Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 42

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
e. Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig staat
en in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap
in onverwachte situaties beter onder controle houden.
f.
Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen
door bewegende delen worden meegenomen.
g. Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te
verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van stofopvangvoorzieningen
beperkt het gevaar door stof.
4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
a. Overbelast het gereedschap niet. Gebruik het
geschikte elektrische gereedschap voor uw
toepassing. Met het geschikte elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.
b. Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c. Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder
de accu uit het elektrisch gereedschap voordat u
het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het
gereedschap opbergt. Met deze voorzorgsmaatregel
voorkomt u onbedoeld starten van het gereedschap.
d. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap
niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd
mee zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.
e. Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer
of bewegende delen van het gereedschap correct
functioneren en niet klemmen, en of er onderdelen
zodanig zijn gebroken of beschadigd dat de werking
van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat beschadigde delen repareren voordat u het
gereedschap gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
f.
Houd snijdende inzetgereedschappen scherp
en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
42
(Vertaling van de originele instructies)
g. Gebruik elektrische gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische
gereedschappen voor andere dan de voorziene
toepassingen kan leiden tot gevaarlijke situaties.
5. Gebruik en onderhoud van snoerloos elektrisch
gereedschap
a. Laad accu's alleen op met de door de fabrikant
aanbevolen lader. Een lader die geschikt is voor een
bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren wanneer
deze in combinatie met andere accu's wordt gebruikt.
b. Gebruik elektrisch gereedschap alleen in combinatie
met specifiek vermelde accu's. Het gebruik van andere
batterijen kan gevaar voor letsel en brand opleveren.
c. Houd accu's die niet worden gebruikt uit de buurt
van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, spijkers, schroeven of andere kleine metalen
voorwerpen die een verbinding van de ene pool naar
de andere tot stand kunnen brengen. Als kortsluiting
tussen de polen van de accu's wordt gemaakt, kunnen
brandwonden of brand worden veroorzaakt.
d. Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit
de accu spuiten. Vermijd contact. Indien onbedoeld
contact plaatsvindt, spoelt u met water. Als vloeistof
in aanraking komt met ogen, raadpleegt u bovendien
uw huisarts. Vloeistof die uit de accu spuit, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6. Service
a. Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met
originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt de
veiligheid van het gereedschap gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch
gereedschap
!
Waarschuwing! Aanvullende
veiligheidsinstructies voor takkenzagen
In deze instructiehandleiding wordt ingegaan op het beoogde
gebruik. De takkenzaag mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor deze is bestemd. Het apparaat mag
daarom bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor het vellen van
bomen. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken
dan wel de uitvoering van andere handelingen dan in deze
gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan tot persoonlijk
letsel leiden.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents