Veiligheidsvoorschriften - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR – ELEKTRISCHE SCHOK!
Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
Laat beschadigde stekkers en snoeren onmiddellijk door erkend en vakkun-
dig personeel of door de klantenservice vervangen, zodat risico's worden
vermeden.
Knik of plet het snoer niet. Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen.
Raak de netstekker of het netsnoer nooit met natte handen aan.
Neem de binnenschaal
reinigt!
Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloeistoffen!
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij
onder toezicht staan.
Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis,
mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat
zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen.
Kookapparaten dienen met behulp van de handgrepen te worden ge-
plaatst op een stabiele ondergrond, om morsen van de hete vloeistof te
voorkomen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan
8 jaar.
Gebruik geen verlengsnoer: in geval van nood moet de netstekker snel te
bereiken zijn.
SMUK 1500 A1
eerst van de basis
af, voordat u deze in water
NL
BE
63

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents