Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montering
Advarsel! Fjern batteriet fra verktøyet før montering.
Når du skal sette inn batteriet (11), holder du det overfor
kontakten på verktøyet. Skyv batteriet inn i kontakten, og
skyv til det klikker på plass.
Når du skal ta ut batteriet, trykker du på
utløserknappen(13)og trekker samtidig batteriet ut av
kontakten.
Advarsel! For å forebygge at sagen starter ved et uhell må
du passe på at batteriet er tatt ut og sverdbeskyttelsen er satt
på kjeden før du utfører de følgende aktivitetene. Hvis du ikke
gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
Saghodet kan settes direkte på håndtaket for å gi standard
rekkevidde.
Plasser sporet på utsiden av koblingsenden av håndtaket
(3) med tungen på innsiden av koblingsenden av
saghodet (4). Skyv saghodet (4) inn på håndtaket (3).
Skyv kragen (14) ned og drei den med klokken til den er
helt strammet.
Advarsel! Kontroller koblingene regelmessig for å sikre at
de er strammet og sikre.
Maksimal rekkevidde kan når ved å sette utvidelsesrøret (10)
mellom saghodet (4) og håndtaket (3).
Plasser sporet på utsiden av koblingsenden av håndtaket
(3) med tungen på innsiden av koblingsenden av
utvidelsesrøret (10).
Skyv utvidelsesrøret (10) inn på håndtaket (3).
Skyv kragen (15) ned og drei den med klokken til den er
helt strammet.
Plasser sporet på utsiden av koblingsenden av
utvidelsesrøret (10) med tungen på innsiden av
koblingsenden av saghodet (4).
Skyv saghodet (4) inn på utvidelsesrøret (10).
Skyv kragen (14) ned og drei den med klokken til den er
helt strammet.
Advarsel! Kontroller koblingene regelmessig for å sikre at
de er strammet og sikre.
Hvis utvidelsesrøret (10) er satt på, må saghodet fjernes først.
Når du skal ta av saghodet (4), hviler du håndtaket (3) på
bakken, løsner kragen (14) og tar av saghodet.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Bruk
Advarsel! La verktøyet arbeide med sin egen hastighet.
Ikke overbelast det.
Batteriet må lades før første bruk og hver gang det ikke lenger
gir nok strøm til jobber som tidligere lett ble utført. Batteriet
kan bli varmt under ladning. Dette er normalt og innebærer
ikke feil.
Advarsel! Ikke lad batteriet hvis temperaturen i omgivelsene
er under 10 °C eller over 40 °C. Anbefalt ladetemperatur: ca.
24 °C.
Merknad: Laderen vil ikke lade et batteri hvis
celletemperaturen er under ca. 10 °C eller over 40 °C.
Du bør la batteriet stå i laderen, og laderen begynner å
lade automatisk når celletemperaturen blir høyere eller
lavere.
Ladeindikatoren (24) blinker.
Avgiften er fullført når ladeindikatoren (24) skifter til
kontinuerlig. Laderen og batteriet kan være koblet til uten
tidsbegrensning. LED-lampen tennes når laderen av og til
"fyller på" batteriladningen.
Batteriet er i laderen
Laderen og batteripakken kan forbli tilkoblet med lysende LED
i ubegrenset tid. Laderen vil holde batteribakken klar og
fulladet.
Når du skal lade batteriet (11), tar du det ut av verktøyet
og setter det inn i laderen (12). Batteriet kan bare settes i
laderen på én måte. Ikke bruk makt. Pass på at batteriet
sitter helt inne i laderen.
Plugg i laderen og slå på ved å koble til nettstrøm.
Lad utladete batterier innen 1 uke. Batterienes levetid vil
bli mye mindre hvis de oppbevares utladet.
NORSK
81

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents