Ενδεδειγμένη Χρήση; Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ενδεδειγμένη χρήση
Το κλαδευτήρι με μακριά λαβή χωρίς καλώδιο της Black
& Decker έχει σχεδιαστεί για κλάδεμα δέντρων. Αυτό το
εργαλείο προορίζεται μόνο για ερασιτεχνική χρήση.
Ο φορτιστής της Black & Decker έχει σχεδιαστεί για
να φορτίζει μπαταρίες Black & Decker του τύπου που
παρέχονται με αυτό το εργαλείο.
Οδηγίες ασφαλείας
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
!
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των
υποδείξεων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για
μελλοντική αναφορά. Ο χαρακτηρισμός "ηλεκτρικό εργαλείο"
που χρησιμοποιείται σε όλες τις παρακάτω προειδοποιήσεις
αφορά είτε το εργαλείο που συνδέεται στην πρίζα (με
καλώδιο) είτε το εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (χωρίς
καλώδιο).
1. Ασφάλεια χώρου εργασίας
a. Διατηρείτε το χώρο που εργάζεστε καθαρό και
καλά φωτισμένο. Η αταξία στο χώρο εργασίας και τα
σημεία χωρίς καλό φωτισμό μπορεί να οδηγήσουν σε
ατυχήματα.
b. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ.
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν
σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή
τις αναθυμιάσεις.
c. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο,
κρατάτε τα παιδιά και τα υπόλοιπα άτομα μακριά
από το χώρο που εργάζεστε. Σε περίπτωση που άλλα
άτομα αποσπάσουν την προσοχή σας μπορεί να χάσετε
τον έλεγχο του εργαλείου.
2. Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
a. Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού εργαλείου
πρέπει να ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα. Δεν
επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετασκευή του φις.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις με γειωμένα
ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί
τροποποιήσεις και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
102
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
b. Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά
σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες και ψυγεία. Όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
c. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή την
υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
d. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε
το εργαλείο, να το τραβήξετε ή να το αποσυνδέσετε
από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα
εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
e. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε
εξωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιείτε πάντοτε
προεκτάσεις (μπαλαντέζες) που έχουν εγκριθεί για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση προεκτάσεων
κατάλληλων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
f.
Εάν η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε μία υγρή
τοποθεσία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια
Διάταξη Προστασίας Ρεύματος Διαρροής (RCD).
Η χρήση μιας διάταξης RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3. Ασφάλεια προσώπων
a. Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, να
είστε προσεκτικοί, να δίνετε προσοχή στην εργασία
που κάνετε και να επιστρατεύετε την κοινή λογική.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν
είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την
επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.
Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του
ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς
τραυματισμούς.
b. Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προσωπικής
προστασίας. Να φοράτε πάντα προστατευτικά
γυαλιά. Ο κίνδυνος τραυματισμών μειώνεται όταν
χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκα
προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά παπούτσια
ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες, ανάλογα με τις συνθήκες
εργασίας.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents