Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 75

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
I annat fall gör du följande:
Ladda batteriet fullt.
Ta ut batteriet ur verktyget.
Förvara verktyget och batteriet på ett säkert och torrt
ställe.
Temperaturen i förvaringsutrymmet måste alltid ligga
mellan +10°C och +40°C. Placera batteriet på ett jämnt
underlag.
Ladda batteriet fullt innan du använder verktyget
efter att det legat oanvänt under en längre tid.
Miljö
Separat insamling. Produkten får inte kastas i
hushållssoporna.
0Tänk på miljön när du slänger denna Black & Decker-
produkt. Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet.
Lämna produkten för separat insamling.
Insamling av uttjänta produkter och
förpackningsmaterial gör att material kan
återanvändas. Användning av återvunnet material
minskar föroreningar av miljön och behovet av
råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling av elprodukter
från hushållen, vid kommunala insamlingsplatser eller hos
återförsäljaren när du köper en ny produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta Black &
Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst återlämnar
du produkten till en auktoriserad verkstad, som samlar in den
för vår räkning.
För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta
det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är
angiven i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade
www.2helpU.com.
Batterier
Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt när de
är förbrukade:
Undvik att kortsluta batteripolerna.
Elda aldrig upp batterier eftersom det kan leda till
personskador eller orsaka en explosion.
Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan ut det ur
verktyget.
Batterierna kan återvinnas. Packa in batterierna så
att polerna inte kan kortslutas. Ta med dem till en
auktoriserad verkstad eller en återvinningsstation.
(Översättning av originalanvisningarna)
Tekniska data
Spänning
Kedjehastighet utan
belastning
Vikt
Max. skärlängd
Batteri
Spänning
Kapacitet
Type
Laddare
Inspänning
Utspänning
Utström
Ljudnivå, uppmätt enligt EN ISO 11680-1:
L
pA
Ljudeffekt, uppmätt enligt EN ISO 3744:
L
(ljudeffekt) 98 dB(A), avvikelse (K) 3 dB(A)
WA
Totala vibrationsvärden (vektorsumman av tre axlar) fastställd
Sågning i nyfällt mjukt trä (ah,w) = 2,5 m/s²,
Vdc 18
min-
kg 3,5
mm 17
Vdc 18
Ah 2.0
Vac 100-240
Vdc 8-20
mA 400
(ljudnivå) 78 dB(A), avvikelse (K) 3 dB(A)
enligt EN 60745:
osäkerhet (K) = 1,5 m/s²
SVENSKA
GPC1820L
H1
114
1
BL 18
Li-Ion
905902** TYPE 1
75

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents