Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
c. Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batteriet inden indstilling, tilbehørsudskiftning
eller opbevaring af elværktøjet. Disse
sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet
start af værktøjet.
d. Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige
med elværktøj, eller som ikke har gennemlæst disse
instruktioner, benytte maskinen. Elværktøj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
e. Elværktøj bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller,
om bevægelige dele er skæve og ikke sidder fast,
og om delene er brækket eller beskadiget, så
elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele
repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld
skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
f.
Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe
skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere
at styre.
g. Brug elværktøjet, tilbehøret, indsatsværktøj osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner under
hensyntagen til arbejdsforholdene og arbejdet, der
skal udføres med værktøjet. I tilfælde af anvendelse af
elværktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
5. Brug og vedligeholdelse af batteridrevet værktøj
a. Genoplad kun med den lader, som producenten har
angivet. En lader, der er velegnet til én type batteripakke,
kan udgøre en brandfare, hvis den bruges til en anden
batteripakke.
b. Brug kun elværktøj sammen med batteripakker, der
er specifikt beregnet hertil. Brug af andre batteripakker
kan medføre personskade og brand.
c. Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes
på afstand af andre metalgenstande, f.eks.
papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem
de to poler. Kortslutning af batteriet kan forårsage
forbrændinger eller brand.
d. I visse situationer kan batteriet lække. Undgå kontakt.
Skyl med vand i tilfælde af kontakt. Søg læge, hvis
væsken kommer i kontakt med øjnene. Væske,
der lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller
forbrændinger.
6. Service
a. Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede
fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed opretholdes elværktøjets sikkerhed.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Yderligere sikkerhedsadvarsler for elværktøj
!
Apparatets påtænkte anvendelse fremgår af vejledningen.
Brug ikke værktøjet til andre formål end de tiltænkte; brug
f.eks. ikke værktøjet til træfældning. Brugen af ekstraudstyr
eller tilbehør eller udførelse af opgaver med værktøjet ud over
de i brugervejledningen anbefalede kan medføre risiko for
personskade.
Hold i el-værktøjets isolerede gribeflader ved udførelse
af arbejde, hvor der er risiko for, at tilbehøret kommer i
kontakt med skjulte ledninger eller dets egen ledning.
Tilbehør, der kommer i kontakt med en spændingsførende
ledning, kan gøre uisolerede dele af elværktøjet
strømførende og give brugeren elektrisk stød.
Brug tætsiddende og beskyttende tøj samt en
sikkerhedshjelm med visir/sikkerhedsbriller, høreværn,
skridsikkert fodtøj, beskyttende smækbukser og kraftige
læderhandsker.
Stå altid på en sådan måde, at du er i sikkerhed for
faldende grene.
Sikkerhedsafstanden mellem en gren, der skal skæres
ned, og omkringstående personer, bygninger og andre
genstande skal være mindst 2 1/2 gange grenens
længde. Omkringstående personer, bygninger eller
genstande inden for denne afstand risikerer at blive ramt
af den nedfaldende gren.
Planlæg en sikker flugtvej fra faldende træer eller grene.
Kontroller, at undvigeruten er fri for hindringer, der kan
forhindre eller hæmme bevægelsesfriheden. Husk, at
vådt græs og nyskåret bark er glat.
Sørg for, at der står en anden person i nærheden (men i
sikker afstand), hvis der skulle ske et uheld.
Brug ikke værktøjet, mens du står i et træ, på en stige
eller på en anden ustabil flade.
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
Hold godt fast i værktøjet med begge hænder, når
motoren kører.
Lad ikke den kørende kæde komme i kontakt med
genstande ved spidsen af sværdet.
Påbegynd først savningen, når kæden bevæger sig med
fuld hastighed.
Forsøg ikke at sætte saven i et tidligere snit. Lav et nyt
snit hver gang.
Pas på grene, der flytter sig, eller andre kræfter, der kan
lukke savsporet og klemme eller falde ind i kæden.
Forsøg ikke at save en gren over, hvis diameter er større
end værktøjets skærelængde.
Fjern altid batteriet fra værktøjet, og monter
kædebeskyttelsen over kæden, når værktøjet opbevares
eller transporteres.
Advarsel! Yderligere sikkerhedsvejledning for
beskæringssave
DANSK
87

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents