Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 44

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
- bovengrondse kabels
- vervlechtingen van de tak met andere takken
- de richting en kracht van de wind
Houd rekening met de toegankelijkheid van de tak.
Takken hebben de neiging om naar de boomstam te zwaaien.
U loopt niet alleen zelf het risico door de vallende tak te
worden geraakt, maar ook omstanders, een gebouw of een
voorwerp.
Pictogrammen
De machine is voorzien van de volgende pictogrammen:
Waarschuwing! De gebruiker moet de
handleiding lezen om risico op letsel te verkleinen
Gebruik de machine niet in een vochtige
omgeving of in de regen.
Draag altijd antislipschoeisel.
Waarschuwing! Raak de ketting niet aan bij de
zaagselafvoer.
Draag altijd hoofd- en oogbescherming.
Voor een continu veilig gebruik controleert u
na elke 10 minuten gebruik de kettingspanning
zoals beschreven in deze handleiding en stelt u
de ketting opnieuw af op een speling van 3 mm,
indien nodig.
Draairichting van de ketting.
Pas op voor vallende voorwerpen. Houd
omstanders uit de buurt.
Gevaar voor elektrocutie. Blijf tenminste 10 m uit
de buurt van overhangende kabels.
Overige risico's
Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook
andere risico's voordoen die misschien niet in de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's
kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig
gebruik, langdurig gebruik, enz.
44
(Vertaling van de originele instructies)
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen
en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd,
kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken
van draaiende of bewegende onderdelen.
Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen
van onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met
het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig
een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen
van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout,
vooral eiken, beuken en MDF).
Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu's en laders
Accu's
Probeer accu's niet te openen, om welke reden ook.
Stel de accu niet bloot aan water.
Stel de accu niet bloot aan hitte.
Bewaar de accu niet op locaties met temperaturen die
hoger zijn dan 40°C.
Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur
tussen 10 en 40°C.
Gebruik alleen de lader die bij het gereedschap/apparaat
is geleverd. Het gebruik van de verkeerde lader kan
resulteren in een elektrische schok of oververhitting van
de accu.
Gooi lege accu's weg volgens de instructies in het
gedeelte "Milieu".
De accubehuizing mag niet worden beschadigd of
vervormd door er gaten in te laten komen of ertegen aan
te stoten, aangezien dit kan leiden tot letsel of brand.
Laad beschadigde accu's niet op.
Onder extreme omstandigheden kunnen accu's lekkages
vertonen. Wanneer de accu's nat of vochtig zijn, veegt
u de vloeistof voorzichtig af met een doek. Vermijd
huidcontact.
Bij huid- of oogcontact volgt u de onderstaande
instructies.
Waarschuwing! De accuvloeistof kan letsel of materiële
schade veroorzaken. Bij huidcontact moet u de vloeistof
direct afspoelen met water. Raadpleeg uw huisarts als er rode
vlekken ontstaan of bij een pijnlijke of geïrriteerde huid. Bij
oogcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water en
uw huisarts raadplegen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents