Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents
 • Svenska

  • Beskrivning
  • Föreskriven Användning
  • Inledning
  • Leveransens Innehåll
  • Tekniska Data
  • Säkerhetsanvisningar
  • Före Första Användningen
  • Information Om den Här Produkten
  • Montering Och Uppställning
  • Användning
   • Temperaturinställningar
   • Varmhållning/Långsam Stekning /Kokning/Stekning
   • Fondue
   • Ångkokning
   • Stekning/Rostning
   • Fritering
  • Förvaring
  • Rengöring Och Skötsel
  • Åtgärda Fel
  • Garanti Och Service
  • Importör
  • Kassering
  • Recept
 • Dansk

  • Anvendelsesområde
  • Beskrivelse Af Produktet
  • Indledning
  • Pakkens Indhold
  • Tekniske Data
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Fakta Om Produktet
  • Før Produktet Bruges Første Gang
  • Samling Og Opstilling
  • Betjening
   • Temperaturindstillinger
   • Varmholdning / Simren / Kogning / Stegning
   • Fondue
   • Dampkogning
   • Stegning/Grilning
   • Fritering
  • Opbevaring
  • Rengøring Og Vedligeholdelse
  • Afhjælpning Af Fejl
  • Bortskaffelse
  • Garanti Og Service
  • Importør
  • Opskrifter
 • Dutch

  • Gebruik in Overeenstemming Met Bestemming
  • Inhoud Van Het Pakket
  • Inleiding
  • Productbeschrijving
  • Technische Gegevens
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Informatie Bij Het Apparaat
  • Vóór de Eerste Ingebruikname
  • Monteren en Plaatsen
  • Bedienen
   • Temperatuurinstellingen
   • Warmhouden/Stoven/Koken/Braden
   • Fondue
   • Stoomkoken
   • Braden/Roosteren
   • Frituren
  • Opbergen
  • Reiniging en Onderhoud
  • Problemen Oplossen
  • Afvoeren
  • Garantie en Service
  • Importeur
  • Recepten
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Einleitung
  • Gerätebeschreibung
  • Lieferumfang
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • At Ch
  • Informationen zu dem Gerät
  • Vor dem Ersten Gebrauch
  • Zusammenbauen und Aufstellen
  • Bedienen
  • Temperatureinstellungen
  • Warmhalten / Schmoren / Kochen /Braten
  • Dampfgaren
  • Fondue
  • Braten/Rösten
  • Frittieren
   • Reinigung und Pflege
   • Aufbewahrung
   • Fehlerbehebung
   • Garantie und Service
   • Entsorgung
   • Importeur
   • Rezepte

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

MULTI COOKER SMUK 1500 A1
MULTI COOKER
Operating instructions
MULTIKOGER
Betjeningsvejledning
MULTIKOCHER
Bedienungsanleitung
IAN 114280
MULTIKOKARE
Bruksanvisning
MULTIKOKER
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SMUK 1500 A1

 • Page 1 MULTI COOKER SMUK 1500 A1 MULTI COOKER MULTIKOKARE Operating instructions Bruksanvisning MULTIKOGER MULTIKOKER Betjeningsvejledning Gebruiksaanwijzing MULTIKOCHER Bedienungsanleitung IAN 114280...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Page 4: Table Of Contents

  Recipes ............. . 13 SMUK 1500 A1...
 • Page 5: Introduction

  MULTI COOKER SMUK 1500 A1 Appliance description Figure A: Introduction Congratulations on the purchase of your new Grab handle appliance. Frying basket hook You have selected a high-quality product. Frying basket The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage Inner bowl and disposal.
 • Page 6: Safety Guidelines

  Children younger than 8 years of age must be kept away from the appliance ► and the power cable. To ensure that you can disconnect the appliance quickly in the event of an ► emergency, do not use extension cables. SMUK 1500 A1...
 • Page 7 Do not use the appliance near hot surfaces. ► Never leave the appliance unattended while it is being used. ► Do not use an external timing switch or a separate remote control system to ► operate the appliance. SMUK 1500 A1...
 • Page 8: Information About This Appliance

  Provide sufficient packaging material and any protective wrapping ventilation by opening a window, for example. or stickers. ■ Clean all components as described in the section “Cleaning and Care”. Ensure that all parts are completely dry. SMUK 1500 A1...
 • Page 9: Assembly And Setting Up

  If the lid is open, you can hang the frying basket on the rim of the inner bowl using the hook For instance, if the fried food is ready and the excess fat is to be allowed to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 10: Operation

  However, the lamp may go out and on again at any time. This indicates that the set tem- perature has briefly fallen and the appliance is heating itself back up. SMUK 1500 A1...
 • Page 11: Fondue

  3) Set the temperature control to level 4. 4) Wait until steam is perceptibly emitted. 5) Place the food onto the steamer grill 6) Now close the lid SMUK 1500 A1...
 • Page 12: Sautéing/Roasting

  6) Remove the plug from the mains power socket. Using the hook , hang it on the rim of the in- ner bowl . This allows the excess fat to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 13: Cleaning And Care

  Risk of electric shock! Storage Never submerse the base in water or other fluids! ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location. SMUK 1500 A1...
 • Page 14: Troubleshooting

  If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have found some other kind of malfunction, please contact our Customer Service. SMUK 1500 A1...
 • Page 15: Warranty And Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 114280 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 114280 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SMUK 1500 A1...
 • Page 16: Recipes

  5) Season the dip to taste with the spices. 6) Then turn the temperature control down to 1 and serve the dip warm direct from the appliance. You can dip crisps, nachos or bread in the mix. SMUK 1500 A1...
 • Page 17 5) Stir the apple sauce occasionally. 6) Wait for 40–50 minutes. If the apple pieces have not disintegrated, you can mash them into a paste using a potato masher or similar. SMUK 1500 A1...
 • Page 18 7) Season the dip to taste with the spices. 9) Mix everything in a bowl and add a little You can dip crisps, nachos or bread in the mix. balsamic vinegar. SMUK 1500 A1...
 • Page 19 2) Peel the potatoes and onions and dice them. 6) Set the temperature control to level 2 and wait another 5 minutes. 7) Then turn the temperature control to 0 and switch off the appliance. SMUK 1500 A1...
 • Page 20 2 - 3 hours so that the beans 4) Hang the steamer grill in the appliance. are soft. 5) Lay the bread and ingredients on the steamer grill close the lid 6) Wait until the cheese has melted. SMUK 1500 A1...
 • Page 21 7) Peel the carrots and potatoes and cut them into strips. 8) After 1 1/2 hours, add the potatoes and car- rots and simmer for a further 40 minutes until the meat and the vegetables are soft. SMUK 1500 A1...
 • Page 22 • control  back up to level and wait 4–5 acquire an even brown colour. minutes. 7) Remove the chicken fillet carefully from the hot oil and allow it to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 23 25–30 minutes. 6) Lift the frying basket carefully out of the hot oil and hang it on the rim to allow any excess fat to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 24 Recept ............. . 33 SMUK 1500 A1...
 • Page 25: Inledning

  MULTIKOKARE SMUK 1500 A1 Beskrivning Bild A: Inledning Lock Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. Handtag Du har valt en produkt med hög kvalitet. Krok till friteringskorg Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Friteringskorg Den innehåller viktig information om säkerhet, an- vändning och återvinning.
 • Page 26: Säkerhetsanvisningar

  Barn får inte leka med produkten. ► Barn under 8 år ska hållas på avstånd från produkten och anslutningskabeln. ► Använd inga förlängningskablar. Det måste gå snabbt att dra ut kontakten i ► nödsituationer. SMUK 1500 A1...
 • Page 27 Fyll aldrig vätska direkt i basen ! Sätt alltid in skålen först. ► VARNING! BRANDRISK! Använd inte produkten i närheten av heta ytor. ► Lämna inte produkten utan uppsikt när den används. ► Använd ingen extern timer eller separat fjärrkontroll för att styra produkten. ► SMUK 1500 A1...
 • Page 28: Information Om Den Här Produkten

  Ta upp alla delar ur kartongen och ta bort allt förpackningsmaterial och ev. skyddsfolie och klistermärken. ■ Rengör alla delar så som beskrivs i kapitel Rengö- ring och skötsel. Försäkra dig om att alla delar är helt torra. SMUK 1500 A1...
 • Page 29: Montering Och Uppställning

  OBSERVERA öppningarna i friteringskorgen Du kan hänga friteringskorgen i kroken på kanten av skålen när locket är öppet. Det passar bra till exempel när du friterat färdigt och fettet ska droppa av. SMUK 1500 A1...
 • Page 30: Användning

  Det kan emellertid hända att den tänds och släcks några gånger under tiden. Det betyder att temperaturen sjunkit för mycket en liten stund och att produkten nu har värmts upp igen. SMUK 1500 A1...
 • Page 31: Fondue

  Montering och uppställ- ska kasseras. ning. 3) Sätt temperaturreglaget på läge 4. 4) Vänta tills du tydligt kan se ångan stiga. 5) Lägg det som ska tillagas på ångkokningsgall- 6) Stäng locket SMUK 1500 A1...
 • Page 32: Stekning/Rostning

  5) När du tagit ut maten sätter du temperaturreg- upp friteringskorgen ur det heta fettet. Häng laget på läge 0. upp den med kroken i kanten av skålen 6) Dra ut kontakten ur uttaget. Då kan överflödigt fett droppa av. SMUK 1500 A1...
 • Page 33: Rengöring Och Skötsel

  Försäkra dig dock alltid om att de är elchocker! helt torra innan du monterar ihop och använ- der produkten igen. Doppa aldrig ner basen i vatten eller andra vätskor! Förvaring ■ Förvara den rengjorda produkten på ett rent, dammfritt och torrt ställe. SMUK 1500 A1...
 • Page 34: Åtgärda Fel

  Det betyder inte att något är fel. tänds och släcks hela ibland värmas upp igen. tiden. Om det inte går att åtgärda felet med hjälp av ovanstående tips eller om det uppstår andra typer av fel ska du kontakta vår kundservice. SMUK 1500 A1...
 • Page 35: Garanti Och Service

  När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 114280 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 114280 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) SMUK 1500 A1...
 • Page 36: Recept

  5) Smaka av dipsåsen med kryddorna. 6) Sätt temperaturreglaget på läge 1 igen och servera dipsåsen varm direkt ur skålen. Sedan kan du dippa chips, nachos eller bröd i såsen. SMUK 1500 A1...
 • Page 37 5) Rör om i äppelblandningen då och då. 6) Vänta i 40 - 50 minuter. Om äppelbitarna fort- farande är hela kan du använda en potatisstöt eller liknande för att mosa sönder dem. SMUK 1500 A1...
 • Page 38 8) Skär upp sparrisen i mindre bitar och låt dem 6) Tillsätt tomatsåsen och låt såsen koka ihop lite. kallna. 7) Smaka av dipsåsen med kryddorna. 9) Blanda allt i en skål och tillsätt balsamvinäger. Sedan kan du dippa chips, nachos eller bröd i såsen. SMUK 1500 A1...
 • Page 39 1) Skär upp revbensspjällen och ta bort fettet. färdigt. 2) Skala och tärna potatis och lök. 6) Sätt då temperaturreglaget på läge 2 och vänta i 5 minuter. 7) Skruva sedan tillbaka temperaturreglaget till läge 0 och stäng av produkten. SMUK 1500 A1...
 • Page 40 3) Ta upp det rostade brödet ur skålen och lägg tills bönorna är mjuka. på corned beef, surkål, majonäs/remouladsås och ost. 4) Sätt in ångkokningsgallret i produkten. 5) Lägg smörgåsen på ångkokningsgallret stäng locket 6) Vänta tills osten har smält. SMUK 1500 A1...
 • Page 41 7) Skala och strimla morötter och potatis. 8) Efter 1 1/2 timme tillsätter du potatis och morötter och låter det småkoka i ytterligare 40 minuter tills både köttet och grönsakerna blivit mjuka. SMUK 1500 A1...
 • Page 42 5) Fritera lökringarna i ca 2 minuter. Vänd lök- • temperaturreglaget på läge och väntar ringarna en gång så att de blir bruna på båda 4 - 5 minuter. sidorna. 7) Ta sedan försiktigt upp kycklingfilén ur den heta oljan och låt den rinna av. SMUK 1500 A1...
 • Page 43 25 - 30 minuter. 6) Lyft sedan försiktigt upp friteringskorgen ur den heta oljan och häng den på kanten av skålen så att överflödigt fett kan droppa av. SMUK 1500 A1...
 • Page 44 Opskrifter ............53 SMUK 1500 A1...
 • Page 45: Indledning

  MULTIKOGER SMUK 1500 A1 Beskrivelse af produktet Figur A: Indledning Låg Tillykke med købet af dit nye produkt. Håndtag Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvej- Krog til friturekurv ledningen er en del af dette produkt. Den indeholder...
 • Page 46: Sikkerhedsanvisninger

  Børn må ikke lege med produktet. ► Børn under 8 år skal holdes på afstand af produktet og tilslutningsledningen. ► Brug ikke forlængerledning, da det skal være let at komme til stikkontakten ► i en nødsituation. SMUK 1500 A1...
 • Page 47 Hæld aldrig væske direkte i basisdelen ! Sæt altid inderskålen ind først. ► ADVARSEL! BRANDFARE! Anvend ikke produktet i nærheden af varme overflader. ► Hold altid produktet under opsyn ved brug. ► Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fjernbetjeningssystem til ► betjening af produktet. SMUK 1500 A1...
 • Page 48: Fakta Om Produktet

  ■ Tag alle dele ud af kassen, og fjern emballe- ringsmaterialet og en eventuel beskyttelsesfolie og mærkater. ■ Rengør alle dele som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Kontrollér, at alle dele er helt tørre. SMUK 1500 A1...
 • Page 49: Samling Og Opstilling

  Luk låget ringene på friturekurven indefra: BEMÆRK Friturekurven kan hænge på inderskålens kant ved hjælp af krogen , når låget åbnet. For eksempel når de friterede fødevarer er fær- dige, og det overflødige fedt skal dryppe af. SMUK 1500 A1...
 • Page 50: Betjening

  Den kan dog blive ved med at slukke og tænde igen. Det betyder, at den indstillede temperatur kortvarigt har været for lav, og produktet er varmet op igen. SMUK 1500 A1...
 • Page 51: Fondue

  Indhent informationer beskrevet i kapitlet "Samling og opstilling". hos din kommune vedrørende bortskaffelses- muligheder. 3) Stil temperaturindstillingen på trin 4. 4) Vent, til der kommer damp op. 5) Læg fødevarerne på dampristen 6) Luk låget SMUK 1500 A1...
 • Page 52: Stegning/Grilning

  7) Når fødevarerne er færdige, skal låget 6) Tag stikket ud af stikkontakten. tages af, og friturekurven løftes op af det varme fedtstof. Hæng den med krogen på inderskålens kant. Derved kan overskyden- de fedtstof dryppe af. SMUK 1500 A1...
 • Page 53: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Der er fare for elektrisk stød! vaskemaskinen. Kontrollér, at alle dele er helt tørre, før produktet samles og anvendes igen. Læg aldrig basisdelen ned i vand eller andre væsker! Opbevaring ■ Opbevar det rengjorte produkt på et rent og støvfrit sted. SMUK 1500 A1...
 • Page 54: Afhjælpning Af Fejl

  Hvis fejlene ikke kan rettes med ovenstående fejlafhjælpning, eller hvis du finder andre typer fejl, bedes du henvende dig til vores service. SMUK 1500 A1...
 • Page 55: Garanti Og Service

  Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 114280 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) SMUK 1500 A1...
 • Page 56: Opskrifter

  5) Smag dippen til med krydderierne. 6) Stil temperaturindstillingen tilbage til trin 1, og servér dippen varm direkte fra produktet. Du kan dyppe chips, nachos eller brød i dippen. SMUK 1500 A1...
 • Page 57 4) Læg æblestykkerne og alle ingredienserne i inderskålen og luk låget 5) Rør af og til i æblemosen. 6) Vent 40 – 50 minutter. Hvis æblestykkerne stadig ikke er opløst, kan de laves til mos med en kartoffelmoser eller lign. SMUK 1500 A1...
 • Page 58 6) Hæld tomatsovsen i, og lad dippen koge ind. 9) Bland alle ingredienser i en skål og hæld en 7) Smag dippen til med krydderierne. smule balsamico-eddike over. Du kan dyppe chips, nachos eller brød i dippen. SMUK 1500 A1...
 • Page 59 6) Stil temperaturindstillingen på trin 2 og vent 1) Skær spareribsene ud og fjern fedtet. i 5 minutter til. 2) Skræl kartoflerne og løgene og skær dem 7) Stil så temperaturindstillingen på "0", og i terninger. sluk for produktet. SMUK 1500 A1...
 • Page 60 3) Tag toastbrødet op af inderskålen , og læg timer, så bønnerne bliver bløde. corned beef, surkål, mayonnaise/remoulade og ost på. 4) Hæng dampristen på multikogeren. 5) Læg det smurte toastbrød på dampristen og luk låget 6) Vent, til osten er smeltet. SMUK 1500 A1...
 • Page 61 7) Skræl gulerødderne og kartoflerne og skær dem i strimler. 8) Tilsæt kartoflerne og gulerødderne efter 1 1/2 time og lad det hele småkoge i yderligere 40 minutter, til kødet og grøntsagerne er kogt. SMUK 1500 A1...
 • Page 62 5) Fritér løgringene i ca. 2 minutter. Vend løgrin- efter 20 minutter, og vent i 4 - 5 minutter. gene en enkelt gang under friteringen, så de bliver ensartet brune. 7) Tag forsigtigt kyllingefileten op af den varme olie, og lad den dryppe af. SMUK 1500 A1...
 • Page 63 5) Sænk forsigtigt friturekurven ned i den varme olie, og fritér pommes friterne i ca. 25 - 30 minutter. 6) Tag derefter forsigtigt friturekurven op af den varme olie, og hæng den på kanten, så overskydende fedt kan dryppe af. SMUK 1500 A1...
 • Page 64 Recepten ............73 SMUK 1500 A1...
 • Page 65: Inleiding

  MULTIKOKER SMUK 1500 A1 Productbeschrijving Afbeelding A: Inleiding Deksel Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Handgreep nieuwe apparaat. Haak frituurmand U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig Frituurmand product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen Binnenschaal voor veiligheid, gebruik en afvoeren.
 • Page 66: Veiligheidsvoorschriften

  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. ► Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan ► 8 jaar. Gebruik geen verlengsnoer: in geval van nood moet de netstekker snel te ► bereiken zijn. SMUK 1500 A1...
 • Page 67 Gebruik het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken. ► Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in werking is. ► Gebruik geen externe tijdschakelklok of een apart afstandsbedienings- ► systeem om het apparaat aan te sturen. SMUK 1500 A1...
 • Page 68: Informatie Bij Het Apparaat

  Zorg voor vol- folie en stickers. doende ventilatie, open bijvoorbeeld een raam. ■ Maak alle onderdelen schoon, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Con- troleer of alle onderdelen volledig droog zijn. SMUK 1500 A1...
 • Page 69: Monteren En Plaatsen

  OPMERKING U kunt de frituurmand bij geopend deksel met behulp van de haak aan de rand van de binnenschaal hangen. Bijvoorbeeld wanneer het te frituren product klaar is en het overtollige vet moet afdruipen. SMUK 1500 A1...
 • Page 70: Bedienen

  Niettemin kan het indicatielampje steeds opnieuw doven en weer gaan branden. Dit betekent dat de temperatuur even te laag is geweest, zodat het apparaat weer moet worden verhit. SMUK 1500 A1...
 • Page 71: Fondue

  , zoals in het hoofdstuk "Monteren en plaatsen" wordt beschreven. 3) Zet de temperatuurregelaar op stand 4. 4) Wacht tot er duidelijk zichtbaar stoom om- hoogkomt. 5) Leg de levensmiddelen op het gaarstoom- rooster 6) Sluit het deksel SMUK 1500 A1...
 • Page 72: Braden/Roosteren

  0. het hete vet. Hang de mand met behulp van de 6) Trek de stekker uit het stopcontact. haak aan de rand van de binnenschaal Zo kan het overtollige vet eraf druipen. SMUK 1500 A1...
 • Page 73: Reiniging En Onderhoud

  Dompel de basis nooit in water of in andere vloeistoffen! Opbergen ■ Berg het schoongemaakte apparaat op een schone, stofvrije en droge plaats op. SMUK 1500 A1...
 • Page 74: Problemen Oplossen

  Daarvoor is het nodig dat het ap- storing. en dooft dan weer. paraat steeds even kort wordt ingeschakeld. Neem a.u.b. contact op met de klantenservice, als de storingen met de bovenstaande aanwijzingen niet verholpen kunnen worden, of indien u andere storingen constateert. SMUK 1500 A1...
 • Page 75: Garantie En Service

  Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 114280 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 114280 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) SMUK 1500 A1...
 • Page 76: Recepten

  5) Breng de dipsaus op smaak met de specerijen. 6) Zet de temperatuurregelaar dan op stand 1 terug en serveer de dipsaus warm, direct uit het apparaat. U kunt nu chips, nacho's of brood in de dipsaus steken. SMUK 1500 A1...
 • Page 77 4) Doe de stukjes appel in de binnenschaal en sluit het deksel 5) Roer de appelmoes af en toe om. 6) Wacht 40 - 50 minuten. Wanneer de stukjes appel nog niet uiteengevallen zijn, kunt u ze met een pureestamper o.i.d. tot moes drukken. SMUK 1500 A1...
 • Page 78 6) Voeg de tomatensaus toe en laat de dipsaus afkoelen. even inkoken. 9) Meng alles in een schaal en doe er wat balsa- 7) Breng de dipsaus op smaak met de specerijen. micoazijn over. U kunt nu chips, nacho's of brood in de dipsaus steken. SMUK 1500 A1...
 • Page 79 2) Schil de aardappelen en uien en snij ze in 6) Zet dan de temperatuurregelaar op stand 2 blokjes. en wacht nog 5 minuten. 7) Draai dan de temperatuurregelaar naar "0" en zet het apparaat uit. SMUK 1500 A1...
 • Page 80 4) Hang het gaarstoomrooster in het ap- paraat. 5) Leg de belegde toast op het gaarstoom- rooster  en sluit het deksel 6) Wacht tot de kaas gesmolten is. SMUK 1500 A1...
 • Page 81 7) Schil de wortels en aardappelen en snij ze in reepjes. 8) Doe na 1 1/2 uur de aardappelen en de wor- tels erbij en laat alles nog 40 minuten sudderen, zodat het vlees en de groenten zacht zijn. SMUK 1500 A1...
 • Page 82 5) Frituur de uienringen ca. 2 minuten. Draai 4 - 5 minuten. ondertussen de uienringen een keer om, zodat deze gelijkmatig bruin worden. 7) Neem dan de kipfilet voorzichtig uit de hete olie en laat de kipfilet afdruipen. SMUK 1500 A1...
 • Page 83 25 - 30 minuten. 6) Licht dan de frituurmand voorzichtig uit de hete olie en hang de mand aan de rand, zodat het overtollig vet eraf kan druipen. SMUK 1500 A1...
 • Page 84 Rezepte ............. 93 SMUK 1500 A1...
 • Page 85: Einleitung

  MULTIKOCHER SMUK 1500 A1 Gerätebeschreibung Abbildung A: Einleitung Deckel Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Haltegriff Gerätes. Haken Frittierkorb Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt Frittierkorb entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Innenschale für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 86: Sicherheitshinweise

  Verschütten der heißen Flüsigkeit zu vermeiden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten. ► Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, im Notfall muss der Netzstecker ► schnell zu erreichen sein. SMUK 1500 A1...
 • Page 87 Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen. ► Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. ► Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem ► um das Gerät zu betreiben. SMUK 1500 A1...
 • Page 88: Informationen Zu Dem Gerät

  Sorgen Sie für ■ Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reini- ausreichende Belüftung, öffnen Sie zum Beispiel gung und Pflege“ beschrieben. Stellen Sie sicher, ein Fenster. dass alle Teile vollständig getrocknet sind. SMUK 1500 A1...
 • Page 89: Zusammenbauen Und Aufstellen

  Ösen am Frittierkorb schieben lassen: Sie können den Frittierkorb bei geöffnetem Deckel mit Hilfe des Hakens an den Rand der Innenschale hängen. Zum Beispiel, wenn das Frittiergut fertig ist und das überschüssige Fett abtropfen soll.“ SMUK 1500 A1...
 • Page 90: Bedienen

  Die Aufheizkontrollleuchte leuchtet sobald das Gerät auf die eingestellte Temperaturstu- fe aufgeheizt ist. Jedoch kann diese immer wieder erlöschen und aufleuchten. Das bedeutet, dass die ein- gestellte Temperatur kurzzeitig unterschritten war und das Gerät wieder aufgeheizt hat. SMUK 1500 A1...
 • Page 91: Fondue

  , wie im Kapitel „Zusammenbauen Entsorgungsmöglichkeiten. und Aufstellen“ beschrieben. 3) Stellen Sie den Temperaturregler auf die Stufe 4. 4) Warten Sie bis deutlich Dampf aufsteigt. 5) Legen Sie die Lebensmittel auf den Dampfgar- rost 6) Schließen Sie den Deckel SMUK 1500 A1...
 • Page 92: Braten/Rösten

  7) Wenn das Frittiergut fertig ist, nehmen Sie den dose. Deckel ab und heben Sie den Frittierkorb aus dem heißen Fett heraus. Hängen Sie ihn mit Hilfe des Hakens an den Rand der Innenschale . So kann überschüssiges Fett abtropfen. SMUK 1500 A1...
 • Page 93: Reinigung Und Pflege

  Stellen Sie jedoch sicher, dass alles wieder Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser vollkommen trocken ist, bevor Sie das Gerät oder andere Flüssigkeiten! wieder zusammenbauen und benutzen. Aufbewahrung ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenem Ort auf. SMUK 1500 A1...
 • Page 94: Fehlerbehebung

  Gerät immer wieder kurz und erlischt dann aufheizt. wieder. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SMUK 1500 A1...
 • Page 95: Garantie Und Service

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH Service Deutschland BURGSTRASSE 21 Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem 44867 BOCHUM dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de GERMANY IAN 114280 www.kompernass.com Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 114280 SMUK 1500 A1...
 • Page 96: Rezepte

  5) Schmecken Sie den Dip mit den Gewürzen ab. noch etwas Soßenbinder hinzugben. 6) Stellen Sie den Temperaturregler dann auf die Stufe 1 zurück und servieren Sie den Dip warm direkt aus dem Gerät. Sie können nun Chips, Nachos oder Brot in den Dip tauchen. SMUK 1500 A1...
 • Page 97 Sie den Deckel 5) Rühren Sie das Apfelmus ab und zu um. 6) Warten Sie 40 - 50 Minuten. Wenn die Ap- felstücke noch nicht zerfallen sind, können Sie diese mit einem Kartoffelstampfer o.ä. zu Mus zerdrücken. SMUK 1500 A1...
 • Page 98 Sie den Dip etwas einkochen. 9) Vermischen Sie alles in einer Schüssel und 7) Schmecken Sie den Dip mit den Gewürzen ab. geben Sie ein wenig Balsamico-Essig darüber. Sie können nun Chips, Nachos oder Brot in den Dip tauchen. SMUK 1500 A1...
 • Page 99 1) Schneiden Sie die Rippchen und entfernen Sie 7) Drehen Sie dann den Temperaturregler das Fett. „0“ und stellen Sie das Gerät aus. 2) Schälen Sie die Kartoffeln und die Zwiebel und schneiden Sie sie in Würfel. SMUK 1500 A1...
 • Page 100 Sie ihn mit Corned Beef, Sauer- kraut, Mayonnaise/Remoulade und Käse. 4) Hängen Sie den Dampfgarrost in das Gerät. 5) Legen Sie den belegten Toast auf den Dampf- garrost und schließen Sie den Deckel 6) Warten Sie, bis der Käse geschmolzen ist. SMUK 1500 A1...
 • Page 101 Sie sie in Streifen. 8) Geben Sie nach den 1 1/2 Stunden die Kar- toffeln und die Karotten hinzu und lassen Sie alles nocheinmal für 40 Minuten köcheln, so dass das Fleisch und das Gemüse weich ist. SMUK 1500 A1...
 • Page 102 6) Nach den 20 Minuten stellen Sie den Tem- einmal um, damit diese gleichmäßig braun • peraturregler wieder auf die Stufe werden. warten 4 - 5 Minuten. 7) Nehmen Sie dann das Hähnchenfilet vorsichtig aus dem heißen Öl und lassen Sie es abtropfen. SMUK 1500 A1...
 • Page 103 Öl und frittieren Sie die Pommes Frites ca. 25 - 30 Minuten. 6) Heben Sie dann den Frittierkorb vorsichtig aus dem heißen Öl und hängen Sie diesen am Rand ein, so dass überschüssiges Fett abtropfen kann. SMUK 1500 A1...
 • Page 104 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus · Tilstand af information Stand van de informatie · Stand der Informationen: 05 / 2015 · Ident.-No.: SMUK1500A1-042015-1 IAN 114280...

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents