd. Gebruik geen adapterstekkers
in combinatie met geaarde gereedschappen. Niet-
omgebouwde stekkers en passende stopcontacten
beperken het risico van een elektrische schok.
b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
(Vertaling van de originele instructies)
c. Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel.
Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen
of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact
te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of
in de war geraakte snoeren vergroten het risico van een
elektrische schok.
e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken
die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is
voor gebruik buitenshuis, beperkt het risico van een
elektrische schok.
f.
Als u een elektrisch gereedschap moet
gebruiken in een vochtige locatie, moet u een
reststroomschakelaar (RCD) gebruiken. Met een
aardlekschakelaar wordt het risico van een elektrische
schok verkleind.
3. Veiligheid van personen
a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van elektrische
gereedschappen. Gebruik elektrisch gereedschap
niet wanneer u moe bent of onder invloed van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan
leiden tot ernstige verwondingen.
b. Draag een persoonlijke beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
een persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het
gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het
risico van verwondingen.
c. Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of
de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het
gereedschap aansluit op het stopcontact en/of de
accu en voordat u het gereedschap optilt of gaat
dragen. Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger op de schakelaar houdt of wanneer u het
gereedschap per ongeluk inschakelt, kan dat leiden tot
ongevallen.
d. Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
NEDERLANDS
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents