Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 76

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
EC-deklaration om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
GPC1820L20
Black & Decker deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under "tekniska data", är tillverkade i överensstämmelse med:
2006/42/EG, EN 60745-1
Dessa produkter överensstämmer också med direktivet
2014/30/EU & 2011/65/EU.
Om du vill veta mer kontaktar du Black & Decker på följande
adress eller läser på bruksanvisningens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av tekniska
data och gör denna försäkran för Black & Deckers räkning.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Reservdelar / reparationer
verkstäder, som även ger kostnadsförslag och reparerar våra
produkter.
på Internet, vår hemsida www.blackanddecker.se samt
www.2helpU.com.
76
(Översättning av originalanvisningarna)
R. Laverick
Engineering Manager
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
09/12/2014
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från
material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund.
Garantin gäller utöver konsumentens rättigheter enligt lag och
påverkar inte dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i
Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går sönder på grund
av material- och/eller fabrikationsfel eller brister i
från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden, förutom om
produkten har använts i kommersiellt, yrkesmässigt eller
uthyrningssyfte.
produkten har utsatts för felaktig användning eller skötsel.
produkten har skadats av främmande föremål, ämnen
eller genom olyckshändelse.
reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad
Black & Decker-verkstad.
För att garantin ska kunna utnyttjas skall produkten och
inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad
verkstad. För information om närmaste auktoriserade
verkstad, kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den
adress som anges i bruksanvisningen. En förteckning över
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla
information om nya produkter och specialerbjudanden. Vidare
information om märket
www.blackanddecker.se.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents