Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Av hensyn til din sikkerhet er dette verktøyet utstyrt med et
dobbelt brytersystem. Dette systemet hindrer at verktøyet
startes ved et uhell.
Slå på
Trykk på utløserknappen (2) bakover ved å bruke
tommelen og trekk samtidig strømbryteren (1) mot deg.
Slipp utløseknappen (2).
Slå av
Slipp av/på-knappen (1).
Advarsel! Ikke prøv å låse en bryter i stillingen "på".
Kontroller at verktøyet har nådd full hastighet før du
kutter.
Hold verktøyet fast for å unngå mulig hopping eller
sidelengs bevegelser av verktøyet.
Før verktøyet gjennom grenen med et lett trykk. Når du
kutter tunge grener der et delvis kutt kan føre til splintring
og skade treet, går du frem slik:
- Gjør det første kuttet 15 cm fra trestammen på
undersiden av grenen, Bruk toppen av sverdet (7) til å
gjøre dette kuttet.
- Kutt gjennom en tredjedel av diameteren til greinen.
Kutt deretter fra toppen og nedover.
Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring
Det nettdrevne/batteridrevne Black & Decker-apparatet/
verktøyet er konstruert for å være i drift over lengre tid med et
minimum av vedlikehold.
Det er avhengig av riktig stell og regelmessig rengjøring for å
fungere som det skal til enhver tid.
Advarsel! Før du utfører vedlikehold på nettdrevet/
batteridrevet elektroverktøy:
Slå av apparatet/verktøyet, og trekk ut støpselet
Eller slå av apparatet/verktøyet, og fjern batteriet fra dette
hvis apparatet/verktøyet har separat batteripakke
Eller la batteriet gå helt tomt hvis det er innebygd, og slå
deretter av
Fjern laderen fra stikkontakten før du rengjør den.
Laderen krever ikke annet vedlikehold enn regelmessig
rengjøring.
Rengjør ventilasjonsåpningene i apparatet/verktøyet/laderen
jevnlig med en myk børste eller tørr klut.
Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig klut. Ikke bruk
slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
Åpne chucken regelmessig, og bank på den for å fjerne
eventuelt støv fra innsiden (hvis det er aktuelt).
82
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Etter bruk og før oppbevaring
Rengjør ventilasjonssporene regelmessig med en ren,
tørr malerkost.
Rengjør verktøyet bare med mild såpe og en fuktig klut.
La det aldri komme væske inn i verktøyet og senk aldri
noen deler av verktøyet ned i væske.
Fjern rusk med en hard børste.
Smør kjeden med olje.
Advarsel! Advarsel! Bruk alltid vernehansker når du setter
på eller tar av sagkjeden. Sagkjeden er skarp og kan kutte
deg selv om den ikke er i bevegelse.
Løsne skruene (16) med unbrakonøkkelen som følger
med. Ta ut skruene.
Ta av tannhjulsdekselet (5) og sverdklemmen (17).
Drei skruen (18) mot klokken for å la sverdet (6) trekke
seg tilbake og redusere strammingen i sagkjeden (7).
Fjern den gamle sagkjeden fra tannhjulet (19) og sverdet
(6).
Plasser den nye sagkjeden i sporet på sverdet og rundt
tannhjulet. Pass på at tennene vender i riktig retning ved
å matche pilen på sagkjeden med pilen på huset.
Pass på at sporet (20) i sverdet er over styrepinnene
(21), og at hullet (22) under sporet er plassert over
justeringspinnen (23).
Sett på tannhjulsdekselet (5), sverdklemmen (17) og
skruene (16)igjen.
Stram skruene (16) med unbrakonøkkelen som følger
med.
Juster kjedestrammingen som beskrevet nedenfor.
Kjeden og sverdet må bare erstattes med originale Black &
Decker-deler for å sikre varig trygg drift. Reservekjeden har
delenummer A6158 og reservesverdet 623381-00.
Kontroller kjedestrammingen. Strammingen er korrekt
når kjeden (7) spretter tilbake på plass når den blir
trukket 3 mm ut fra sverdet ved bruk av liten kraft med
mellom sverdet (6) og sagkjeden (6) på undersiden.
Slik justerer du strammingen:
Løsne skruene (16).
Drei skruen (18) med klokken.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents