Övriga Risker - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Stäng alltid av verktyget, låt kedjan stanna och avlägsna
batteriet från verktyget innan du gör justeringar eller utför
service eller underhåll.
Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.
Bär grensågen i handtaget medan den är avstängd.
Inför transport eller förvaring bör du alltid montera ned
grensågen i delar och se till att svärdskyddet är på. Rätt
hantering av grensågen minskar risken för kroppsskador
och skador på andra personer.
Säkerhet för andra
Apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande
erfarenhet eller kunskap om de inte får vägledning och
övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
apparaten.
Vibrationer
De uppgivna vibrationsvärdena som anges i avsnitten
Tekniska data och förklaringen om överensstämmelse med
EU-regler har uppmätts i enlighet med en standardtestmetod
föreskriven i EN 60745 och kan användas för jämförelse
med andra verktyg. Det uppgivna vibrationsvärdet kan även
användas för en preliminär bedömning av exponering.
Varning! Vibrationsvärdet under faktisk användning av
elverktyget kan skilja sig från det uppgivna värdet beroende
på hur verktyget används. Vibrationsnivån kan överstiga den
uppgivna nivån.
Varning! Vid uppskattningar av exponering för vibrationer i
syfte att bedöma vilka säkerhetsårgärder som är nödvändiga
enligt 2002/44/EC för att skydda personer som regelbundet
använder elverktyg i arbetet ska man utgå från de faktiska
omständigheter under vilka elverktyget används och sättet på
vilket det används. Bedömningen ska även ta hänsyn till alla
moment i arbetscykeln, t.ex. när verktyget är avstängt och när
det går på tomgång såväl som när det faktiskt används.
Beskärning
Innan du börjar beskära träd bör du ta reda på vad lokala
bestämmelser säger om trädfällning.
Var medveten om i vilken riktning grenar kan falla.
Ta hänsyn till alla förhållanden som kan påverka
fallriktningen, bland annat:
- längd och vikt på den gren som ska beskäras
- den tänkta fallriktningen
- alla ovanligt kraftiga eller murkna grenar
- kringstående träd och hinder, även ovanför marken,
- t.ex. luftledningar
- sammanflätning med andra grenar
- vindens hastighet och riktning.
(Översättning av originalanvisningarna)
Ta hänsyn till avståndet till grenen.
Trädgrenar kan röra sig mot trädstammen. Förutom
användaren riskerar även personer som befinner sig i
närheten, byggnader samt föremål under grenen att träffas av
den fallande grenen.
Varningssymboler
Följande varningssymboler finns på verktyget:
Varning! För att minska risken för skador måste
användaren läsa igenom bruksanvisningen.
Använd inte verktyget under fuktiga förhållanden
och utsätt det inte för regn.
Bär alltid halkfria säkerhetsskor.
Varning! Rör inte kedjan vid spånutkastet.
Använd alltid skydd för huvud och ögon.
Kontrollera var tionde minut att kedjan är
ordentligt spänd (se anvisningarna i denna
bruksanvisning) och justera den inom en marginal
på 3 mm efter behov.
Kedjans rotationsriktning.
Akta dig för nedfallande föremål. Håll obehöriga
personer på betryggande avstånd.
Risk för livsfarliga elstötar. Håll minst 10 m
avstånd till luftledningar.
Övriga risker
Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade
säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används.
Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig
användning, etc.
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och
säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker inte
undvikas. Dessa innefattar:
Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
Skador som orsakas av långvarig användning av ett
verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du använder
ett verktyg under en längre period.
Skador på hörseln.
SVENSKA
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents