Rengøring Og Vedligeholdelse; Opbevaring - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

8) Efter fritering skal temperaturindstillingen stilles
på 0 og stikket trækkes ud af stikkontakten.
BEMÆRK
Når olien eller andet fedtstof er afkølet (fedt-
stoffet skal lige akkurat kunne flyde), skal det
fyldes på egnede beholdere, for eksempel
flasker. Brug hælderenden på hjørnet af
inderskålen
DK
Der gælder forskellige regler i kommuner og
byer for bortskaffelse af spiseolie eller -fedt.
Ofte er det ikke tilladt at bortskaffe disse olie-
eller fedttyper sammen med det normale hus-
holdningsaffald. Indhent informationer hos din
kommune vedrørende bortskaffelsesmuligheder.
BEMÆRK
Du kan også bage friturebagværk uden
friturekurven
det varme fedtstof i inderskålen
færdige fødevarer ud af inderskålen
hjælp af skummeskeen
Rengøring og vedligeholdelse
FARE – ELEKTRISK STØD!
Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengø-
ring! Der er fare for elektrisk stød!
Læg aldrig basisdelen
andre væsker!
50
.
. Fødevarerne lægges ned i
. Tag de
.
ned i vand eller
ADVARSEL!
FARE FOR PERSONSKADER!
Lad først produktet køle af, før du rengør det.
Ellers er der fare for forbrændinger!
OBS! MATERIELLE SKADER!
Brug ikke skurepulver eller stærke rengørings-
midler. De kan beskadige overfladen!
Rengør basisdelen
Brug et mildt opvaskemiddel på kluden, hvis
snavset sidder meget fast.
Kontrollér, at basisdelen
den bruges igen.
Rengør inderskålen
meskeen
låget
og håndtaget
mildt opvaskemiddel.
Skyl alle delene af med rent vand.
Når delene er skyllet af, skal de tørres grundigt
ved
af med et viskestykke.
Kontrollér, at alle dele er tørre, inden de anven-
des igen.
BEMÆRK
Friturekurven
og fonduegaflerne
vaskemaskinen. Kontrollér, at alle dele er helt
tørre, før produktet samles og anvendes igen.

Opbevaring

Opbevar det rengjorte produkt på et rent og
støvfrit sted.
med en fugtig klud.
er helt tør, inden
, fonduegaflerne
, friturekurven
, dampristen  ,
i varmt vand. Tilsæt et
, låget
, skummeskeen
kan også rengøres i op-
SMUK 1500 A1
, skum-

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents