Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 89

Advertisement

Table of Contents
Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af et værktøj.
Husk at holde pause jævnligt ved brug af et værktøj i
længere tid.
Høreskader.
Sundhedsrisici forårsaget af indånding af støv, der
genereres ved brug af værktøjet (eksempel: Arbejde med
træ, især, eg, bøg og MDF).
Yderligere sikkerhedsvejledninger for batterier og ladere
Batterier
Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
Batteriet må ikke udsættes for fugt.
Batteriet må ikke udsættes for varme.
Opbevar ikke batterier på steder, hvor temperaturen kan
overstige 40°C.
Oplad kun ved omgivelsestemperaturer mellem 10°C og
40°C.
Brug kun den oplader, der fulgte med apparatet/værktøjet,
til opladning. Brug af den forkerte oplader kan medføre
elektrisk stød eller overophedning af batteriet.
Følg vejledningen i afsnittet "Miljøbeskyttelse" ved
bortskaffelse af batterier.
Undgå at beskadige/deformere batteripakken ved at
punktere den eller slå på den, da dette kan forårsage
risiko for tilskadekomst eller brand.
Beskadigede batterier må ikke oplades.
Under ekstreme forhold kan der forekomme
batterilækage. Hvis du bemærker væske på batterierne,
skal du omhyggeligt tørre væsken af med en klud. Undgå
kontakt med huden.
I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skal du følge
nedenstående anvisninger.
Advarsel! Batterivæsken kan forårsage personskade eller
materielle skader. I tilfælde af kontakt med huden skylles
straks med vand. Søg læge, hvis der opstår rødme, smerte
eller irritation. Skyl straks med rent vand, og søg læge i
tilfælde af kontakt med øjnene.
Ladere
Laderen er udviklet til en specifik spænding. Kontroller altid, at
netspændingen svarer til spændingen på typeskiltet.
Advarsel! Forsøg aldrig at erstatte laderenheden med et
almindeligt netstik.
Brug kun din Black & Decker-lader til at oplade batteriet i
det apparat/værktøj, som den blev leveret sammen med.
Andre batterier kan eksplodere og forårsage personskade
og materiel skade.
Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.
Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af
producenten eller et autoriseret Black & Decker-værksted,
så farlige situationer undgås.
Laderen må ikke udsættes for fugt.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Laderen må ikke åbnes.
Undersøg ikke laderen.
Laderen skal anbringes et sted med god udluftning, når
det oplades.
Symboler på laderen
Følgende symboler findes på opladeren:
Oversigt
1. Afbryderkontakt
2. Låseknap
3. Hovedhåndtag
4. Savhoved
5. Afdækning af kædehjulstand
6. Sværd
7. Kæde
8. Kædedæksel
9. Smøremiddelflaske
10. Forlængerrør
11. Batteri
Fig. A
12. Lader
Samling
Advarsel! Tag batteriet ud af værktøjet inden det samles.
Montering og afmontering af batteriet (fig. B)
Anbring batteriet (11) ud for værktøjets fatning, når
batteriet skal monteres. Lad batteriet glide ind i fatningen,
og skub, indtil batteriet går på plads.
Tryk på udløserknappen (13), og træk samtidigt batteriet
ud af fatningen for at tage batteriet ud.
Advarsel! For at forhindre utilsigtet drift skal du sikre dig, at
batteriet er taget ud, og at kædedækslet sidder på savkæden,
før du udfører følgende handlinger. I modsat fald kan der
opstå alvorlige personskader.
Laderen er dobbelt isoleret; jordledning er derfor
ikke påkrævet. Kontroller, om laderens spænding
svarer til lysnettets spænding. Forsøg aldrig at
udskifte laderenheden med et almindeligt netstik.
Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes
af producenten eller et autoriseret Black &
Decker-værksted, så farlige situationer undgås.
Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.
Læs brugsanvisningen, før du tager værktøjet i
brug.
DANSK
89

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents