Sikkerhedsanvisninger - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Sikkerhedsanvisninger

FARE – ELEKTRISK STØD!
Brug ikke produktet udendørs.
Lad beskadigede stik eller ledninger udskifte omgående af en autoriseret
reparatør eller kundeservice, så farlige situationer forhindres.
Strømledningen må ikke knækkes eller klemmes. Hold strømledningen på
afstand af varmekilder.
Rør ikke ved strømstikket eller strømledningen med våde hænder.
Tag først inderskålen
Læg aldrig produktet ned i vand eller andre væsker!
ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!
Dette produkt må ikke bruges af børn mellem 0 og 8 år.
Dette produkt kan bruges af børn over 8 år, hvis de altid er under opsyn.
Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er
under opsyn eller er blevet oplært i brugen af produktet og de farer, som
kan være forbundet med det.
Rengøring og vedligeholdelse, som brugeren skal udføre, må ikke udføres
af børn.
Kogeapparater skal opstilles med håndtagene, så de står stabilt, og den
varme væske ikke kan skvulpe ud.
Børn må ikke lege med produktet.
Børn under 8 år skal holdes på afstand af produktet og tilslutningsledningen.
Brug ikke forlængerledning, da det skal være let at komme til stikkontakten
i en nødsituation.
SMUK 1500 A1
af basisdelen , før den rengøres i vand!
DK
43

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents