Säkerhetsanvisningar - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Säkerhetsanvisningar
FARA - RISK FÖR ELCHOCK!
Använd inte produkten utomhus.
Låt omedelbart en auktoriserad fackverkstad eller vår kundtjänst byta ut
skadade kontakter och kablar för att undvika olyckor.
Bocka eller kläm inte kabeln. Håll kabeln på avstånd från värmekällor.
Ta aldrig i kabeln eller kontakten med våta händer.
Ta först av skålen
Doppa aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor!
VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!
Denna produkt får inte användas av barn som är mellan 0 och 8 år gamla.
Denna produkt kan användas av barn från 8 år och över om de hålls under
uppsikt hela tiden.
Den här produkten får användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de
hålls under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert
sätt och inser vilka risker det innebär.
Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte göras av
barn.
Kokkärl måste lyftas i handtagen och ställas så att de står stadigt för att
undvika att het vätska skvalpar ut.
Barn får inte leka med produkten.
Barn under 8 år ska hållas på avstånd från produkten och anslutningskabeln.
Använd inga förlängningskablar. Det måste gå snabbt att dra ut kontakten i
nödsituationer.
SMUK 1500 A1
från basen
innan du rengör den i vatten!
SE
23

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents