Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 72

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Hälsofaror orsakade av inandning av damm när verktyget
används (exempel: arbete med trä, särskilt ek, bok och
MDF).
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för batterier och
laddare
Batterier
Försök aldrig att öppna batterierna.
Utsätt inte batteriet för vatten.
Utsätt inte batteriet för värme.
Förvara inte apparaten på platser där temperaturen kan
bli högre än 40°C.
Ladda endast vid lufttemperaturer mellan 10°C
och 40°C.
Ladda endast med hjälp av laddaren som medföljer
apparaten. Användning av fel laddare kan resultera i en
elektrisk stöt eller att batteriet överhettas.
Följ instruktionerna i avsnittet "Miljö" när du gör dig av
med batterier.
Skydda batteriet från skador/deformeringar i form av slag
och stötar eftersom det kan leda till personskador eller
eldsvåda.
Ladda inte skadade batterier.
Under extrema förhållanden kan batterierna läcka. Om
det finns vätska på batterierna, ska du torka bort vätskan
försiktigt med hjälp av en trasa. Undvik hudkontakt.
Vid kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna
nedan.
Varning! Batterivätskan kan orsaka person- eller
materialskador. Vid hudkontakt, skölj genast med vatten.
Vid rodnader, smärta eller irritation ska läkare uppsökas. Vid
kontakt med ögon, skölj genast med rent vatten, och uppsök
läkare.
Laddare
Varning! Laddaren är avsedd för en viss spänning.
Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med
värdet på typskylten.
Varning! Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en
vanlig kontakt.
Använd laddaren från Black & Decker endast för att ladda
batteriet i den apparat som laddaren levererades med.
Andra batterier kan spricka och orsaka personskador och
andra skador.
Försök aldrig att ladda ej uppladdningsbara batterier.
Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av
fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black &
Decker-verkstad.
Utsätt inte laddaren för vatten.
Öppna inte laddaren.
Gör ingen åverkan på laddaren.
72
(Översättning av originalanvisningarna)
Laddaren ska placeras på en plats med god ventilation
vid laddning.
Symboler på laddaren
Följande symboler finns på laddaren:
Laddaren är dubbelisolerad; jordledare är således
överflödigt. Kontrollera att laddarens spänning
överensstämmer med nätspänningen. Försök
aldrig att ersätta laddningsenheten med en vanlig
nätkontakt.
Om nätsladden är skadad måste den för
undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller en
auktoriserad Black & Decker-verkstad.
Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
Läs bruksanvisningen före bruk.
Översikt
1. Strömbrytare
2. Låsknapp
3. Huvudhandtag
4. Såghuvud
5. Kedjekåpa
6. Svärd
7. Kedja
8. Kedjeskydd
9. Smörjningsflaska
10. Förlängningsrör
11. Batteri
Bild A
12. Laddare
Montering
Varning! Ta ur batteriet innan du sätter ihop verktyget.
Montera och ta bort batteriet (fig. B)
Sätt i batteriet (11) genom att placera det i linje med
kontakten på verktyget. Skjut in batteriet på dess plats
och tryck tills batteriet snäpper på plats.
Ta ur batteriet genom att trycka på frigöringsknappen (13)
samtidigt som du drar ut batteriet från dess plats.
Varning! För att undvika skador till följd av oavsiktlig start bör
du kontrollera att batteriet har avlägsnats och att kedjeskyddet
sitter på sågkedjan innan du gör nedanstående. Om inte
ovanstående rekommendationer följs kan det leda till allvarliga
personskador.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents