Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
c. Dra ut stickproppen ur vägguttaget och/eller ta ut
batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs,
tillbehör byts eller elverktyget ställs undan. Denna
säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av elverktyget.
d. Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte
elverktyget användas av personer som inte är vana
vid det, eller som inte läst denna bruksanvisning.
Elverktyg är farliga om de används av ovana personer.
e. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att
komponenter inte gått sönder eller skadats och
inget annat föreligger som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat ska du se till att
få det reparerat innan det används. Många olyckor
orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f.
Håll skärverktyg vassa och rena. Omsorgsfullt skötta
skärverktyg med skarp egg fastnar inte så lätt och går
lättare att styra.
g. Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg
osv. enligt dessa anvisningar och på sätt som
föreskrivits för aktuell verktygsmodell. Ta hänsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
används på felaktigt sätt kan farliga situationer uppstå.
5. Användning och skötsel av elverktyg
a. Ladda endast med hjälp av den laddare som
tillverkaren rekommenderar. En laddare som passar
till en viss sorts batteri kan orsaka eldsvåda om den
används med en annan sort.
b. Använd elverktyget endast med batterier som är
speciellt avsedda för ändamålet. Om du använder
andra batterier kan det leda till personskada och
eldsvåda.
c. När batteriet inte används ska du hålla det åtskiljt
från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik,
skruvar och andra små metallföremål som kan orsaka
kortslutning mellan batteriets poler. Kortslutning av
batteripolerna kan leda till brännskador eller eldsvåda.
d. Om batteriet hanteras ovarsamt kan det tränga ut
vätska från batteriet. Undvik kontakt med vätskan.
Om du ändå råkar komma i kontakt med vätskan
ska du skölja med vatten. Uppsök läkare om du får
vätskan i ögonen. Batterivätska kan orsaka irritation
eller brännskador.
6. Service
a. Service och reparationer av elverktyget ska endast
utföras av kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets
säkerhet bibehålls.
70
(Översättning av originalanvisningarna)
Ytterligare säkerhetsanvisningar för elverktyg
!
Varning! Ytterligare säkerhetsanvisningar för
grensågar
Användningsområdet beskrivs i den här bruksanvisningen.
Verktyget får inte användas för andra ändamål än vad
det konstruerats för. Använd det t.ex. inte för trädfällning.
Användning av andra tillbehör eller tillsatser eller användning
av det här verktyget som inte rekommenderas i den här
bruksanvisningen kan leda till personskador.
Håll i de isolerade greppytorna på elverktyget i situationer
där dolda kablar eller verktygets egen sladd riskerar
att kapas. Kontakt med en strömförande ledning vid
kapning kan göra oisolerade metalldelar på elverktyget
strömförande och användaren kan få en stöt.
Använd tätt åtsittande och skyddande kläder och en
säkerhetshjälm med visir/skyddsglasögon, hörselskydd,
halkfria skodon, skyddande arbetsbyxor och kraftiga
läderhandskar.
Se alltid till att du befinner dig på säkert avstånd från
eventuella fallande grenar.
Säkerhetsavståndet mellan grenar som faller ned och
personer som står nära, byggnader och andra föremål
är minst 2 1/2 gånger längden på grenen. Alla personer,
byggnader och föremål inom detta avstånd löper risk att
träffas av den fallande grenen.
Se i förväg ut en nödutväg bort från nedfallande träd
eller grenar. Se till att vägen är fri från hinder som
kan begränsa dina rörelser. Tänk på att vått gräs och
nyskalad bark är halt.
Se till att ha någon i närheten (på säkert avstånd) i
händelse av olycka.
Använd inte verktyget när du står uppe i ett träd eller på
en stege eller någon annan instabil yta.
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
Håll sågen stadigt med båda händerna när motorn är i
gång.
Låt inte den löpande kedjan komma emot något föremål
vid spetsen av svärdet.
Sågning får inte påbörjas förrän kedjan går med full fart.
Försök inte att såga i en gammal skåra. Börja alltid med
en ny skåra.
Se upp för korsande grenar eller annat som kan stoppa
sågningen och nypa fast eller falla ned på kedjan.
Försök inte att såga av en gren vars diameter är större än
längden på verktygets sågande del.
Avlägsna alltid batteriet från verktyget och placera
kedjeskyddet över kedjan vid förvaring eller transport av
verktyget.
Se till att kedjan är välslipad och korrekt spänd.
Kontrollera kedjespänningen regelbundet.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents