Gebruik Volgens Bestemming - Black & Decker GL652 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL652:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming

Uw Black & Decker strimmer is ontworpen voor het knippen
en afwerken van graskanten alsmede voor het knippen van
gras in besloten ruimtes. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld
voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van elektrische apparaten
dienen ter bescherming tegen brandgevaar, elektrische schok,
letsel en materiële schade altijd gepaste veiligheids-
maatregelen in acht te worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door
u
voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Het bedoelde gebruik wordt in deze handleiding
u
beschreven. Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik het apparaat
uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
Bewaar deze instructies zorgvuldig.
u
Gebruik van het apparaat
Kijk altijd goed uit wanneer u het apparaat gebruikt.
Draag altijd een veiligheidsbril.
u
Verbied kinderen en personen die niet van de inhoud van
u
de handleiding op de hoogte zijn het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen en dieren buiten het werkgebied en laat ze
u
dit apparaat of het elektriciteitssnoer niet aanraken.
Als u met het apparaat in de buurt van kinderen komt,
u
dient er goed op hen gelet te worden.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of
u
lichamelijk zwakke personen zonder toezicht.
Dit apparaat dient niet als speelgoed gebruikt te worden.
u
Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
u
Gebruik alleen op een droge plaats. Laat het apparaat niet
u
nat worden.
Dompel het apparaat niet in water onder.
u
Open de behuizing niet. Er bevinden zich geen door de
u
gebruiker verwisselbare onderdelen in het apparaat.
Werk niet met apparaten in een omgeving met
u
explosiegevaar, zoals in aanwezigheid van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof.
Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te
u
verwijderen om risico op kabel- en stekkerschade te
verkleinen.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
u
(inclusief kinderen) met beperkt lichamelijk, zintuigelijk of
geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij ze de supervisie of instructie is gegeven omtrent het
gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
30
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet
u
met het apparaat gaan spelen.
Na gebruik
Berg het apparaat na gebruik op in een droge, goed
u
geventileerde ruimte, buiten het bereik van kinderen.
Kinderen mogen geen toegang hebben tot opgeborgen
u
apparaten.
Wanneer het apparaat is opgeborgen of wordt
u
getransporteerd in een voertuig moet het apparaat worden
geplaatst in het oplaadstation of worden voorkomen dat
het apparaat kan bewegen door plotselinge verandering
van snelheid en richting.
Inspectie en reparatie
Controleer het apparaat voor gebruik op beschadigde of
u
defecte onderdelen. Controleer op kapotte onderdelen en
enige andere zaken die de werking nadelig kunnen
beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd
u
of defect is.
Defecte onderdelen dienen door een erkend
u
servicecentrum te worden gerepareerd of vervangen.
Probeer nooit om enig onderdeel anders dan in deze
u
handleiding beschreven te verwijderen of te vervangen.
Verlengsnoeren
Gebruik uitsluitend goedgekeurde verlengsnoeren, die
geschikt zijn voor het vermogen van het apparaat (zie
technische gegevens). Het verlengsnoer dient geschikt te zijn
voor gebruik buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt. Een
1,5 mm
HO5VV-F verlengsnoer met een lengte tot 30 m kan
2
worden gebruikt zonder dat dit de werking van de machine
beïnvloedt. Controleer het verlengsnoer voor gebruik op
beschadiging, veroudering en slijtage. Vervang een
beschadigd of defect verlengsnoer. Wanneer het verlengsnoer
op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor snoeiers
Waarschuwing! Snijelementen blijven draaien nadat de
motor is uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat u bekend bent met de bedienings-
u
onderdelen en het juiste gebruik van het apparaat.
Controleer voor gebruik het elektriciteitssnoer en de
u
verlengsnoer op beschadiging, veroudering en slijtage.
Indien een snoer tijdens gebruik beschadigd raakt,
verwijdert u het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact.
RAAK HET SNOER NIET AAN, VOORDAT DE STROOM
IS UITGESCHAKELD.
Gebruik het apparaat niet als de snoeren beschadigd of
u
versleten zijn.
Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te
u
beschermen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl653Gl655Gl656

Table of Contents