Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
c. Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
koble fra batteripakken på elektroverktøyet
før du utfører innstillinger, bytter tilbehør eller
legger elektroverktøyet bort. Disse forebyggende
sikkerhetstiltakene reduserer risikoen for utilsiktet start av
elektroverktøyet.
d. Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet bli brukt av
personer som ikke er fortrolig med det, eller som ikke
har lest denne bruksanvisningen. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
e. Sørg for vedlikehold av elektroverktøy. Undersøk
om bevegelige deler er feiljustert eller blokkert,
om deler er skadet, og om det er andre forhold
som kan påvirke elektroverktøyets funksjon. Hvis
elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk.
Dårlig vedlikeholdt elektroverktøy er årsaken til mange
ulykker.
f.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe egger setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
g. Bruk elektroverktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til
disse instruksjonene. Ta hensyn til arbeidsforholdene
og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy
til andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige
situasjoner.
5. Bruk og stell av batteriverktøyet
a. Gjenoppladningen skal bare skje med den laderen
som produsenten har spesifisert. En lader som er
egnet til én type batteripakke, kan føre til brannrisiko når
den brukes med en annen batteripakke.
b. Bruk elektroverktøy bare med spesifikt angitte
batteripakker. UBruk av andre batteripakker kan føre til
fare for personskader og brann.
c. Når batteripakken ikke er i bruk, må du oppbevare
den atskilt fra andre metallgjenstander som
binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre
små metallgjenstander som kan opprette en
forbindelse fra en terminal til en annen. Kortslutning av
batteriterminalene kan føre til forbrenning eller brann.
d. Under uheldige forhold kan det lekke væske fra
batteriet. Unngå å komme i kontakt med væsken.
Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med
væsken, må du skylle med vann. Får du batterivæske
i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske som
lekker fra batteriet, kan forårsake irritasjoner eller
forbrenninger.
78
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
6. Service
a. Elektroverktøy skal alltid repareres av kvalifisert
personell og kun med originale reservedeler. Dette
sikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
!
Advarsel! Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
beskjæringssakser
Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk
verktøyet til formål det ikke er beregnet for. For eksempel
skal du ikke bruke verktøyet til å felle trær. Bruk av tilbehør
eller utføring av oppgaver som ikke er anbefalt for verktøyet i
denne håndboken, kan medføre fare for personskade.
Hold elektroverktøyet i de isolerte grepene når du
utfører et arbeid der skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjulte ledninger eller sin egen kabel. Hvis
skjæreverktøyet kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan det føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og brukeren kan få
elektrisk støt.
Bruk tettsittende og beskyttende klær og hjelm med visir/
vernebriller, hørselvern, sklisikkert fottøy, beskyttende
snekkerbukser og kraftige lærhansker.
Plasser deg alltid slik at du ikke står der grener faller ned.
Trygg avstand mellom grener som skal kuttes og
personer, bygninger og andre gjenstander, er minst 2,5
ganger grenens lengde. Eventuelle personer, bygninger
eller gjenstander innenfor denne avstanden risikerer å bli
truffet av den fallende grenen.
Før felling av trær må du planlegge en sikker vei bort fra
det fallende treet eller grenene. Kontroller at det ikke er
hindringer i veien som kan føre til at du ikke kommer deg
unna. Husk at vått gress og nylig kuttet bark er glatt.
Pass på at det er noen andre i nærheten (men på sikker
avstand) i tilfelle uhell.
Du må ikke bruke verktøyet når du står i et tre, på en
stige eller på noen annen ustabil overflate.
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
Hold verktøyet fast med begge hender når motoren er i
gang.
En kjede i bevegelse må ikke komme i kontakt med noen
gjenstander ytterst på sverdet.
Begynn med kuttingen først når kjeden beveger seg med
full hastighet.
Ikke forsøk å skjære i et tidligere kutt. Lag alltid et nytt
kutt.
Se etter bevegelige grener eller andre krefter som kan
avbryte en kutting, klemme kjeden eller falle ned på den.
Forsøk ikke å kutte en gren med diameter som er større
enn verktøyets sagelengde.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents