Download Table of Contents Print this page

Fondue; Ångkokning - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker

Advertisement

Table of Contents

Fondue

När produkten förberetts så som beskrivs i kapitel
Montering och uppställning:
1) Häll olja eller något annat fett som lämpar sig
för fondue i skålen
SE
MAX-markeringen i skålen
mer än upp till MAX-markeringen!
2) Stäng locket
3) Sätt temperaturreglaget
värmningslampan
kommit upp i den inställda temperaturen.
4) Ta av locket
5) Spetsa små köttbitar på fonduegafflarna
och doppa försiktigt ner dem i det heta fettet.
6) Efter några minuter är det färdigt. Ta upp
köttbitarna ur fettet.
7) När du inte vill ha mer fondue sätter du tempe-
raturreglaget på 0 och drar ut kontakten ur
uttaget.
OBSERVERA
Häll över det kallnade fettet (det måste fortfa-
rande vara flytande) i lämpliga behållare, t ex
flaskor. Använd pipen i hörnet av skålen
Varje kommun eller stad har olika regler för
hur gammal matolja eller gammalt matfett
ska kasseras. Ofta är det inte tillåtet att kasta
sådant avfall i de vanliga hushållssoporna.
Fråga hos din kommun eller stadsdelsförvalt-
ning hur den gamla oljan/det gamla fettet
ska kasseras.
28
. Häll olja/fett upp till
. Fyll aldrig på
.
på läge 3. Upp-
tänds så snart produkten
.
Ångkokning
När produkten förberetts så som beskrivs i kapitel
Montering och uppställning:
1) Fyll ca 1 liter vatten i skålen
räcker till ca 30 minuters ångkokning. Om det
tar längre tid fyller du på motsvarande mängd
vatten. Fyll maximalt 2,5 liter vatten i produk-
ten. Annars kan kokande vatten stänka upp på
de livsmedel som tillagas.
OBSERVERA
MIN- och MAX-markeringen i skålen
bara relevant när man fyller på olja eller fett!
Man behöver inte ta hänsyn till dem när man
fyller på vatten!
Hur mycket vatten som krävs beror på hur
länge man vill ångkoka maten. Ju längre tid
som krävs, desto mer vatten måste fyllas på.
Ju oftare locket
desto längre tid tar det att ångkoka. Varje
gång man lyfter på locket strömmar ånga ut!
Eventuellt behövs mer vatten, eftersom en del
ånga försvinner varje gång locket lyfts!
Om vattnet tar slut under tiden lyfter du
försiktigt på locket
.
så att vattnet inte rinner över den mat som
ångkokas. När man fyllt på mer vatten tar
det en stund för det att värmas upp så att ny
ånga kan bildas.
2) Häng ångkokningsgallret
som beskrivs i kapitel Montering och uppställ-
ning.
3) Sätt temperaturreglaget
4) Vänta tills du tydligt kan se ångan stiga.
5) Lägg det som ska tillagas på ångkokningsgall-
ret
.
6) Stäng locket
. 1 liter vatten
öppnas under tiden,
och fyller på mer. Akta
på skålen
på läge 4.
.
SMUK 1500 A1
är

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents