Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 88

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Hold savkæden skarp og korrekt strammet. Kontroller
stramningen regelmæssigt.
Sluk værktøjet, lad kæden stoppe, og tag batteriet ud
af værktøjet, før du foretager justeringer, service eller
vedligeholdelse.
Brug kun originale reservedele og tilbehør.
Bær beskæringssaven i håndtaget med stoppet
skæreblad. Monter altid skærebladets afdækning
og adskil den ved transport eller opbevaring
af beskæringssaven. Korrekt håndtering af
beskæringssaven reducerer risikoen for personskade.
Andres sikkerhed
Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden, med mindre
det sker under overvågning, eller de vejledes i brugen
af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke
leger med værktøjet.
Vibration
De angivne værdier for udsendelse af vibration opført under
de tekniske data og overensstemmelseserklæringen er målt
i henhold til standardtestmetoden anført i EN 60745 og kan
bruges til at sammenligne ét værktøj med et andet. Den
angivne værdi for udsendelse af vibration kan også bruges
som en foreløbig vurdering af eksponeringen.
Advarsel! Værdien for udsendelse af vibration ved
faktisk brug af elværktøjet kan adskille sig fra den angivne
værdi afhængigt af måden, værktøjet anvendes på.
Vibrationsniveauet kan overstige det angivne niveau.
Advarsel! I vurderingen af eksponeringen til vibration med
henblik på fastsættelse af sikkerhedsforanstaltninger forlangt
i 2002/44/EC for at beskytte personer, der jævnligt anvender
elværktøj i deres arbejde, skal der tages hensyn til de faktiske
betingelser under brugen, og måden værktøjet bruges på,
herunder alle arbejdscyklusens elementer, f.eks. perioder,
hvor værktøjet er slukket og kører i tomgang tillige med
startperioderne.
Beskæring
Før et træ beskæres, skal det kontrolleres, at der ikke er
vedtægter eller bestemmelser, som forbyder eller begrænser
fældning af træer.
Vær opmærksom på den retning, grene kan falde i. Tag
alle forhold, som kan påvirke faldretningen, i betragtning,
herunder:
- Længde og vægt af den gren, der skal skæres af
- Den tilsigtede faldretning
- En usædvanligt tung stammestruktur eller forrådnelse
- Omkringstående træer og hindringer
88
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
- inkl. el-ledninger
- Sammenfletning med andre grene
- Vindens hastighed og retning
Overvej adgangen til grenen.
Grene svinger ofte mod træstammen. Ud over brugeren kan
omkringstående personer, bygninger eller genstande under
grenen risikere at blive ramt af den nedfaldende gren.
Advarselssymboler
Følgende advarselssymboler findes på værktøjet:
Advarsel! For at mindske risikoen for skader
skal brugeren læse instruktionsmanualen.
Brug ikke dette værktøj i våde omgivelser, og
udsæt det ikke for regn.
Bær altid skridsikkert fodtøj.
Advarsel! Rør ikke kæden ved spånudgangen.
Bær altid hoved- og øjenbeskyttelse.
Kontroller kædestramningen som beskrevet i
denne vejledning hvert 10. minut, for at sikre at
saven er sikker i brug, og juster til en frigang på 3
mm som påkrævet.
Kædens omløbsretning.
Pas på faldende genstande. Hold eventuelle
tilskuere på afstand.
Fare for alvorlig elektricitetsulykke. Hold mindst
10 meters afstand til luftledninger.
Restrisici
Der kan opstå yderligere restrisici under brugen af værktøjet,
som ikke kan medtages i vedlagte sikkerhedsadvarsler. Disse
risici kan opstå pga. forkert anvendelse, langvarig brug etc.
Selv ved overholdelse af relevante sikkerhedsforskrifter
og anvendelse af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Tilskadekomst forårsaget af berøring af roterende/
bevægelige dele.
Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele, blade
eller tilbehør.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents