Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 96

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Kun varastoit työkalun tai kuljetat sitä, poista akku aina
ensin työkalusta ja aseta ketjukoppa ketjun päälle.
Pidä teräketju terävänä ja oikealla kireydellä. Tarkista
kireys säännöllisesti.
Sammuta laite, anna teräketjun pysähtyä ja poista akku
laitteesta, ennen kuin säädät tai huollat laitetta.
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
Kanna varsileikkuria kahvasta siten, että leikkurin terä on
pysäytetty. Kun kuljetat työkalua tai varastoit sen, aseta
leikkurin suojus paikalleen ja pura leikkuri irrotettavissa
oleviin osiin. Varsileikkurin oikea käsittely vähentää itselle
ja toisille aiheutuvien vammojen riskiä.
Muiden turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien
henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi
valvonnan alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen
käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan
vastaavalta henkilöltä.
Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä
laitteella.
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja yhdenmukaisuusilmoituksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu EN 60745 -standardin
testausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla
työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu
todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta
tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.
Tärinätaso voi olla ilmoitettua tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi,
mitä direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä
vaaditaan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös
siihen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjänä.
Karsiminen
Varmista etukäteen ennen puun karsimista, että puun
kaataminen on luvallista.
Huomioi suunta, johon oksa voi pudota. Mieti etukäteen
kaikkia putoamissuuntaan vaikuttavia tilanteita, joita ovat
esimerkiksi seuraavat:
- katkaistavan oksan pituus ja paino
- suunta, johon oksan pitäisi pudota
- poikkeuksellisen raskaat oksat tai lahot kohdat
- ympäröivät puut ja esteet
- myös yli kulkevat jännitejohdot
96
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
- oksan kiinnittyminen muihin oksiin.
- tuulen nopeus ja suunta.
Selvitä, miten karsintakohtaan pääsee.
Katkaistavat oksat kallistuvat puun runkoa kohti. Putoavat
oksat voivat osua karsijan lisäksi puun alla oleviin sivullisiin,
rakennuksiin tai muihin esineisiin.
Varoitusmerkit
Koneessa on seuraavat varoitusmerkit:
Varoitus! Loukkaantumisen vaaran
ehkäisemiseksi käyttäjän on luettava käyttöohjeet.
Älä käytä työkalua märissä olosuhteissa tai altista
sitä sateelle.
Käytä aina liukuesteturvajalkineita.
Varoitus! Älä pidä kättä lastujen poistoaukon
kohdalla.
Käytä aina suojakypärää ja suojalaseja.
Varmista jatkuva turvallinen toiminta tarkistamalla
ketjun kireys tässä käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla aina 10 käyttöminuutin jälkeen. Säädä
ketjua takaisin 3 mm:n välykseen tarpeen
vaatiessa.
Ketjun pyörimissuunta.
Varo kaatuvia esineitä. Pidä sivulliset loitolla.
Sähköiskun vaara. Pysyttele vähintään 10 m:n
päässä ilmajohdoista.
Jäännösriskit
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin
turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa
pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot
osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents