Download Print this page

Garanti Och Service; Kassering; Importör - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Garanti och service

För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från
från och med inköpsdatum. Produkten har tillver-
kats med omsorg och testats noga innan leveran-
sen. Spara kassakvittot som köpbevis.
SE
För garantiärenden ber vi dig kontakta vår kund-
tjänst per telefon. Bara då kan du skicka in pro-
dukten utan kostnad.
Garantin gäller endast för material- eller fabrika-
tionsfel, den täcker inte transportskador, förslitnings-
delar eller skador på ömtåliga delar, t ex knappar
och batterier. Produkten är endast avsedd för privat
bruk och ska inte användas yrkesmässigt.
Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig be-
handling, användande av våld och vid ingrepp
som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.
Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av
denna garanti.
Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat ga-
rantin. Det gäller även för utbytta och reparerade
delar. Eventuella skador och brister som existerar
redan vid köpet måste rapporteras så snart pro-
dukten packats upp, dock senast två dagar efter
inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man
själv betala för eventuella reparationer.
Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se
IAN 114280
Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 114280
Tillgänglighet Hotline:
Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET)
32

Kassering

Produkten får absolut inte
kastas bland det vanliga
hushållsavfallet. Den här
produkten faller under det
europeiska direktivet
2012/19/EU.
Lämna in produkten till ett godkänt återvinningsfö-
retag eller din kommunala avfallsanläggning. Följ
gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanlägg-
ning om du har några frågor.
Förpackningen består av miljövänligt
material som kan lämnas in till den
lokala återvinningen.
Importör
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SMUK 1500 A1

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

114280