Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Andre risikoer
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå ytterligere risikoer som
kanskje ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene som følger
med. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig
bruk osv.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende
risikoer ikke unngås. Disse omfatter:
Personskader som forårsakes av berøring av en
roterende/bevegelig del.
Personskader som forårsakes av at en del, et blad eller
tilbehør endres.
Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et
verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må du
sørge for å ta regelmessige pauser.
Svekket hørsel.
Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som
dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med
tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for batterier og ladere
Batterier
Forsøk ikke å åpne uansett hvilket formål du måtte ha.
Ikke utsett batteriet for vann.
Ikke utsett batteriet for varme.
Skal ikke oppbevares på steder der temperaturen kan
overskride 40°C.
Skal lades bare ved omgivelsestemperaturer mellom
10°C og 40°C.
Bruk bare ladere av typen som følger med maskinen/
verktøyet. Hvis du bruker feil lader, kan dette føre til et
elektrisk støt eller at batteriet overopphetes.
Følg instruksjonene i avsnittet "Miljø" når du skal kaste
batterier.
Ikke skad eller deformer batteripakken ved punktering
eller støt, da dette kan føre til risiko for personskade og
brann.
Ikke lad skadede batterier.
Under ekstreme forhold kan det forekomme
batterilekkasje. Hvis du oppdager væske på batteriene,
tørker du den forsiktig av med en klut. Unngå kontakt
med huden.
Hvis væsken kommer i kontakt med huden eller øynene,
følger du instruksjonene nedenfor.
Advarsel! Batterivæsken kan føre til personskade eller
skade på eiendom. Ved hudkontakt skyller du umiddelbart
med vann. Hvis huden blir rød eller irritert eller smerter
inntreffer, søk øyeblikkelig medisinsk hjelp. Hvis væsken
kommer i kontakt med øynene, skyller du umiddelbart med
vann og søker øyeblikkelig medisinsk hjelp.
80
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Ladere
Advarsel! Laderen er konstruert for en bestemt spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med
spenningen på typeskiltet.
Advarsel! Prøv aldri å skifte ut laderen med et vanlig
nettstøpsel.
Black & Decker-laderen skal bare brukes til å lade
batteriet i apparatet/verktøyet som laderen kom sammen
med. Andre batterier kan sprekke og føre til personskade
og materiell skade.
Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes
av produsenten eller et autorisert Black & Decker-
servicesenter for å unngå fare.
Ikke utsett laderen for vann.
Ikke åpne laderen.
Ikke stikk gjenstander eller fingre ned i laderen.
Laderen må plasseres på et godt ventilert sted under
ladning.
Symboler på laderen
Følgende symboler finnes på batteriladeren:
Laderen er dobbeltisolert. Jordet ledning er
derfor ikke nødvendig. Kontroller at spenningen
til laderen tilsvarer nettspenningen. Du må aldri
forsøke å bytte laderen ut med et vanlig støpsel.
Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes
av produsenten eller et autorisert Black & Decker-
servicesenter for å unngå fare.
Laderen er kun beregnet på innendørs bruk.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Oversikt
1. Av/på-bryter
2. Låseknapp
3. Hovedhåndtak
4. Saghode
5. Tannhjulsdeksel
6. Sverd
7. Kjede
8. Sverdbeskyttelse
9. Smøringsflaske
10. Forlengelsesrør
11. Batteri
Figur A
12. Lader

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents