Garantie En Service; Afvoeren; Importeur - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Garantie en service

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst
mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand
aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.
Bewaar de kassabon als bewijs van aankoop.
Neem telefonisch contact op met uw service-
punt, mocht u aanspraak willen maken op de
garantie. Alleen op die manier is een kosteloze
verzending van uw product gegarandeerd.
De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of
NL
fabricagefouten, echter niet voor transportschade,
BE
niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan
slijtage of voor beschadigingen van breekbare
delen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is
uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor
bedrijfsmatige doeleinden.
Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behande-
ling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die
niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd,
vervalt de garantie.
Uw wettelijke rechten worden door deze garantie
niet beperkt.
De garantieperiode wordt door deze waarborg
niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en ge-
repareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop
aanwezige schade en gebreken moeten meteen na
het uitpakken worden gemeld, echter uiterlijk twee
dagen na de aankoopdatum. Voor reparaties na
afloop van de garantieperiode worden kosten in
rekening gebracht.
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl
IAN 114280
Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be
IAN 114280
Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag
van 8:00 tot 20:00 uur (CET)
72

Afvoeren

Gooi het apparaat in geen
geval weg bij het gewone
huisvuil. Dit product voldoet
aan de Europese richtlijn
2012/19/EU.
Voer het apparaat af via een erkend afvalverwer-
kingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de
momenteel geldende voorschriften in acht. Neem
bij twijfel contact op met uw dienst voor afvalver-
wijdering.
De verpakking bestaat uit milieuvriende-
lijke materialen, die u via de plaatselijke
recyclepunten kunt afvoeren.

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents