Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 79

Advertisement

Table of Contents
Ta alltid batteriet ut av verktøyet, og sett
kjededekselenheten over kjeden når du oppbevarer eller
transporterer verktøyet.
Hold sagkjeden skarp og tilstrekkelig stram. Sjekk
strammingen regelmessig.
Slå av verktøyet, la kjeden stoppe, og ta ut batteriet
av verktøyet før du utfører justering, behandling eller
vedlikehold.
Bruk bare originalreservedeler og -tilbehør.
Bær beskjæringssaksen i håndtaket med skjærebladet
stanset. Ved transport eller oppbevaring av
beskjæringssaksen skal dekselet for skjæreenheten
alltid settes på og beskjæringssaksen demonteres
i sine komponenter. Ved riktig behandling av
beskjæringssaksen reduseres mulige personskader og
skader på andre.
Andre personers sikkerhet
Det er ikke meningen at dette apparatet skal brukes
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av apparatet, fra
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal være under tilsyn så du er sikker på at de ikke
leker med apparatet.
Vibrasjon
Vibrasjonsemisjonsverdien som er angitt under tekniske
data og samsvarserklæring, er blitt målt i henhold til en
standard testmetode som er angitt i EN 60745, og kan brukes
til å sammenligne et verktøy med et annet. Den oppgitte
vibrasjonsemisjonsverdien kan også brukes til en foreløpig
vurdering av eksponering.
Advarsel! Vibrasjonsemisjonsverdien under faktisk bruk av
elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte verdien avhengig
av måten verktøyet blir brukt på. Vibrasjonsnivået kan øke
over nivået som er oppgitt.
Advarsel! Når man vurderer vibrasjonseksponering for å
bestemme sikkerhetstiltak som kreves i 2002/44/EF for å
beskytte personer som bruker elektroverktøy regelmessig i
arbeidet, skal man når man anslår vibrasjonseksponeringen,
ta hensyn til de faktiske bruksforholdene og måten verktøyet
blir brukt på, inkludert hensyn til alle deler av brukssyklusen
– også de gangene verktøyet slås av og når det går på
tomgang, i tillegg til tiden utløseren er inne.
Beskjæring
Før du forsøker å beskjære et tre, må du undersøke at det
ikke er noen lokale lover eller bestemmelser som forbyr eller
regulerer trefellingen.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Grener vil kunne falle inn mot trestammen. I tillegg til brukeren
risikerer eventuelle personer, bygninger eller gjenstander
under grenen å bli truffet av denne.
Symboler
Du finner følgende varselsymboler på verktøyet:
Vær oppmerksom på hvilke retninger en gren kan
falle i. Vurder alle forhold som kan ha innvirkning på
fallretningen, inkludert:
- Lengden og vekten av den grenen som skal sages av.
- Den tiltenkte fallretningen.
- Eventuelle uvanlig tunge grener eller råtne deler.
- Trær i nærheten og andre hindringer,
- inkludert ledninger i luften.
- Sammenfiltring med andre grener.
- Hastigheten og retningen til vinden.
Vurder tilgangen til grenen.
Advarsel! Bruker må lese bruksanvisningen for
å redusere faren for skader.
Ikke bruk verktøyet under våte forhold eller utsett
den for regn.
Bruk alltid sklisikkert fottøy.
Advarsel! Ikke berør kjeden i
sponutslippsområdet.
Bruk alltid hjelm og vernebriller.
Du sikrer kontinuerlig sikker bruk ved å kontrollere
kjedestrammingen hvert tiende minutt og justere
tilbake til klaring på 3 mm etter behov – som
beskrevet i denne bruksanvisningen.
Kjedens bevegelsesretning.
Se opp for fallende gjenstander. Hold andre
personer på avstand.
Fare for livstruende elektrisk støt. Hold minst 10 m
avstand til luftledninger.
NORSK
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents