Personlig Säkerhet - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Användningsområde
Denna batteridrivna grensåg från Black & Decker är avsedd
för beskärning av träd. Verktyget är endast avsett som
konsumentverktyg.
Din Black & Decker batteriladdare är avsedd för laddning av
Black & Decker-batterier av den typ som medföljer verktyget.
Säkerhetsinstruktioner
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Varning! Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla
!
anvisningar. Om anvisningarna nedan inte följs
kan det orsaka elektriska stötar, brand och/eller
allvarliga kroppsskador.
Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för
framtida bruk. Begreppet "elverktyg" nedan syftar på
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
1. Säkerhet i arbetsområdet
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oreda eller dålig
belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
b. För att undvika explosionsrisk bör du inte använda
elverktyget i omgivningar med brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan
antända dammet eller gaserna.
c. Håll barn och andra personer på betryggande avstånd
när du använder elverktyg. Om du blir distraherad kan
du förlora kontrollen.
2. Elsäkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa i eluttaget.
Stickkontakten får absolut inte ändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg.
Med oförändrade stickkontakter och passande vägguttag
minskas risken för elstötar.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex.
rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för
elektriska stötar ökar om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Om vatten
tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
d. Hantera inte nätsladden ovarsamt. Använd inte
sladden för att bära eller dra elverktyget och inte
heller för att dra ut kontakten ur vägguttaget. Håll
nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och
rörliga maskindelar. Risken att du får en elstöt är större
om sladdarna är skadade eller tilltrasslade.
(Översättning av originalanvisningarna)
e. Använd endast förlängningssladdar som är godkända
för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg
utomhus. Om du använder en förlängningssladd som är
avsedd för utomhusbruk minskar risken för att du ska få
en elstöt.
f.
Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig
plats ska du använda jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren
minskar risken för stötar.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget
när du är trött eller om du är påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Vid användning av elverktyg
kan även en kort tids ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b. Använd skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon.
Den personliga skyddsutrustningen, t.ex. dammfiltermask,
halkfria säkerhetsskor, hjälm och hörselskydd, minskar
risken för kroppsskada när den används vid rätt tillfällen.
c. Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du ansluter
verktyget till elnätet eller sätter i batteriet, samt innan
du tar upp eller bär verktyget. Det kan vara mycket
farligt att bära ett elverktyg med fingret på strömbrytaren
eller koppla det till nätet respektive sätta i batteriet med
strömbrytaren i till-läge.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i
en roterande komponent kan orsaka kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och balans. Därmed har du bättre kontroll över
elverktyget i oväntade situationer.
f.
Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll undan hår, kläder och handskar
från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i roterande delar.
g. Om elverktyget har utrustning för dammsugning
och -uppsamling ska du kontrollera att utrustningen
är rätt monterad och används på korrekt sätt.
Utrustningen kan minska riskerna när damm bildas.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg
för det aktuella arbetet. Med rätt elverktyg kan du arbeta
bättre och säkrare med det som verktyget är avsett för.
b. Använd inte elverktyget om det inte går att starta och
stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg som
inte kan startas och stängas av med strömbrytaren är
farligt och måste repareras.
SVENSKA
69

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents