Elektrisk Sikkerhet - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bruksområde
Denne batteridrevne beskjæringssaksen fra Black & Decker
er konstruert for å beskjære trær. Verktøyet er beregnet bare
som konsumentverktøy.
Din Black & Decker batterilader er konstruert for å lade Black
& Decker batterier av den typen som leveres med verktøyet.
Sikkerhetsinstrukser
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
!
instruksjoner. Hvis ikke alle instruksjonene blir
fulgt, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller
alvorlige skader.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig
bruk.
Begrepet "elektroverktøy" i advarslene nedenfor gjelder
nettdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet
elektroverktøy (uten ledning).
1. Sikkerhet i arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller
mørke områder fører lett til ulykker.
b. Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som
kan antenne støv eller gass/damp.
c. Hold barn og andre personer unna når du bruker et
elektroverktøy. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan
du miste kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhet

a. Støpselet til elektroverktøy må passe i stikkontakten.
Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte.
Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av originale støpsler og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.
b. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for
elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
c. Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet. Dersom
det kommer vann i et elektroverktøy, øker faren for
elektrisk støt.
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Bruk
aldri ledningen til å bære eller trekke elektroverktøyet
eller til å trekke ut støpselet. Hold ledningen unna
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenflokede ledninger øker risikoen for
elektrisk støt.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
e. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du
f.
3. Personsikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og vis fornuft
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
c. Forhindre utilsiktet start. Kontroller at bryteren står
d. Fjern eventuelle innstillingsverktøy eller skruverktøy
e. Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har
f.
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
4. Bruk og behandling av elektroverktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk riktig
b. Ikke bruk elektroverktøyet hvis du ikke kan slå det
bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
Hvis du ikke kan unngå å bruke et elektroverktøy
på et fuktig sted, bruker du strømforsyning som er
beskyttet med jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til
alvorlige personskader.
Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller hørselvern som passer til
forholdene, reduserer risikoen for personskader.
i posisjon "av" før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, og før du tar opp eller bærer verktøyet.
Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet
med fingeren på bryteren, eller setter strøm på verktøyet
når bryteren står på.
før du slår på elektroverktøyet. Et skruverktøy eller
en nøkkel som fortsatt er festet til en roterende del av
elektroverktøyet, kan føre til personskade.
sikkert fotfeste og god balanse. Da kan du kontrollere
elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller
smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige
deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan bli
sittende fast i bevegelige deler.
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk av
støvoppsamling kan redusere farer i forbindelse med
støv.
elektroverktøy for bruksområdet. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere med den
farten det er beregnet for.
på og av med bryteren. Et elektroverktøy som ikke kan
kontrolleres med bryteren, er farlig og må repareres.
NORSK
77

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents