Personlig Sikkerhed - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Anvendelsesområde
Din Black & Decker-beskæringssav uden ledning er designet
til beskæring af træer. Værktøjet er kun beregnet til privat
brug.
Black & Decker laderen er designet til opladning af samme
Black & Decker batterier, som leveres med dette værktøj.
Sikkerhedsvejledninger
Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj
Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og
!
instruktioner. Hvis ikke alle instruktioner følges,
kan der opstå risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Gem alle advarsler og anvisninger til senere brug.
Begrebet "elværktøj", der benyttes i nedenstående advarsler,
henviser til netdrevet elværktøj (med netledning) eller
batteridrevet elværktøj (uden netledning).
1. Sikkerhed i arbejdsområdet
a. Hold arbejdsområdet er rent og ordentligt oplyst.
Uordentlige og mørke områder øger faren for uheld.
b. Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks.
hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
Elværktøj kan forårsage gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c. Hold børn og andre personer på afstand, når et
elværktøj er i brug. Du kan miste kontrollen over
værktøjet, hvis du distraheres.
2. Elektricitet og sikkerhed
a. Elværktøjsstik skal passe til stikkontakten. Stikket
må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet elværktøj.
Uændrede stik, der passer til stikkontakterne, nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
c. Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængen af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
d. Ødelæg ikke ledningen. Bær, træk eller afbryd ikke
elværktøjet vha. ledningen. Beskyt ledningen mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i
bevægelse. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger
øger risikoen for elektrisk stød.
e. Hvis elværktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en
forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
86
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
f.
Brug en strømkilde med fejlstrømsbeskyttelse, hvis
det er uundgåeligt at anvende elværktøj på fugtige
steder. Med en fejlstrømsbeskyttelse reduceres risikoen
for elektrisk stød.

3. Personlig sikkerhed

a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og
brug elværktøjet fornuftigt. Brug ikke et elværktøj,
hvis du er træt eller påvirket af stoffer, medicin eller
alkohol. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
elværktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b. Brug personlige værnemidler. Brug altid
beskyttelsesbriller. Brug af værnemidler som f.eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller
høreværn nedsætter risikoen for personskader, hvis
udstyret anvendes korrekt.
c. Sørg for, at værktøjet ikke kan starte utilsigtet.
Kontroller, at afbryderkontakten står på slukket, inden
værktøjet tilsluttes strømkilden og/eller batteriet,
samles op eller bæres. Bæres elværktøj, mens fingeren
er på kontakten, eller tilsluttes det, mens kontakten står
på tændt, kan der nemt ske en ulykke.
d. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
elværktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle, der
efterlades i en roterende del i elværktøjet, kan resultere i
personskader.
e. Stræk dig ikke for langt. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance. Det gør det nemmere at
kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede
situationer.
f.
Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og
handsker væk fra dele, der bevæger sig. Bevægelige
dele kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår.
g. Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af udstyr til opsamling af støv kan nedsætte
risikoen for støvrelateret personskade.
4. Brug og vedligeholdelse af elværktøj
a. Undgå at overbelaste elværktøjet. Brug altid det rette
elværktøj til opgaven. Med det rigtige elværktøj udføres
arbejdet lettere og sikrere og i det tempo, som værktøjet
er beregnet til.
b. Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen er defekt.
Elværktøj, der ikke kan reguleres med afbryderen, er
farligt og skal repareres.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents