Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 104

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
d. Υπό ακραίες συνθήκες, είναι δυνατή η διαρροή υγρού
από την μπαταρία, με το οποίο πρέπει να αποφύγετε
την επαφή. Σε περίπτωση κατά λάθος επαφής,
ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια, ζητήστε και ιατρική βοήθεια. Το υγρό που
διαρρέει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6. Σέρβις
a. Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου πρέπει να
αναλαμβάνει έμπειρος τεχνικός που θα χρησιμοποιεί
μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται η
διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Συμπληρωματικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
!
Προειδοποίηση! Συμπληρωματικές οδηγίες
ασφαλείας για τα κλαδευτήρια με μακριά λαβή
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για εργασίες
για τις οποίες δεν προορίζεται, για παράδειγμα μην
το χρησιμοποιείτε για την κοπή δέντρων. Η χρήση
οποιουδήποτε αξεσουάρ ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το εργαλείο η οποία δε
συστήνεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες
λαβές, όταν εκτελείτε μία εργασία όπου το εξάρτημα
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα καλώδια ή
με το ίδιο του το καλώδιο. Εάν το εξάρτημα κοπής έρθει
σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο, μπορεί να κάνει
τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου επίσης
ηλεκτροφόρα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
Φοράτε εφαρμοστά και προστατευτικά ρούχα, όπως
κράνος ασφαλείας με προστατευτικά γυαλιά, ωτασπίδες,
αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, προστατευτική
φόρμα εργασίας και ανθεκτικά δερμάτινα γάντια.
Να στέκεστε πάντα μακριά από την κατεύθυνση πτώσης
των κλαδιών.
Η ασφαλής απόσταση ενός προς κοπή κλαδιού από
άτομα, κτίρια ή άλλα αντικείμενα ισούται τουλάχιστον
με 2 1/2 φορές το μήκος του κλαδιού. Οποιοδήποτε
άτομο, κτίριο ή αντικείμενο που βρίσκεται σε μικρότερη
απόσταση κινδυνεύει να πληγεί από το κλαδί που θα
πέσει.
Σχεδιάστε μια ασφαλή διαφυγή από το δέντρο ή
τα κλαδιά του καθώς πέφτουν. Βεβαιωθείτε ότι στη
διαδρομή απομάκρυνσης δε θα υπάρχουν εμπόδια που
104
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
θα καθιστούσαν αδύνατη ή θα δυσκόλευαν την κίνηση.
Έχετε υπόψη ότι το υγρό γρασίδι και ο φλοιός δέντρου
που έχει κοπεί πρόσφατα είναι ολισθηρά.
Βεβαιωθείτε πως υπάρχει κάποιος κοντά (αλλά σε
απόσταση ασφαλείας) για την περίπτωση ατυχήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ενώ βρίσκεστε επάνω
σε δέντρο, σε σκάλα ή σε οποιαδήποτε άλλη ασταθή
επιφάνεια.
Φροντίστε πάντοτε να έχετε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κρατάτε σταθερά το εργαλείο και με τα δύο χέρια, όταν
το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην επιτρέψετε να έλθει σε επαφή η κινούμενη αλυσίδα
με οποιοδήποτε αντικείμενο στο άκρο της μπάρας
οδηγού.
Ξεκινήστε την κοπή κάποιου αντικειμένου μόνο εφόσον η
αλυσίδα κινείται με τη μέγιστη ταχύτητα.
Μην προσπαθήσετε να το εισάγετε σε παλιότερη κοπή.
Κάνετε πάντα μια νέα κοπή.
Προσέχετε για τυχόν κλαδιά που μετακινούνται ή για
άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να κλείσουν μια τομή
και να μαγκώσουν την αλυσίδα ή να πέσουν σε αυτήν.
Μην επιχειρείτε να κόψετε κάποιο κλαδί η διάμετρος του
οποίου υπερβαίνει το μήκος κοπής του εργαλείου.
Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία από το εργαλείο και
τοποθετείτε το κάλυμμα της αλυσίδας επάνω στην
αλυσίδα κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση του εργαλείου.
Διατηρείτε την αλυσίδα του πριονιού αιχμηρή και στη
σωστή τάνυση. Να ελέγχετε τακτικά την τάση.
Πριν από την εκτέλεση εργασιών ρύθμισης, σέρβις ή
συντήρησης, απενεργοποιείτε το εργαλείο, αφήνετε
την αλυσίδα να σταματήσει εντελώς και αφαιρείτε την
μπαταρία από το εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
Μεταφέρετε το κλαδευτήρι με μακριά λαβή κρατώντας το
από τη λαβή, με τη λεπίδα κοπής σταματημένη. Κατά τη
μεταφορά ή αποθήκευση του κλαδευτηριού με μακριά
λαβή να τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα του μηχανισμού
κοπής και να το αποσυναρμολογείτε στα μέρη που το
αποτελούν. Ο σωστός χειρισμός του κλαδευτηριού με
μακριά λαβή θα περιορίσει το ενδεχόμενο δικού σας
τραυματισμού ή άλλων.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες
φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά μόνο εφόσον
επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents